25

Yu^ndaa Nyei Hungh, Aa^maa^si^yaa

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 14:1-6)

1Aa^maa^si^yaa faaux weic zoux hungh wuov zanc ninh nyei hnyangx-jeiv duqv nyic ziepc hmz hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv nyic ziepc juov hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Ye^ho^atc^ndin, se Ye^lu^saa^lem Mienh. 2Ziux Ziouv mangc, Aa^maa^si^yaa zoux horpc nyei sic, mv baac maiv zeiz buangv hnyouv zoux. 3Aa^maa^si^yaa yietv duqv gunv jienv guoqv wuonv nyei, ninh zorqv dongh zinh ndaangc daix ninh nyei die wuov deix jien, daix nzengc ninh mbuo. 4Mv baac ninh maiv daix ninh mbuo nyei dorn-jueiv weic zuqc ziux ⟨Mose nyei Leiz-Latc Sou⟩ fiev jienv Ziouv hatc nyei waac gorngv, “Maiv dungx weic dorn-jueiv zoux nyei zuiz daix diex maac. Yaac maiv dungx weic diex maac zoux nyei zuiz daix dorn-jueiv. Gorqv-mienh oix zuqc weic gorqv-mienh zoux nyei zuiz zuqc daic.”

Aa^maa^si^yaa Mborqv Hingh E^ndom Mienh

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 14:7)

5Aa^maa^si^yaa heuc Yu^ndaa caux Mben^yaa^min nyei zuangx mienh daaih zunv, ziouc ziux ninh mbuo nyei bungh buonc paaiv ninh mbuo yiem yietc cin caux yietc baeqv dauh baeng nyei baeng-beiv nyei buoz-ndiev. Ninh yaac saauv yietc zungv nyic ziepc hnyangx faaux maengx nyei mienh ziouc buatc maaih buo sinx dauh haih longc duqv cang caux torngv-baaih nyei m'jangc dorn. 6Ninh aengx longc i cin yietc baeqv joih nyaanh cingv yietc sinx dauh I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax henv nyei baeng caux ninh mingh.
7Maaih yietc dauh Tin-Hungh nyei mienh daaih mbuox Aa^maa^si^yaa, “O hungh diex aac, tov maiv dungx bun I^saa^laa^en nyei baeng-guanh caux meih mingh. Ziouv maiv caux I^saa^laa^en Mienh yiem, se maiv caux E^faa^im nyei haaix dauh mienh yiem. 8Mv baac se gorngv meih mbuo hnamv daaih longc naaiv nyungc za'eix meih haih mborqv jaax gauh henv nor, Tin-Hungh oix bun meih mbuo dorng jienv win-wangv zuqc suei, weic zuqc Tin-Hungh maaih qaqv tengx mienh hingh fai zuqc baaic.”
9Aa^maa^si^yaa naaic Tin-Hungh nyei mienh, “Mv baac yie bun I^saa^ laa^en nyei baeng-guanh wuov deix i cin yietc baeqv joih nyaanh hnangv haaix nor?”
 Tin-Hungh nyei mienh dau, “Ziouv zungv haih ceix bun meih gauh camv naaic ziex dangh.”
10Aa^maa^si^yaa ziouc heuc yiem E^faa^im gan jienv ninh daaih wuov deix jun-baeng nzuonx aqv. Ninh mbuo nouz haic Yu^ndaa, qiex jiez jienv nzuonx mi'aqv.
11Aa^maa^si^yaa zungx jienv qaqv dorh ninh nyei baeng mingh taux Nzauv-Horngz, yiem wuov daix yietc waanc dauh Se^i Mienh. 12Yu^ndaa nyei baeng aengx zorqv duqv yietc waanc dauh mienh aengx dorh mingh mbaengx-ningv gu'nguaaic ziouc fongv ninh mbuo ndortv njiec daaih, huv muonc nzengc.
13Mv baac dongh Aa^maa^si^yaa heuc nzuonx, maiv bun caux ninh mbuo mingh mborqv jaax wuov deix baeng, mborqv Yu^ndaa nyei norm-norm zingh yiem Saa^maa^lie taux Mbetc Holon. Ninh mbuo daix buo cin dauh mienh aengx caangv duqv ga'naaiv camv nyei.
14Aa^maa^si^yaa daix liuz E^ndom Mienh nzuonx daaih, ninh dorh jienv Se^i Mienh wuov deix miuc-fangx nzuonx aengx liepc daaih weih ganh nyei zienh, ziouc baaix yaac buov hung. 15Ziouv qiex jiez! haic Aa^maa^si^yaa, ziouc bun dauh douc waac mienh mingh gorngv mbuox ninh, “Meih weic haaix diuc mingh lorz naaiv fingx mienh nyei zienh daaih? Ninh mbuo zungv maiv haih njoux ninh mbuo wuov fingx mienh biaux ndutv meih nyei buoz-ndiev.
16Douc waac mienh caux hungh gorngv jienv waac wuov zanc hungh diex gorngv, “Yie mbuo duqv liepc meih tengx hungh diex caangh laangc fai? Dingh aqv. Maiv zei aeqv, meih zungv oix zuqc daic aqv.”
 Douc waac mienh ziouc dingh mv baac aengx gorngv, “Yie hiuv duqv Tin-Hungh dingc hnyouv oix mietc meih, weic zuqc meih hnangv naaiv nor zoux, yaac maiv muangx yie kuinx nyei waac.”

Aa^maa^si^yaa Mingh Mborqv I^saa^laa^en Mienh

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 14:8-20)

17Yu^ndaa nyei hungh, Aa^maa^si^yaa, caux ninh nyei caangh laangh mienh caangh laangh horpc, Aa^maa^si^yaa ziouc paaiv mienh mingh mbuox Ye^hu nyei fun, Ye^ho^aa^haatc nyei dorn, I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aatc, gorngv, “Daaih maah! Mbuo i dauh doix hmien mborqv jaax.”
18Mv baac I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aatc, aengx paaiv mienh mbuox Yu^ndaa nyei hungh, Aa^maa^si^yaa, “Yiem Le^mbaa^norn Mbong maaih zungh njimv bun waac mingh mbuox diuh yiem Le^mbaa^norn Mbong nyei si^ndaa zongh ndiangx, ‘Bungx meih nyei sieqv bun yie nyei dorn longc zoux auv.’ Nqa'haav maaih dauh hieh zoih daaih caaiv wuov zungh njimv. 19Meih gorngv, ‘Mangc maah! Yie mborqv E^ndom mi'aqv.’ Meih ziouc ceng-hlo, bungx waac-maux. Oix zuqc buangv hnyouv meih duqv daaih nyei njang-laangc yaac yiem jienv biauv maah! Weic haaix diuc cuoqv sic bun meih ganh caux Yu^ndaa Guoqv zuqc baaic?
20Mv baac Aa^maa^si^yaa maiv kangv muangx. Naaiv se Tin-Hungh zoux nyei jauv weic zorqv ninh mbuo jiu bun yiem Ye^ho^aatc nyei buoz-ndiev, laaix ninh mbuo lorz E^ndom nyei zienh. 21I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aatc, ziouc daaih yiem Yu^ndaa nyei Mbetc Semetv Mungv caux Yu^ndaa nyei hungh, Aa^maa^si^yaa, doix hmien mborqv jaax. 22Yu^ndaa ziouc suei I^saa^laa^en. Gorqv-mienh biaux nzuonx gorqv-mienh nyei biauv. 23Yiem Mbetc Semetv, I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aatc, zorqv duqv Aa^hatc^yaa nyei fun, Ye^ho^aatc nyei dorn, Yu^ndaa nyei hungh, Aa^maa^si^yaa. Aengx dorh taux Ye^lu^saa^lem. Ninh yaac caeqv waaic zingh laatc yiem E^faa^im Laatc Gaengh mingh taux Gorqv nyei Gaengh. 24Ninh zorqv nzengc O^mbetc E^ndom goux nyei jiem nyaanh caux yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei yietc zungv jaa-dorngx caux hungh dinc gu'nyuoz yietc zungv jaaix nyei ga'naaiv. Ninh yaac dorh deix mienh mingh zoux dorngx-daauh ziouc nzuonx Saa^maa^lie Zingh mi'aqv.
25I^saa^laa^en nyei hungh, Ye^ho^aa^haatc nyei dorn, Ye^ho^aatc, guei seix liuz, Yu^ndaa nyei hungh, Yo^aatc nyei dorn, Aa^maa^si^yaa, corc ziangh jienv ziepc hmz hnyangx. 26Aa^maa^si^yaa zoux zengc njiec nyei sic, yiem gorn taux setv mueiz, fiev jienv Yu^ndaa caux I^saa^laa^en nyei hungh douh daan. 27Yiem Aa^maa^si^yaa guangc, maiv gan Ziouv, nqa'haav yiem Ye^lu^saa^lem maaih mienh beic ndiev caangh laangh oix ngaengc ninh. Ninh ziouc biaux mingh taux Laakitv Zingh, mv baac ninh mbuo paaiv mienh mingh taux Laakitv, yiem wuov daix ninh. 28Ninh mbuo longc maaz tor ninh nyei sei nzuonx daaih caux ninh nyei ong-taaix zangx jienv Ndaawitv nyei Zingh.