28

Aha ua vajntxwv kav Yuda

(2Vntx. 16:1-20)

1Thaum Aha pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau kaum rau xyoo. Nws ua tej uas tsis hum Yawmsaub lub siab, nws tsis ua raws li nws yawg koob Davi tau ua, 2tiamsis nws taug nraim Yixayee tej vajntxwv tus neev taw. Nws kuj nchuav tej dab mlom los teev dab Npa‑as thiab. 3Nws hlawv xyab rau hauv lub hav Npeehinoo, thiab muab nws tej tub hlawv xyeem rau dab ua raws li tej kevcai qias vuab tsuab uas lwm haiv neeg ua, yog cov uas Yawmsaub ntiab tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej mus. 4Nws xyeem tsiaj thiab hlawv hmoov xyab rau saum tej chaw siab teev dab thiab rau saum tej pov roob thiab hauv txhua tsob qab ntoo ntsuab.
5Vim li no Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv thiaj muab nws cob rau hauv cov Alas tus vajntxwv txhais tes, uas ntaus yeej Aha thiab ntes tau cov pejxeem coob coob coj mus rau hauv lub nroog Damaxaka. Thiab Aha raug muab cob rau hauv cov Yixayee tus vajntxwv txhais tes, uas kov yeej nws thiab tua neeg coob heev. 6Pekha uas yog Lemaliya tus tub tua cov Yuda tuag 120,000 leej rau tib hnub, puavleej yog cov uas siab loj siab tuab, vim yog lawv twb tso Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv tseg lawm. 7Xikhi uas yog neeg Efa‑i muaj zog heev muab vajntxwv tus tub Ma‑axeya thiab Alikhas uas yog tus saib xyuas vajntxwv lub tsev thiab Eekhana uas yog vajntxwv tus tim xyoob tua pov tseg.
8Cov Yixayee ntes lawv cov kwvtij 200,000 leej, muaj pojniam muaj tub muaj ntxhais, thiab lws tau qhov txhia chaw ntau coj los rau hauv lub nroog Xamali. 9Muaj ib tug xibhwb cev Yawmsaub lus nyob ntawd hu ua Aude. Nws txawm tuaj ntsib cov tub rog uas rov los rau hauv Xamali thiab hais rau lawv tias, “Saib maj, Yawmsaub uas yog nej tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv chim rau cov Yuda, nws thiaj muab lawv cob rau hauv nej txhais tes, tiamsis qhov uas nej muab lawv tua ua npau taws vog twb nrov mus txog saum ntuj lawm. 10Thiab nimno nej tseem yuav quab yuam cov Yuda thiab cov Yeluxalees tsis hais pojniam txivneej kom ua nej qhev. Nej tsis ua txhaum muaj txim rau Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lov? 11Nimno cia li mloog kuv hais. Cia li xa nej cov kwvtij uas nej ntes tau no rov qab mus, rau qhov Yawmsaub txojkev npau taws nyob rawv saum nej lawm.”
12Muaj qee leej uas ua thawj hauv cov Efa‑i, yog Yauhanas tus tub Axaliya thiab Mesilemau tus tub Npelekhiya, thiab Salu tus tub Yehikhiya, thiab Halai tus tub Amaxa, mas lawv sawv tav cov uas mus ua rog los, 13thiab hais rau lawv tias, “Nej tsis txhob coj cov uas nej ntes tau, los rau hauv no, rau qhov nej yuav coj lub txim uas ua txhaum rau Yawmsaub los raug peb, tsav rau lub txim thiab tej kev txhaum uas nimno peb twb muaj lawm. Rau qhov peb lub txim kuj loj kawg lawm, thiab Yawmsaub txojkev npau taws heev twb muaj rau cov Yixayee lawm.” 14Yog li ntawd cov tub rog thiaj li tso cov neeg uas ntes tau thiab tej qhov txhia chaw uas lws tau los ntawd tseg rau ntawm cov thawj thiab cov pejxeem sawvdaws xubntiag. 15Mas cov txivneej uas twb hais npe lawd, txawm sawv pes tsees muab tej ris tsho uas lws tau los ntawd cev rau txhua tus uas lawv ntes los es tsis muaj ris tsho hnav. Lawv muab ua rau cov ntawd hnav thiab muab khau rau lawv rau thiab npaj zaub mov thiab dej haus rau lawv thiab muab roj pleev lawv tej mob. Thiab muab cov uas tsis muaj zog caij nees luav xa lawv rov mus cuag lawv cov kwvtij hauv lub moos Yelikhau, uas yog lub moos toov laj. Ces lawv li rov qab los rau ntawm lub nroog Xamali.
16Thaum ntawd vajntxwv Aha txib neeg mus thov Axilia tus vajntxwv pab nws, 17rau qhov cov Edoo rov txeem tuaj rau hauv lub tebchaws dua ib zaug thiab kov yeej cov Yuda thiab ntes ib txhia coj mus lawm. 18Cov Filixatee kuj txeem mus ua rog rau tej moos ntawm tej pov roob Sefela thiab hauv Neke hauv Yuda tebchaws, thiab txeeb tau lub moos Npeseme, Aiyaloo thiab Kedelau, thiab txeeb tau lub moos Xaukhau, Thinaj thiab Kixau thiab tej zej zog ib ncig tej moos ntawd. Thiab lawv los nyob rau hauv. 19Yawmsaub ua rau cov Yuda poob qes vim yog tim Aha uas yog Yuda tus vajntxwv, vim yog Aha rhuav tej kevcai hauv Yuda thiab tsis muab lub siab xib rau Yawmsaub. 20Axilia tus vajntxwv Thikapinexaw txawm tuaj tawm tsam nws thiab ua rau Aha raug txom nyem tsis yog tuaj txhawb nws lub zog. 21Rau qhov Aha muab tej qhov txhia chaw hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab hauv vajntxwv tsev thiab hauv cov thawj tej tsev, them se rau Axilia tus vajntxwv. Qhov uas nws ua li ntawd tsis pab nws kiag li.
22Thaum tus vajntxwv Aha no raug kev txom nyem ntawd nws yimhuab fav xeeb rau Yawmsaub. 23Nws tua tsiaj xyeem rau lub nroog Damaxaka tej dab uas ua rau nws swb, thiab hais tias, “Vim cov Alas tej vajntxwv li dab tau pab lawv lawm, kuv yuav tua tsiaj xyeem rau tej dab ntawd kom pab kuv thiab.” Tiamsis tej dab ntawd ua rau nws thiab cov Yixayee sawvdaws puam tsuaj xwb. 24Thiab Aha sau zog tej twj siv hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab muab txiav ua tej dwb daim, thiab muab Vajtswv lub tuam tsev tej qhov rooj kaw cia thiab nws ua tej thaj xyeem dab rau nws siv rau txhua qhov hauv lub nroog Yeluxalees. 25Nws ua tej chaw siab rau hauv Yuda txhua lub moos hlawv tsiaj xyeem rau luag tej dab, zes ua rau Yawmsaub uas yog nws tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv chim. 26Lwm yam haujlwm uas Aha ua thiab nws lub neej huvsi txij thaum pib mus txog thaum kawg twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda thiab Yixayee tej vajntxwv. 27Aha tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, mas lawv muab nws log rau hauv lub nroog Yeluxalees, rau qhov lawv tsis muab log rau hauv tej qhov ntxa uas log Yixayee tej vajntxwv. Nws tus tub Hexekhiya sawv nws chaw ua vajntxwv kav.