24

Yau‑as ua vajntxwv kav

(2Vntx. 12:1-21)

1Thaum Yau‑as pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj xya xyoo, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau plaub caug xyoos. Nws niam npe hu ua Xinpiya uas nyob hauv Npe‑awsenpa. 2Yau‑as ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo mus tag pov thawj Yehauyada sim neej. 3Yehauyada nrhiav ob tug pojniam rau Yau‑as, thiab nws muaj tub muaj ntxhais.
4Los rau tom qab no Yau‑as txiav txim siab yuav tsim kho Yawmsaub lub tuam tsev. 5Nws hu cov pov thawj thiab cov Levi tuaj ua ke thiab hais rau lawv tias, “Nej cia li mus thoob plaws Yuda tej moos thiab sau nyiaj ntawm cov Yixayee sawvdaws kho Yawmsaub lub tuam tsev ib xyoos zuj zus mus, thiab maj nroos ua tej haujlwm no.” Tiamsis cov Levi tsis maj ua. 6Mas vajntxwv thiaj hu Yehauyada uas ua pov thawj hlob tuaj thiab hais rau nws tias, “Ua cas koj tsis hais kom cov Levi coj cov nyiaj se ntawm cov Yuda thiab hauv Yeluxalees tuaj, yog cov se uas Yawmsaub tus qhev Mauxe tau hais cia kom ib tsoom Yixayee coj tuaj rau lub tsev ntaub uas muaj Vajtswv tej lus?” 7Rau qhov tus niag pojniam phem Athaliya cov tub txeem mus rau hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab tseem siv tej uas pub kiag rau Vajtswv lawd ua koom tu tej dab Np‑a lawm.
8Vajntxwv thiaj hais kom lawv ua ib lub phij xab thiab muab txawb rau ntawm lub rooj loog ntawm Yawmsaub lub tuam tsev. 9Thiab muaj lus tshaj tawm mus thoob plaws Yuda thiab Yeluxalees kom coj tej se uas Yawmsaub tus qhev Mauxe hais cia hauv tebchaws moj sab qhua tuaj pub rau Yawmsaub. 10Cov thawj sawvdaws thiab cov pejxeem sawvdaws kuj zoo siab xyiv fab thiab coj lawv tej se tuaj tso rau hauv lub phij xab puv nkaus. 11Thaum cov Levi coj lub phij xab tuaj rau vajntxwv cov tub teg tub taws, thiab lawv pom tias muaj nyiaj ntau hauv lub phij xab, mas vajntxwv tus tub sau ntawv thiab tus tuam pov thawj hlob tus tub qhe tuaj muab cov nyiaj nchuav los thiab coj lub phij xab rov qab mus txawb rau lub qub chaw. Lawv niaj hnub ua li no mas khaws tau nyiaj ntau heev. 12Vajntxwv thiab Yehauyada muab cov nyiaj ntawd rau cov uas saib xyuas tej haujlwm hauv Yawmsaub lub tuam tsev, lawv ntiav tej Kws zeb Kws ntoo kho Yawmsaub lub tuam tsev kom zoo li qub, thiab ntiav tej Kws tooj Kws hlau kho Yawmsaub lub tuam tsev. 13Mas cov tub zog kuj rau siab ua haujlwm thiab lawv kuj kho tau zoo zuj zus, lawv kho tau Yawmsaub lub tuam tsev zoo ib yam li qub thiab ua tau ruaj khov dua. 14Thaum lawv ua tiav lawd, lawv coj tej nyiaj uas tseem tshuav los rau ntawm vajntxwv thiab Yehauyada xubntiag. Lawv muab tej nyiaj ntawd ua tej twj uas siv ntawm Yawmsaub lub tuam tsev, tsis hais tej uas siv ua koom tu Yawmsaub thiab siv ua kevcai hlawv xyeem, thiab tej phaj tej tais nyiaj tais kub. Lawv ua kevcai hlawv xyeem rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev tsis tu ncua li mus tag Yehauyada sim neej.
15Yehauyada laus heev thiab hnub nyoog nchav ces txawm tuag lawm. Thaum nws tuag nws hnub nyoog muaj ib puas peb caug xyoo. 16Lawv muab nws log rau hauv Davi lub nroog ua ke nrog cov vajntxwv rau qhov nws tau ua zoo rau Vajtswv thiab Vajtswv lub tuam tsev hauv cov Yixayee.
17Thaum Yehauyada tuag lawd, Yuda cov thawj txawm tuaj cuag vajntxwv thiab hawm nws, ces vajntxwv txawm mloog lawv tej lus. 18Lawv txawm tso Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv lub tuam tsev tseg thiab mus ua koom tu tej dab Asela thiab tej dab mlom. Mas Yawmsaub txojkev npau taws thiaj los raug cov Yuda thiab Yeluxalees vim yog lawv lub txim no. 19Tiamsis Yawmsaub tseem txib cov xibhwb cev nws li lus rau hauv lawv xwv thiaj coj tau lawv rov los cuag Yawmsaub. Cov xibhwb ntawd ua timkhawv tawm tsam lawv, tiamsis lawv tsis quav ntsej.
20Mas Vajtswv tus Ntsuj Plig los kav tag nrho Xekhaliya uas yog pov thawj Yehauyada tus tub, ces nws txawm sawv rau lub chaw siab hauv cov pejxeem thiab hais rau lawv tias, “Vajtswv hais li no tias, ‘Ua cas nej yuav tawv Yawmsaub tej lus nkaw, nej thiaj tsis vam meej? Vim nej tso Yawmsaub tseg nws thiaj tso nej tseg lawm.’ ” 21Tiamsis lawv ntaus tswvyim ua phem rau nws, thiab xuas pob zeb muab nws ntaus tuag rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev lub tshav puam raws li vajntxwv kom lawv ua. 22Vajntxwv Yau‑as thiaj tsis nco txog qhov uas Yehauyada uas yog Xekhaliya txiv tau hlub Yau‑as lawm, tiamsis Yau‑as ho muab Yehauyada tus tub tua pov tseg. Thaum Xekhaliya yuav tuag nws hais tias, “Thov Yawmsaub tsa muag ntsia thiab ua pauj.”
23Thaum lub qab xyoo Alas cov tub rog kuj tuaj ua rog rau Yau‑as. Lawv tuaj txog hauv Yuda thiab hauv Yeluxalees, thiab ua kom cov thawj hauv cov pejxeem puam tsuaj tag, thiab xa tej uas lawv txeeb tau huvsi rau tus vajntxwv hauv lub nroog Damaxaka. 24Txawm yog Alas cov tub rog tuaj tsis coob los Yawmsaub muab Yuda pab tub rog uas coob heev cob rau hauv lawv txhais tes, vim yog cov Yuda tso Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv tseg. Yog li no cov Alas thiaj rau txim rau Yau‑as.
25Thaum lawv rov mus lawd lawv tseg Yau‑as nyob raug mob hnyav heev. Nws cov tub teg tub taws ntaus tswvyim ua phem rau nws, yog tim tus pov thawj Yehauyada tus tub cov ntshav, thiab muab Yau‑as tua rau saum nws lub txaj pw. Nws thiaj tuag li no thiab lawv muab nws log rau hauv Davi lub nroog, tiamsis tsis yog log rau hauv vajntxwv tej qhov ntxa. 26Cov neeg uas ntaus tswvyim rau vajntxwv ntawd, ib tug yog Xanpa uas yog tus pojniam Asmoo Sime‑as li tub, thiab ib tug yog Yehauxanpa uas yog tus pojniam Mau‑a Silib tug tub. 27Tej xwm txheej ntsig txog vajntxwv tej tub thiab tej lus ntau yam uas xibhwb cev tawm tsam nws thiab tej uas tsim kho Vajtswv lub tuam tsev, twb muab sau cia rau hauv tej ntawv uas hais txog tej vajntxwv phau ntawv keeb kwm. Nws tus tub Amaxiya sawv nws chaw ua vajntxwv kav.