27

Cov Yudas Tus Vajntxwv Yauthas

(2 Vajntxwv 15.32-38)

1Thaum Yauthas ua vajntxwv nws hnubnyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. Nws niam hu ua Yelusas uas yog Xadaus tus ntxhais. 2Yauthas ua lub neej raws li tus TSWV lub siab nyiam ib yam li nws txiv ua; tiamsis nws tsis ua txhaum li nws txiv uas yog mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab hauv lub Tuamtsev. Txawm li ntawd los cov pejxeem tseem pheej mus ua kev txhaum.
3Yauthas yog tus ua lub Roojvag Qaumteb ntawm lub Tuamtsev, thiab nws ua ntau yam rau saum tus ntsayeej Aufeles. 4Yauthas ua ntau lub nroog rau saum tej roob hauv tebchaws Yudas, thiab nws ua tau ntau lub chaw fajxwm thiab chaw tsomfaj rau hauv tej havzoov. 5Yauthas tua yeej tus vajntxwv uas kav tebchaws Amoos thiab nws cov tubrog. Yauthas kom cov Amoos them ib xyoos twg plaub tas nyiaj, tsib caug txhiab kawm hmoov qib, thiab tsib caug txhiab kawm hmoov nplej rau nws mus txog peb xyoos. 6Yauthas muaj hwjchim, rau qhov nws muab lub siab npuab tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv. 7Txhua yam uas Yauthas ua, nws kev tswjhwm tebchaws, kev ua rog, thiab lwm yam puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees thiab cov Yudas cov vajntxwv lub neej lawm. 8Thaum Yauthas ua vajntxwv nws muaj hnubnyoog nees nkaum tsib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. 9Nws tuag thiab luag coj nws mus faus rau hauv Daviv lub nroog, thiab nws tus tub Ahas ua vajntxwv hloov nws chaw.