25

Amaxiya ua vaajntxwv kaav Yuta

(2Vntx. 14:2-7)

1Thaus Amaxiya chiv ua vaajntxwv kaav nwg noob nyoog muaj neeg nkaum tswb xyoos, nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau neeg nkaum cuaj xyoo. Nwg nam npe hu ua Yehau‑antaa, yog tuabneeg huv Yeluxalee. 2Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo tassws tsw yog muaj sab dawb paug ua. 3Thaus nwg muaj fwjchim kaav lub tebchaws huv nwg txhais teg ruaj khov lawm nwg txawm muab cov tub teg tub taw kws tua nwg txwv tua pov tseg. 4Tassws nwg tsw tau tua puab tej tub, lawv le kws muaj sau ca rua huv Mauxe phoo ntawv kevcai kws Yawmsaub has tas, “Leejtxwv yuav tsw rws nwg tej mivnyuas lub txem tuag, hab tej mivnyuas yuav tsw rws leej txwv lub txem tuag. Ca txhua tug nyag rws nyag lub txem tuag.”
5Amaxiya hu cov Yuta tuaj txoos ua ke, hab tsaa cov thawj kws kaav ib txheeb leej hab kaav ib puas leej rua huv nyag cum taag nrho cov Yuta hab cov Npeeyamee huvsw. Nwg suav cov kws muaj neeg nkaum xyoo rov sau, mas pum tas yog cov tub rog kws txawj tshaaj plawg hab npaaj txhwj ua rog hab tuav rawv muv hab daim phaj hlau mas muaj 300,000 leej. 6Dua le ntawd nwg muab ib puas talaa nyaj ndav cov tub rog Yixayee sab luj sab tuab 100,000 leej. 7Tassws Vaajtswv le ib tug tuabneeg tuaj cuag nwg hab has tas, “Au vaajntxwv, koj tsw xob ca Yixayee paab tub rog nrug koj moog, tsua qhov Yawmsaub tsw nrug nraim cov Yixayee, nwg yeej tsw nrug cov tuabneeg Efa‑i suavdawg nuav lawm. 8Tassws yog koj xaav tas qhov kws ua le nuav yuav ua rua koj muaj zug ua rog, mas Vaajtswv yuav ua rua koj puam tsuaj taag rua huv koj cov yeeb ncuab txhais teg. Tsua qhov Vaajtswv muaj fwjchim paab kuas kov yeej lossws ua kuas puam tsuaj.” 9Tes Amaxiya has rua Vaajtswv tug tuabneeg tas, “Kuv yuav ua le caag rua ib puas talaa nyaj kws kuv muab rua cov Yixayee paab tub rog lawm?” Vaajtswv tug tuabneeg teb tas, “Yawmsaub muaj peevxwm yuav muab ntau dua le ntawd pub rua koj.” 10Tes Amaxiya txawm tso cov tub rog kws tuaj peg Efa‑i tebchaws tuaj rov qaab moog tsev. Puab txhad chim heev rua cov Yuta hab rov qaab moog tsev ua npau tawg kawg.
11Tes Amaxiya muaj sab tuab hab coj nwg cov tub rog tawm moog rua lub Haav Ntsev mas ntaus cov Xe‑i tuag ib vaam leej. 12Cov Yuta nteg tau dua ib vaam leej caj coj moog rua sau lub roob tsuas mas muab puab nrum poob sau hauv tsua lug. Puab suavdawg poob lug ntsawm nduag ua tej dwb daim. 13Tassws cov tub rog kws Amaxiya muab tso rov moog tsw ca puab nrug nwg moog ua rog hov, txawm moog ntaus Yuta tej moos txwj ntawm Xamali moog txug lub moos Npe Hauloo, hab tua cov pejxeem tuag peb txheeb leej hab lws tau tej hov txhua chaw ntau kawg.
14Thaus Amaxiya moog tua cov Entoo rov lug, nwg txawm coj cov tuabneeg Xe‑i tej txoov daab lug teev ua nwg le daab, hab nwg pe hawm hab xyeem hov txhua chaw rua tej txoov daab hov. 15Vem le hov Yawmsaub txhad chim rua Amaxiya hab khaiv ib tug xwbfwb cev lug tuaj cuag nwg has rua nwg tas, “Ua caag koj nrhav lwm haiv tuabneeg tej daab kws tsw txawj paab puab haiv tuabneeg dim huv koj txhais teg?” 16Thaus tug xwbfwb saamswm has, vaajntxwv has rua nwg tas, “Peb tau tsaa koj ua vaajntxwv lub chaw sablaaj lov? Tsw xob has ntxwv. Ua caag koj yuav yeem tuag?” Tug xwbfwb cev Vaajtswv lug txawm tseg hab has tas, “Kuv paub tas Yawmsaub txav sab yuav ua rua koj puam tsuaj tsua qhov koj tau ua tej nuav hab tsw noog tej lug kws kuv has.”

Ua rog rua cov Yixayee

(2Vntx. 14:8-20)

17Cov Yuta tug vaajntxwv Amaxiya sablaaj mas khaiv tuabneeg moog cuag Yehau‑a kws ua vaajntxwv kaav Yixayee, Yehau‑a txwv yog Yehau‑aha, nwg yawm yog Yehu, mas has tas, “Ca le tuaj, es ib yuav ua rog tim ntsej tim muag.” 18Mas Yehau‑a kws ua vaajntxwv kaav Yixayee xaa xuv moog rua Amaxiya kws ua vaajntxwv kaav Yuta has tas, “Ib tsob xuav paug peg lub roob Lenpanoo xaa xuv moog rua ib tsob ntoo cab sau roob Lenpanoo has tas, ‘Ca le muab koj tug ntxhais qua rua kuv tug tub.’ Tes muaj ib tug tsaj qus nyob peg Lenpanoo txawm hlaa moog muab tsob xuav paug hov tsuj pis kag. 19Koj has tas, ‘Saib maj, kuv tub ntaus yeej cov Entoo lawm,’ mas koj lub sab txhad tsaab ua luj khaav theeb le nuav. Ca le nyob tuabywv huv tsev nawj. Ua caag koj yuav tshaum kuas muaj kev kub ntxhuv ua rua koj hab cov Yuta puam tsuaj ua ke?”
20Tassws Amaxiya tsw noog, vem tej nuav yog Vaajtswv ua sub txhad muab tau puab cob rua huv yeeb ncuab txhais teg tsua qhov puab moog nrhav Entoo tej daab. 21Cov Yixayee tug vaajntxwv Yehau‑a txhad le moog mas nwg hab cov Yuta tug vaajntxwv Amaxiya txhad sws ntswb ua rog rua ntawm lub moos Npeseme huv Yuta tebchaws. 22Cov Yuta txawm swb cov Yixayee, txhua tug txhad tswv rov moog rua huv nyag vaaj nyag tsev. 23Cov Yixayee tug vaajntxwv Yehau‑a kuj nteg cov Yuta tug vaajntxwv Amaxiya kws yog Yau‑as tug tub hab yog Ahaxiya tug xeeb ntxwv hov ntawm Npeseme, mas coj nwg moog rua ntawm Yeluxalee hab muab lub ntsaa loog tsoo pob taag plaub puas tshwm txwj ntawm lub Rooj Loog Efa‑i moog txug ncua lub rooj loog ntawm lub kaum loog. 24Yehau‑a muab tej kub tej nyaj huvsw hab tej pestwj huvsw kws nyob huv Vaajtswv lub tuam tsev hab nteg tau Aunpe Entoo. Nwg kuj muab tej kws nyob huv tej txhaab nyaj huv vaajntxwv tsev hab yuam ib co tuabneeg coj huvsw rov qaab moog rua lub nroog Xamali.
25Thaus Yehau‑aha tug tub Yehau‑a kws yog cov Yixayee tug vaajntxwv tuag lawm, Yau‑as tug tub Amaxiya kws ua Yuta tug vaajntxwv tseed nyob tau kaum tswb xyoos ntxwv hab. 26Lwm yaam kws Amaxiya ua txwj thaus chiv moog txug thaus kawg tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug Yuta hab Yixayee tej vaajntxwv. 27Txwj thaus Amaxiya tso Yawmsaub tseg cov pejxeem txawm tuav huv faav xeeb rua nwg huv Yeluxalee mas nwg txhad tswv moog rua lub moos Lakhi. Tes puab tso tuabneeg moog lawv tau nwg ntawm Lakhi mas muab nwg tua hov ntawd. 28Puab muab nwg lub cev tuag rua neeg thauj lug log nrug nwg tej laug ua ke rua huv Tavi lub nroog.