24

Klei Y-Jôas Kiă Kriê Čar Yuđa

(II Mtao 12:1-21)

1Y-Jôas mâo kjuh thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê pă pluh thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem; anăn amĭ ñu H'Sibia mơ̆ng ƀuôn Bêr-Sêba. 2Y-Jôas ngă klei djŏ ti anăp ală Yêhôwa jih jang ênuk Y-Jêhôida khua ngă yang. 3Y-Jêhôida duah dua čô mô̆ kơ ñu, leh anăn ñu mâo phung anak êkei leh anăn phung anak mniê.
4Leh klei anăn Y-Jôas čuăn lŏ mkra sang Yêhôwa. 5Ñu bi kƀĭn phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi leh anăn lač kơ digơ̆, “Nao bĕ kơ jih jang ƀuôn hlăm čar Yuđa leh anăn rĭng mơ̆ng jih jang phung Israel prăk čiăng lŏ mkra sang Aê Diê diih grăp thŭn; leh anăn ngă bĕ bruă bi djăl.” Ƀiădah phung Lêwi amâo ngă djăl ôh bruă anăn. 6 Snăn mtao iêu Y-Jêhôida pô jing khua ngă yang prŏng leh anăn lač kơ ñu, “Si ngă ih amâo tuôm mtă kơ phung Lêwi djă ba mơ̆ng phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem ênoh jia tui si Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa bi kčah leh kơ phung Israel bi kƀĭn pioh kơ Sang Čhiăm Klei hưn?” 7Kyuadah phung anak êkei H'Athali, mniê ƀai anăn, bi hluh leh anăn mŭt leh hlăm sang Aê Diê; leh anăn msĕ mơh diñu mă leh jih jang mnơ̆ng pioh leh kơ bruă sang Yêhôwa yua kơ sang yang Baal.
8Snăn mtao mtă leh anăn diñu ngă sa boh hip, leh anăn dưm hip anăn ti êngao ƀăng jang sang Yêhôwa. 9Arăng hưn klei mtă tar ƀar čar Yuđa leh anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem, brei ba kơ Yêhôwa jia Y-Môis dĭng buăl Yêhôwa bi kčah leh kơ phung Israel hlăm kdrăn tač. 10Jih jang phung khua leh anăn jih jang phung ƀuôn sang hơ̆k mơak leh anăn ba jia leh anăn dưm gơ̆ hlăm hip tơl diñu bi leh bruă tuh jia anăn. 11Tơdah phung Lêwi kkung ba leh hip anăn kơ phung khua mă bruă kơ mtao, tơdah diñu ƀuh mâo lu prăk hlăm hip anăn, pô čih hră kơ mtao leh anăn khua kơ bruă khua ngă yang prŏng hriê tuh mă prăk anăn, leh anăn lŏ bi wĭt hip kơ anôk gơ̆. Msĕ snăn diñu ngă grăp hruê, leh anăn diñu mkăm pioh leh prăk êbeh dlai. 12Mtao leh anăn Y-Jêhôida brei prăk anăn kơ phung kiă bruă sang Yêhôwa, leh anăn diñu mưn phung mă bruă hŏng boh tâo leh anăn kyâo čiăng lŏ mkra sang Yêhôwa, wăt kơ phung mă bruă hŏng msei leh anăn kông čiăng lŏ mkra sang Yêhôwa. 13Snăn phung arăng mưn dôk mă bruă, leh anăn diñu lŏ mkra sang Aê Diê bi jăk leh anăn bi kjăp. 14Tơdah diñu ruê̆ leh bruă diñu ngă, diñu ba prăk ăt dôk ti anăp mtao leh anăn Y-Jêhôida, leh anăn hŏng prăk anăn arăng ngă čhiên mngan kơ sang Yêhôwa pioh kơ bruă yua leh anăn kơ klei myơr mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn ngă jam kơ mnơ̆ng ƀâo mngưi, leh anăn diñu ngă čhiên mngan mah leh anăn prăk. Diñu myơr mnơ̆ng myơr čuh hlăm sang Yêhôwa nanao jih ênuk Y-Jêhôida dôk hdĭp.
15Ƀiădah Y-Jêhôida hriê kơ mduôn jŏk leh anăn djiê; ti hruê ñu djiê ñu mâo sa êtuh tlâo pluh thŭn. 16Diñu dơr gơ̆ hlăm ƀuôn Y-Đawit mbĭt hŏng phung mtao, kyuadah gơ̆ ngă klei jăk hlăm čar Israel, kơ Aê Diê, leh anăn kơ sang ñu.
17Leh Y-Jêhôida djiê phung khua Yuđa hriê leh anăn ngă klei mpŭ kơ mtao; hlăk anăn mtao dôk hmư̆ klei diñu. 18Diñu lui sang Yêhôwa Aê Diê kơ phung aê diñu, leh anăn mă bruă kơ phung rup yang Asêra leh anăn kơ phung rup yang. Klei Yêhôwa ngêñ truh kơ phung Yuđa leh anăn phung ƀuôn Yêrusalem kyuadah klei diñu jing soh leh. 19Ƀiădah Yêhôwa tiŏ nao phung khua pô hưn êlâo kơ diñu čiăng atăt diñu wĭt kơ Yêhôwa; phung khua pô hưn êlâo anăn hưn klei bi kdơ̆ng hŏng diñu, ƀiădah diñu amâo uêñ dôk hmư̆ ôh.
20 Snăn Mngăt Myang Aê Diê bi bŏ Y-Sakari anak êkei Y-Jêhôida khua ngă yang; leh anăn ñu dôk ti anăp phung ƀuôn sang, leh anăn lač kơ digơ̆, “Snei Aê Diê lač, ‘Si ngă diih gao klei Yêhôwa mtă, kyuanăn diih amâo dưi čăt đĭ ôh? Kyuadah diih lui wir leh Yêhôwa, ñu lui wir leh diih msĕ mơh.’ ” 21Ƀiădah diñu trông čhai ngă kơ gơ̆, leh anăn tui si klei mtao mtă, diñu bhĭr gơ̆ hŏng boh tâo hlăm wăl sang Yêhôwa. 22Snăn mtao Y-Jôas amâo hdơr ôh klei jăk Y-Jêhôida ama Y-Sakari bi êdah leh kơ ñu, ƀiădah ñu bi mdjiê hĕ anak gơ̆. Tơdah gơ̆ dơ̆ng djiê, gơ̆ lač, “Brei Yêhôwa ƀuh leh anăn rŭ ênua!”
23Ti knhal tuč thŭn phung kahan Siri hriê bi blah hŏng Y-Jôas. Diñu truh kơ čar Yuđa leh anăn kơ ƀuôn Yêrusalem, leh anăn bi rai jih jang phung khua ƀuôn sang, leh anăn mơĭt jih mnơ̆ng diñu plah mă kơ mtao ƀuôn Damas. 24Wăt tơdah phung kahan Siri hriê knŏng hŏng ƀiă kahan dưn, Yêhôwa jao leh hlăm kngan diñu sa phung kahan prŏng, kyuadah digơ̆ lui wir leh Yêhôwa Aê Diê phung aê digơ̆. Snăn diñu bi truh klei phat kđi kơ Y-Jôas.
25Tơdah phung kahan Siri đuĕ leh mơ̆ng Y-Jôas, lui ñu dôk êka kjham, phung dĭng buăl ñu trông čhai ngă kơ ñu kyuadah êrah anak êkei khua ngă yang Y-Jêhôida, leh anăn bi mdjiê ñu ti jhưng ñu pĭt. Msĕ snăn ñu djiê; leh anăn arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit, ƀiădah arăng amâo dơr ñu hlăm msat phung mtao ôh. 26Phung bi trông čhai ngă kơ ñu mâo Y-Sabat anak êkei H'Simêa mniê Amôn, leh anăn Y-Jôsabat anak êkei H'Simrit mniê Môap. 27Klei yăl dliê kơ phung anak êkei ñu, leh anăn lu klei blŭ bi kdơ̆ng hŏng ñu, leh anăn klei yăl dliê kơ bruă lŏ mkra sang Aê Diê arăng čih leh hlăm Hră Mblang kơ Hdruôm Hră Phung Mtao. Leh anăn Y-Amasia anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.