25

Amaxiya ua vajntxwv kav Yuda

(2Vntx. 14:2-7)

1Thaum Amaxiya pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau nees nkaum cuaj xyoo. Nws niam npe hu ua Yehau‑adas, yog neeg hauv Yeluxalees. 2Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo tiamsis tsis yog muaj siab dawb paug ua. 3Thaum nws muaj hwjchim kav lub tebchaws hauv nws txhais tes ruaj khov lawm nws txawm muab cov tub teg tub taws uas tua nws txiv tua pov tseg. 4Tiamsis nws tsis tau tua lawv tej tub, raws li uas muaj sau cia rau hauv Mauxe phau ntawv kevcai uas Yawmsaub hais tias, “Leejtxiv yuav tsis ris nws tej menyuam lub txim tuag, thiab tej menyuam yuav tsis ris leej txiv lub txim tuag. Cia txhua tus nyias ris nyias lub txim tuag.”
5Amaxiya hu cov Yuda tuaj txoos ua ke, thiab tsa cov thawj uas kav ib txhiab leej thiab kav ib puas leej rau hauv nyias cum tag nrho cov Yuda thiab cov Npeeyamee huvsi. Nws suav cov uas muaj nees nkaum xyoo rov saud, mas pom tias yog cov tub rog uas txawj tshaj plaws thiab npaj txhij ua rog thiab tuav rawv hmuv thiab daim phiaj hlau mas muaj 300,000 leej. 6Dua li ntawd nws muab ib puas tala nyiaj ntiav cov tub rog Yixayee siab loj siab tuab 100,000 leej. 7Tiamsis Vajtswv li ib tug neeg tuaj cuag nws thiab hais tias, “Au vajntxwv, koj tsis txhob cia Yixayee pab tub rog nrog koj mus, rau qhov Yawmsaub tsis nrog nraim cov Yixayee, nws yeej tsis nrog cov neeg Efa‑i sawvdaws no lawm. 8Tiamsis yog koj xav tias qhov uas ua li no yuav ua rau koj muaj zog ua rog, mas Vajtswv yuav ua rau koj puam tsuaj tag rau hauv koj cov yeeb ncuab txhais tes. Rau qhov Vajtswv muaj hwjchim pab kom kov yeej lossis ua kom puam tsuaj.” 9Ces Amaxiya hais rau Vajtswv tus neeg tias, “Kuv yuav ua li cas rau ib puas tala nyiaj uas kuv muab rau cov Yixayee pab tub rog lawm?” Vajtswv tus neeg teb tias, “Yawmsaub muaj peevxwm yuav muab ntau dua li ntawd pub rau koj.” 10Ces Amaxiya txawm tso cov tub rog uas tuaj pem Efa‑i tebchaws tuaj rov qab mus tsev. Lawv thiaj chim heev rau cov Yuda thiab rov qab mus tsev ua npau taws kawg.
11Ces Amaxiya muaj siab tuab thiab coj nws cov tub rog tawm mus rau lub hav Ntsev mas ntaus cov Xe‑i tuag ib vam leej. 12Cov Yuda ntes tau dua ib vam leej ciaj coj mus rau saum lub roob tsuas mas muab lawv pov poob saum hauv tsua los. Lawv sawvdaws poob los ntsawm ntuag ua tej dwb daim. 13Tiamsis cov tub rog uas Amaxiya muab tso rov mus tsis cia lawv nrog nws mus ua rog ntawd, txawm mus ntaus Yuda tej moos txij ntua Xamali mus txog lub moos Npe Hauloo, thiab tua cov pejxeem tuag peb txhiab leej thiab lws tau tej qhov txhia chaw ntau kawg.
14Thaum Amaxiya mus tua cov Edoo rov los, nws txawm coj cov neeg Xe‑i tej dab mlom los teev ua nws li dab, thiab nws pe hawm thiab xyeem qhov txhia chaw rau tej dab mlom ntawd. 15Vim li ntawd Yawmsaub thiaj chim rau Amaxiya thiab txib ib tug xibhwb cev lus tuaj cuag nws hais rau nws tias, “Ua cas koj nrhiav lwm haiv neeg tej dab uas tsis txawj pab lawv haiv neeg dim hauv koj txhais tes?” 16Thaum tus xibhwb tabtom hais, vajntxwv hais rau nws tias, “Peb tau tsa koj ua vajntxwv lub chaw sablaj lov? Tsis txhob hais ntxiv. Ua cas koj yuav yeem tuag?” Tus xibhwb cev Vajtswv lus txawm tseg thiab hais tias, “Kuv paub tias Yawmsaub txiav txim siab yuav ua rau koj puam tsuaj rau qhov koj tau ua tej no thiab tsis mloog tej lus uas kuv hais.”

Ua rog rau cov Yixayee

(2Vntx. 14:8-20)

17Cov Yuda tus vajntxwv Amaxiya sablaj mas txib neeg mus cuag Yehau‑a uas ua vajntxwv kav Yixayee, Yehau‑a txiv yog Yehau‑aha, nws yawg yog Yehu, mas hais tias, “Cia li tuaj, es wb yuav ua rog tim ntsej tim muag.” 18Mas Yehau‑a uas ua vajntxwv kav Yixayee xa xov mus rau Amaxiya uas ua vajntxwv kav Yuda hais tias, “Ib tsob pos pem lub roob Lenpanoo xa xov mus rau ib tsob ntoo ciab saum roob Lenpanoo hais tias, ‘Cia li muab koj tus ntxhais qua rau kuv tus tub.’ Ces muaj ib tug tsiaj qus nyob pem Lenpanoo txawm hla mus muab tsob pos ntawd tsuj pes kiag. 19Koj hais tias, ‘Saib maj, kuv twb ntaus yeej cov Edoo lawm,’ mas koj lub siab thiaj tsab ua loj khav theeb li no. Cia li nyob twjywm hauv tsev nawj. Ua cas koj yuav tshum kom muaj kev kub ntxhov ua rau koj thiab cov Yuda puam tsuaj ua ke?”
20Tiamsis Amaxiya tsis mloog, vim tej no yog Vajtswv ua kom thiaj muab tau lawv cob rau hauv yeeb ncuab txhais tes rau qhov lawv mus nrhiav Edoo tej dab. 21Cov Yixayee tus vajntxwv Yehau‑a thiaj li mus mas nws thiab cov Yuda tus vajntxwv Amaxiya thiaj sib ntsib ua rog rau ntawm lub moos Npeseme hauv Yuda tebchaws. 22Cov Yuda txawm swb cov Yixayee, txhua tus thiaj khiav rov mus rau hauv nyias vaj nyias tsev. 23Cov Yixayee tus vajntxwv Yehau‑a kuj ntes cov Yuda tus vajntxwv Amaxiya uas yog Yau‑as tus tub thiab yog Ahaxiya tus xeeb ntxwv ntawm Npeseme, mas coj nws mus rau ntawm Yeluxalees thiab muab lub ntsa loog tsoo pob tag plaub puas tshim txij ntua lub Rooj Loog Efa‑i mus txog ntua lub rooj loog ntawm lub kaum loog. 24Yehau‑a muab tej kub tej nyiaj huvsi thiab tej twj siv huvsi uas nyob hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab ntes tau Aunpe Edoo. Nws kuj muab tej uas nyob hauv tej txhab nyiaj hauv vajntxwv tsev thiab yuam ib co neeg coj huvsi rov qab mus rau lub nroog Xamali.
25Thaum Yehau‑aha tus tub Yehau‑a uas yog cov Yixayee tus vajntxwv tuag lawm, Yau‑as tus tub Amaxiya uas ua Yuda tus vajntxwv tseem nyob tau kaum tsib xyoos ntxiv thiab. 26Lwm yam uas Amaxiya ua txij thaum pib mus txog thaum kawg twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda thiab Yixayee tej vajntxwv. 27Txij thaum Amaxiya tso Yawmsaub tseg cov pejxeem txawm ntaus tswvyim fav xeeb rau nws hauv Yeluxalees mas nws thiaj khiav mus rau lub moos Lakhi. Ces lawv tso neeg mus caum tau nws ntawm Lakhi mas muab nws tua qhov ntawd. 28Lawv muab nws lub cev tuag rau nees thauj los log nrog nws tej poj koob yawm txwv ua ke rau hauv Davi lub nroog.