29

Cov Yudas Tus Vajntxwv Hexekiyas

(2 Vajntxwv 18.1-3)

1Thaum Hexekiyas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau nees nkaum cuaj xyoos. Nws niam hu ua Anpiyas thiab yog Xakhaliyas tus ntxhais. 2Hexekiyas ua lub neej raws li tus TSWV lub siab nyiam, ib yam li nws yawgkoob uas yog Vajntxwv Daviv.

Ua Kevcai Ntxuav lub Tuamtsev

3Thawj xyoo uas Hexekiyas ua vajntxwv, thaum lub ib hlis ntuj, nws mus qhib lub Tuamtsev tej roojvag thiab rov kho dua tshiab. 4Nws hu cov povthawj thiab cov Levis tuaj sib sau rau hauv lub tshavpuam ntawm lub Tuamtsev sab hnub tuaj, 5thiab nws hais rau lawv tias, “Nej cov Levis cia li ua kevcai ntxuav kom nej huv thiab ua kevcai ntxuav tus TSWV uas yog nej cov yawgkoob tus Vajtswv lub Tuamtsev kom dawbhuv, thiab nej cia li muab txhua yam uas ua rau lub Tuamtsev tsis huv tshem mus povtseg huv tibsi. 6Peb cov yawgkoob tsis muab siab npuab tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv thiab lawv ua phem ua qias tabmeeg nws. Lawv tso nws tseg thiab tig nraubqaum rau nws. 7Lawv muab lub Tuamtsev tej qhovrooj kaw, cia tej teeb tuag tas, thiab lawv tsis hlawv hmoov tshuaj tsw qab fij rau hauv cov Yixalayees tus Vajtswv lub Tuamtsev lawm. 8Twb yog vim li ntawd, tus TSWV thiaj chim heev rau cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees, tej uas nws ua rau lawv thiaj ua rau txhua tus ceeb thiab ntshai kawg li. Nej yeej paub tej no zoo. 9Cov uas yog peb txiv raug tua tuag tas rau hauv tshavrog, thiab peb tej pojniam menyuam raug luag ntes coj mus tas.
10“Nimno kuv txiav txim siab hais tias kuv yuav coglus rau tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv kom nws thiaj tsis chim rau peb lawm. 11Kuv cov menyuam, nej tsis txhob cia sijhawm dhau mus. Nej yog cov uas tus TSWV xaiv los ua cov hlawv hmoov tshuaj tsw qab fij rau nws thiab coj sawvdaws pehawm nws.”
12-14Cov Levis ntawd yog cov uas muaj npe li nram no: