25

Ama-siah Puo Cruang Yuda

1Ama-siah chỗn cỡt puo bo án bar chít la sỡng cumo, cớp án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem bar chít takêh cumo. Mpiq án ramứh Yê-hũa-din tễ vil Yaru-salem. 2Án táq ranáq pĩeiq choâng moat Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn nheq tễ mứt pahỡm. 3Toâq chớc Ama-siah cỡt khâm, chơ án cachĩt loah máh cũai ayững atĩ ca khoiq cachĩt mpoaq án. 4Ma án tỡ bữn cachĩt con samiang tỗp alới, yuaq án ễ táq puai samoât Yiang Sursĩ khoiq patâp dŏq tâng Tâm Saráq Phễp Rit Môi-se neq: “Chỗi cachĩt mpiq mpoaq cỗ tian con alới táq lôih, cớp chỗi cachĩt con cỗ tian mpiq mpoaq alới táq lôih. Cũai aléq táq lôih, cũai ki toâp cóq cuchĩt, cỗ tian lôih án bữm.”

Tỗp Yuda Táq Yúc Cớp Tỗp Ê-dôm

5Puo Ama-siah parỗm máh samiang tễ tỗp Yuda cớp tỗp Ben-yamin. Án rưoh tahan yỗn cỡt tỗp, puai tễ tŏ́ng toiq alới. Chơ án chóh cũai sốt dŏq taniap tahan muoi ngin náq cớp muoi culám náq. Moâm ki án parỗm nheq tữh máh samiang tễ bar chít cumo achỗn, pái culám ngin náq, têq rachíl cớp khễuq yống coih cớp khễl. 6Vớt ki ễn, án noâng chang muoi culám ngin náq tahan tễ tỗp I-sarel toâq práq tiaq mán pỗn tân. 7Ma bữn muoi noaq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ toâq ramóh puo cớp atỡng neq: “Chỗi dững tahan tỗp I-sarel nâi pỡq cớp anhia, yuaq Yiang Sursĩ tỡ bữn ỡt cớp máh tahan ca toâq tễ vil cũai I-sarel cớp cũai Ep-ra-im. 8Tam anhia chanchớm tỗp alới têq táq yỗn anhia cỡt rêng lứq tữ mut chíl, ma ống Yiang Sursĩ toâp bữn chớc têq yỗn cũai chíl riap, tỡ la cỡt pê; cớp án lứq táq yỗn anhia cỡt pê.”
9Ama-siah blớh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ neq: “Ma nŏ́q ễ táq tễ práq cứq khoiq chiau pỡ tahan tỗp I-sarel?”
 Cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ta‑ỡi: “Yiang Sursĩ têq yỗn anhia bữn práq sa‑ữi, clữi tễ ki ễn.”
10Yuaq ngkíq, puo Ama-siah ớn máh tahan án khoiq chang práq yỗn píh chu nheq. Chơ tỗp alới miar píh chu loah pỡ dống alới bữm, cớp alới sâng ũan lứq chóq máh cũai Yuda.
11Ama-siah cỡt clŏ́q lứq ễn, chơ án ayông tỗp tahan pỡq chu avúng Boi. Tâng ntốq ki tỗp alới rachíl cớp tỗp tahan Ê-dôm, cớp bữn cachĩt tahan Ê-dôm muoi chít ngin náq. 12Cớp cũai Yuda bữn cỗp muoi chít ngin náq tahan hỡ. Alới dững máh cũai ki chỗn tâng pỡng crang pỡ vil Sê-la, chơ cutớl tỗp alới yỗn satooh tễ crang yỗn cuchĩt nheq.
13Bo ki toâp máh tahan I-sarel ca puo Ama-siah tỡ yỗn pỡq rachíl, toâq chíl máh vil tâng cruang Yuda, bân mpứng dĩ bar coah vil Sa-mari cớp vil Bet Hô-rôn. Tỗp alới bữn cachĩt nheq pái ngin náq samiang, cớp pũr ĩt nheq máh crơng alới, chơ dững achu sa‑ữi lứq.
14Toâq puo Ama-siah chu tễ cachĩt tỗp Ê-dôm, án dững achu dếh rup alới sang hỡ. Ama-siah ayứng rup ki cớp cucốh sang, dếh bốh crơng chiau sang hỡ. 15Ranáq nâi táq yỗn Yiang Sursĩ cutâu lứq chóq án. Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ ớn muoi noaq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pỡq ramóh cớp blớh án neq: “Cỗ nŏ́q mới cucốh sang yiang cũai canŏ́h, la yiang ca tỡ têq rachuai alới ntrớu yỗn vớt tễ talang atĩ mới?”
16Bo án noâng táq ntỡng, puo Ama-siah pai chóq án neq: “Cứq chóh mới dŏq cỡt cũai tĩeih puo tỡ? Mới tangứt toâp! Nŏ́q mới ễq cứq cachĩt táh mới?”
 Chơ cũai tang bỗq ki tangứt, ma atỡng bĩq ễn neq: “Sanua hếq dáng samoât lứq la Yiang Sursĩ ễ pupứt anhia, cỗ tian anhia táq ranáq nâi cớp tỡ bữn tamứng santoiq hếq catoaih atỡng.”

Cruang Yuda Chíl Cruang I-sarel

17Ama-siah puo Yuda cớp máh cũai án dốq sarhống aloŏh ngê ễ chíl cruang I-sarel. Ngkíq án ớn cũai ranễng án dững santoiq pỡq atỡng Yê-hô-at puo I-sarel, con samiang Yê-hũa-hat, châu Yê-hu, na santoiq thrễc neq: “Toâq tốh! Chơ hái rachíl.”
18Ma Yê-hô-at ớn cũai dững parnai atỡng loah neq: “Bữn muoi trỗ, nỡm sarlia tâng cóh Lê-banôn atỡng nỡm sê-da tâng cóh ki neq: ‘Yỗn con cumũr mới racoâiq cớp con samiang cứq.’ Chơ, toâq muoi lám charán cruang pỡq pha cóh Lê-banôn, án tĩn sarúq rapul sarlia ki. 19Ama-siah ơi! Mới táq ntỡng achỗn tỗ bữm pai mới khoiq chíl riap tỗp Ê-dôm; cứq sễq tĩeih neq: O lứq mới ỡt tâng dống mới sâng. Cỗ nŏ́q mới ravoât ranáq túh arức dŏq dững ŏ́c cuchĩt pứt toâq pỡ tỗ mới bữm cớp pỡ cũai proai mới?”
20Ma Ama-siah tỡ bữn tamứng. Ranáq nâi la Yiang Sursĩ ễq yỗn cỡt, ễq Ama-siah cỡt pê, cỗ án cucốh sang rup yiang cũai Ê-dôm. 21Chơ Yê-hô-at puo I-sarel rachíl cớp Ama-siah puo Yuda. Bar coah tỗp tahan rachíl ratuaq pỡ vil Bet Samet tâng cruang Yuda. 22Tỗp tahan Ama-siah cỡt pê, cớp dũ náq tahan miar lúh chu nheq pỡ dống alới bữm. 23Yê-hô-at bữn cỗp puo Ama-siah, chơ án dững Ama-siah pỡ vil Yaru-salem, cớp pieih talốh nheq viang vil Yaru-salem tễ Ngoah Toong Ep-ra-im toau toâq Ngoah Toong Nhoq, cuti pỗn culám coat. 24Án ĩt nheq máh yễng, práq, cớp máh crơng án tamóh tâng Dống Sang Toâr, la tŏ́ng toiq cũai Ô-bêt Ê-dôm nhêng salĩq, dếh máh crơng tâng dống puo hỡ. Án cỗp máh cũai cớp dững achu alới pỡ vil Sa-mari.
25Toâq vớt Yê-hô-at puo I-sarel cuchĩt, Ama-siah puo Yuda noâng bữn tamoong ễn muoi chít la sỡng cumo. 26Máh ranáq Ama-siah táq bo án cỡt puo, tễ dâu toau toâq parsốt, khoiq noau chĩc dŏq tâng pơ saráq Atỡng Tễ Máh Puo Cũai Yuda Cớp I-sarel Khoiq Táq. 27Noap tễ tangái Ama-siah chứng clĩ tễ Yiang Sursĩ, bữn cũai pỡ vil Yaru-salem aloŏh ngê ễ cachĩt án. Chơ án lúh chíq chu vil Lakit. Ma tỗp alới rapuai án pỡ vil ki cớp bữn cachĩt án. 28Tỗp alới patiang sac án tâng aséh, chơ dững achu pỡ vil Yaru-salem cớp tứp án tâng ping dốq noau tứp puo pỡ Vil Davĩt.