24

Yu^ndaa Nyei Hungh, Yo^aatc

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 12:1-16)

1Yo^aatc faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv siec hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv feix ziepc hnyangx. Ninh nyei maa, mbuox heuc Si^mbi^yaa, se Mbe^e^qe^mbaa Zingh nyei mienh. 2Da'faanh Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh ziangh jienv nyei ziangh hoc, ziux Ziouv mangc, Yo^aatc zoux duqv horpc. 3Ye^ho^yaa^ndaa tengx ninh lorz i dauh auv. Ninh yaac duqv dorn duqv sieqv nyei.
4Nqa'haav Yo^aatc dingc hnyouv zorc zaangc Ziouv nyei biauv. 5Ninh heuc sai mienh caux ⟨Lewi Mienh⟩ gapv zunv ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc mingh taux Yu^ndaa nyei norm-norm zingh siou I^saa^laa^en zuangx mienh nyei nzou-zinh weic hnyangx-hnyangx longc zorc meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv. Meih mbuo yaac oix zuqc siepv-siepv nyei mbenc naaiv deix sic.” Mv baac Lewi Mienh maiv gaanv zoux.
6Hungh diex ziouc heuc Ye^ho^yaa^ndaa domh sai mienh daaih, gorngv mbuox ninh, “Meih weic haaix diuc maiv heuc Lewi Mienh cuotv mingh siou Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh hnyangx-hnyangx cuotv nyei nzou-zinh? Naaiv se Ziouv nyei bou, Mose, caux gapv zunv nyei I^saa^ laa^en Mienh dingc oix zuqc cuotv weic zorc Laengz Ngaengc Waac nyei Ndopv-Liuh.”
7Wuov dauh waaic haic nyei m'sieqv dorn, Aa^taa^li^yaa, nyei dorn mbuo borngz bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv aengx zorqv fungx bun Ziouv nyei cing-nzengc ga'naaiv longc weic ⟨Mbaa^an zienh.⟩
8Hungh diex ziouc njiec lingc. Ninh mbuo ziouc zoux norm faang an jienv zaangc Ziouv nyei biauv ga'nyiec maengx, nitv laatc gaengh. 9Maaih fienx zunh gormx Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem, mbuox mienh cuotv nzou-zinh ziux Tin-Hungh nyei bou, Mose, yiem deic-bung-huaang paaiv I^saa^laa^en Mienh fungx nyaanh daaih bun Ziouv. 10Zuangx bieiv zeiv caux yietc zungv baeqc fingx njien-youh haic. Ninh mbuo dorh ninh mbuo nyei nzou-zinh daaih dapv wuov norm faang taux cuotv nzoih nzengc. 11Lewi Mienh haaix zanc dorh wuov norm faang mingh hungh diex nyei jien wuov, ninh mbuo buatc maaih nyaanh camv nor, hungh diex nyei sou-biuv caux ⟨domh sai mienh⟩ nyei jien ziouc daaih dox nyaanh cuotv aengx dorh faang daaih an loz-dorngx. Ninh mbuo hnoi jiex hnoi hnangv naaiv nor zoux, ziouc siou duqv nyaanh camv. 12Hungh diex caux Ye^ho^yaa^ndaa zorqv naaiv deix nyaanh daaih jiu bun zorc zaangc Ziouv nyei biauv nyei gunv gong mienh. Ninh mbuo cingv la'bieiv-zaangc caux ndiangx-zaangc weic zorc zaangc Ziouv nyei biauv, yaac cingv hlieqv-zaangc caux dongh zaangc daaih zorc Ziouv nyei biauv. 13Gong-mienh jienh zoux gong ziouc zorc longx jienv faaux. Ninh mbuo zorc zaangc Tin-Hungh nyei biauv hnangv loz wuov nor, yaac zoux wuonv hnangv zinh ndaangc nor. 14Zoux ziangx nzengc, ninh mbuo dorh zengc nyei nyaanh mingh taux hungh diex caux Ye^ho^yaa^ndaa nyei nza'hmien. Ninh mbuo longc naaiv deix nyaanh zoux zaangc Ziouv nyei biauv nyei jaa-dorngx weic fu-sux caux fongc horc buov ziec nyei jauv. Ninh mbuo zoux nzormc yienv caux longc jiem longc nyaanh nyei jaa-sic. Da'faanh Ye^ho^yaa^ndaa corc yiem seix zaangc nyei ziangh hoc ninh mbuo zanc-zanc yiem zaangc Ziouv nyei biauv fongc horc buov ziec.
15Ye^ho^yaa^ndaa nyei hnyangx-jeiv hlang, gox haic aqv. Ninh guei seix nyei ziangh hoc ninh duqv yietc baeqv faah ziepc hnyangx. 16Ninh mbuo zangx ninh yiem Ndaawitv nyei Zingh, zuangx hungh nyei mbu'ndongx, weic zuqc ninh yiem I^saa^laa^en zoux kuv sic, yaac weic Tin-Hungh caux Tin-Hungh nyei biauv zoux longx.

Yo^aatc Guangc Ziouv

17Ye^ho^yaa^ndaa guei seix liuz, Yu^ndaa nyei jien daaih baaix hungh diex. Hungh diex yaac muangx ninh mbuo gorngv nyei waac. 18Ninh mbuo ziouc guangc Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh nyei biauv, zaangc ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx caux ganh nyungc miuc-fangx. Laaix ninh mbuo hnangv naaiv nor baamz zuiz, Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem zuqc Tin-Hungh qiex jiez, nouz ninh mbuo. 19Mv baac Tin-Hungh paaiv ⟨Aa^se^laa⟩ daaih yiem ninh mbuo mbu'ndongx, oix dorh ninh mbuo nzuonx daaih lorz Ziouv. Douc waac mienh zoux zorng-zengx gorngv ninh mbuo dorngc nyei dorngx, mv baac ninh mbuo maiv muangx.
20Zoux gau, Tin-Hungh nyei Singx Lingh njiec daaih yiem Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh nyei dorn, Se^kaa^li^yaa. Ninh ziouc souv jienv baeqc fingx nyei nza'hmien gorngv, “Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih mbuo weic haaix diuc baamz Ziouv nyei leiz-latc? Weic naaiv meih mbuo maiv haih duqv longx. Laaix meih mbuo guangc Ziouv, ninh yaac guangc meih mbuo aqv.
21Mv baac ninh mbuo caangh laangh daav za'eix hoic Se^kaa^li^yaa. Zuangx mienh ziouc ziux hungh diex paaiv nyei waac yiem zaangc Ziouv nyei biauv, laatc gu'nyuoz, longc la'bieiv zong daic ninh. 22Hnangv naaic, Yo^aatc Hungh maiv jangx Se^kaa^li^yaa nyei die, Ye^ho^yaa^ndaa, zinh ndaangc tengx ninh nyei en-zingh. Ninh zungv zorqv Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn daix. Oix daic wuov zanc, Se^kaa^li^yaa gorngv, “Tov Ziouv mangc aengx tengx jaauv win.”
23Taux hnyangx-dueiv, Silie Mienh nyei jun-baeng daaih mborqv Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem yaac daix nzengc baeqc fingx mbu'ndongx nyei zuangx bieiv zeiv. Caangv daaih nyei yietc zungv zinh zoih ninh mbuo fungx mingh taux Ndaa^matv^gatc Zingh nyei hungh wuov. 24Maiv gunv Silie nyei jun-baeng guanh zoqc nyei, Ziouv zorqv Yu^ndaa nyei domh jun-baeng guanh jiu bun yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev. Laaix Yu^ndaa Mienh guangc Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, Yo^aatc zuqc dingc zuiz.
25Silie nyei baeng tuix Yo^aatc nyei ziangh hoc, ninh zuqc mun siang nyei. Ninh nyei jien daav za'eix hoic ninh weic zuqc ninh daix Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh nyei dorn. Ninh bueix jienv coux nyei ziangh hoc ninh mbuo ziouc daix ninh aqv. Ninh ziouc daic mi'aqv, zangx jienv Ndaawitv nyei Zingh, mv baac maiv zangx yiem hungh nyei zouv-gemh.
26Daav za'eix hoic hungh diex wuov deix se Ammon Mienh m'sieqv dorn, Si^me^atc nyei dorn, Saax^mbaatc, caux Mo^apc Mienh m'sieqv dorn, Simlitv nyei dorn, Ye^ho^saa^mbaatc. 27Yo^aatc nyei dorn mbuo nyei jauv-louc, gorngv ninh wuov deix zinh hoz nyei waac camv, caux zorc zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei jauv fiev jienv porv hungh douh daan nyei sou. Ninh nyei dorn, Aa^maa^si^yaa, nzipc jienv ninh zoux hungh.