27

Yôtham Jing Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 15:32-38)

1Yôtham hlak duapluh-rơma thŭn tơdang ñu ngă pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei phŭn Yerusalaim truh kơ pluh-năm thŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼYêrusa jing ană đah kơmơi Zadôk. 2Ñu ngă tơlơi djơ̆ tơpă ƀơi anăp Yahweh kar hăng ama ñu Uzziyah hơmâo ngă laih, samơ̆ phara hăng ama ñu, ñu ƀu mŭt pơ sang yang Yahweh ôh kiăng kơ ngă tơlơi bruă kơnơ̆ng ƀing khua ngă yang dưi ngă. Samơ̆ ƀing ană plei ăt dŏ ngă nanao hơdră jơlan soh sat gơñu. 3Pơtao Yôtham pơdơ̆ng glaĭ Amăng Ja̱ng Gah Dư̱r sang yang Yahweh laih anŭn pơdơ̆ng đĭ tŏ tui dơ̆ng pơnăng ƀơi bŏl čư̆ Ôphel. 4Ñu ăt pơdơ̆ng glaĭ khul plei pơnăng amăng khul bŏl čư̆ lŏn čar Yudah wơ̆t hăng khul kơđông kơjăp, khul sang kơtŭm amăng anih glai kơmrơ̆ng mơ̆n.
5Pơtao Yôtham nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao ƀing Ammôn laih anŭn blah juă hĭ ƀing gơñu yơh. Tui anŭn, amăng thŭn anŭn ƀing Ammôn kla kơ ñu sa-rơtuh talang amrăk, sa-rơbăn kor pơdai kơtor laih anŭn sa-rơbăn kor pơdai kơtur. Ƀing gơñu ăt kla kơ ñu kar hăng anŭn yơh amăng thŭn tal dua hăng thŭn tal klâo.
6Yôtham kơtang tui yuakơ ñu kơjăp đuaĭ tui Yahweh Ơi Adai ñu.
7Hơdôm tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng truh amăng rơnŭk Yôtham git gai wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi pơblah laih anŭn tơlơi pơkŏn ñu ngă, arăng čih pioh amăng hră ƀing pơtao Israel hăng Yudah. 8Ñu hlak duapluh-rơma thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim amăng pluh-năm thŭn. 9Tơdang Yôtham tơĭ pran, arăng dơ̱r ñu amăng Plei Dawid laih anŭn ană ñu Ahaz tŏ tui ñu jing pơtao.