26

Uxiya ua vajntxwv kav Yuda

(2Vntx. 14:21-22, 15:1-7)

1Cov pejxeem sawvdaws hauv Yuda txawm muab Uxiya uas hnub nyoog muaj kaum rau xyoo tsa ua vajntxwv nyob nws txiv Amaxiya chaw. 2Thaum vajntxwv Amaxiya tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob mas Uxiya tsim kho lub moos Elau thiab rov muab rau Yuda kav. 3Thaum Uxiya pib kav nws hnub nyoog muaj kaum rau xyoo thiab nws nyob hauv Yeluxlee kav tau tsib caug ob xyoos. Nws niam npe hu ua Yekhauliya yog neeg hauv Yeluxalees. 4Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo, ib yam li txhua yam uas nws txiv Amaxiya tau ua lawd. 5Nws rau siab ntso nrhiav Vajtswv tag Xekhaliya sim neej uas qhia nws paub ntshai Vajtswv. Thiab ncua sijhawm uas nws nrhiav Yawmsaub, mas Vajtswv pub nws vam meej.
6Nws tawm mus ua rog rau cov Filixatee mas tsoo lub moos Ka thiab lub moos Yane thiab lub moos Asadau tej ntsa loog pob tag. Thiab nws tsim muaj moos rau hauv Asadau li kav xyuam thiab rau lwm qhov hauv Filixatee tebchaws. 7Vajtswv pab nws ua rog ntaus cov Filixatee thiab cov Alam uas nyob hauv thaj nyuag tebchaws Kunpa‑as, thiab ntaus cov Me‑uni. 8Cov Asmoo kuj them se rau Uxiya mas nws lub koob meej thiaj nrov nto moo mus txog Iyi ciam teb, rau qhov nws muaj zog heev. 9Dua li ntawd Uxiya tseem tsim tej chaw tsom faj hauv Yeluxalees rau ntawm lub rooj loog ntawm lub kaum loog thiab lub Rooj Loog Hav thiab rau ntawm lub kaum ntsa loog, thiab ua kom ruaj khov. 10Thiab nws tsim tej chaw tsom faj rau hauv tebchaws moj sab qhua, thiab khawb ntau lub pas dej rau ntawm tej pov roob Sefela thiab rau hauv nruab tiag vim nws muaj tsiaj txhu coob, thiab nws muaj cov neeg ua teb thiab cov uas tu txiv hmab pem tej roob thiab rau hauv tej teb uas qoob zoo, vim nws nyiam ua teb. 11Dua li ntawd Uxiya muaj tej pab tub rog uas npaj txhij ua rog muab faib ua tej pab raws li Ye‑i‑ee uas yog tus tub sau ntawv thiab tus thawj rog Ma‑axeya tau txheeb cia, raws li vajntxwv tus tub teg tub taws Hananiya qhia. 12Cov thawj hauv txhua cum uas kav cov tub rog siab loj siab tuab huvsi muaj ob txhiab rau pua leej. 13Cov no ua thawj kav 307,500 leej tub rog uas muaj zog ua tau rog uas yuav pab tau vajntxwv tawm tsam yeeb ncuab. 14Thiab Uxiya npaj daim hlau thaiv thiab hmuv thiab mom hlau thiab tsho hlau thiab rab hneev thiab qe zeb uas yuav fiav ntawm txoj hlua. 15Hauv Yeluxalees nws muab tej qhaub uas tej Kws txawj ua nruab rau saum tej chaw tsom faj thiab ntawm tej kaum loog cia thiaj tau tua rab xub thiab qe zeb loj. Nws lub koob meej nrov nto moo mus deb, vim yog nws tau txais kev pab phimhwj kawg mus txog thaum nws muaj zog heev.
16Tiamsis thaum nws muaj zog lawd nws txawm ua lub siab khav theeb thiaj li ua rau nws raug kev puam tsuaj. Nws ua tsis ncaj rau Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv. Nws nkag mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau saum lub thaj uas hlawv tshuaj tsw qab hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 17Mas tus pov thawj Axaliya thiab Yawmsaub cov pov thawj yim caum leej uas siab loj siab tuab raws vajntxwv mus rau hauv. 18Lawv tav vajntxwv Uxiya thiab hais rau nws tias, “Uxiya, tsis yog koj li haujlwm mus hlawv tshuaj tsw qab xyeem rau Yawmsaub, yog cov pov thawj uas yog Aloo caj ces uas twb tu kom dawb huv lawd li haujlwm hlawv tshuaj tsw qab. Koj cia li tawm hauv lub chaw pe Vajtswv no mus, rau qhov koj ua txhaum lawm, thiab koj yuav tsis tau koob meej dabtsi ntawm Vajtswv Yawmsaub li.”
19Ces Uxiya txawm chim kawg. Nws tseem tuav rawv lub yias rau ncaig taws hauv nws txhais tes yuav hlawv tshuaj tsw qab, ces thaum nws chim rau cov pov thawj ntawd mob lig mob ruas txawm tshwm plaws rau ntawm nws hauv pliaj tab meeg cov pov thawj ntawm lub thaj hlawv tshuaj tsw qab ib sab hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 20Tus pov thawj hlob Axaliya thiab cov pov thawj sawvdaws ntsia ntsoov Uxiya, ua ciav nws mob ruas rau ntawm nws hauv pliaj. Ces lawv txawm muab nws thawb tawm mus sai sai. Thiab nws maj nroos tawm mus rau qhov Yawmsaub nplawm nws lawm. 21Ces vajntxwv Uxiya txawm mob ruas mus txog hnub uas nws tuag. Vim yog nws mob ruas nws thiaj nyob nws ib lub tsev vim nws raug muab txiav tawm hauv Yawmsaub lub tuam tsev. Nws tus tub Yauthas ua tus uas saib xyuas vajntxwv lub tsev thiab kav cov pejxeem.
22Lwm yam haujlwm uas Uxiya ua txij thaum pib mus txog thaum kawg mas Amoj tus tub Yaxaya uas yog xibhwb cev Vajtswv lus twb muab sau cia lawm. 23Uxiya thiaj li tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob mas lawv muab nws log ze nws tej poj koob yawm txwv rau hauv thaj teb uas yog vajntxwv li, rau qhov lawv hais tias, “Nws yog ib tug mob ruas.” Mas nws tus tub Yauthas sawv nws chaw ua vajntxwv kav.