29

Yu^ndaa Nyei Hungh, He^se^ki^yaa

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 18:1-3)

1He^se^ki^yaa faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv nyic ziepc hmz hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv nyic ziepc juov hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Aa^mbi^yaa, se Se^kaa^li^yaa nyei sieqv. 2Ziux Ziouv mangc, He^se^ki^yaa zoux duqv horpc hnangv ninh nyei ong-taaix zoux nor.

Saax Zaangc Ziouv Nyei Biauv Cing-Nzengc Daaih

3He^se^ki^yaa zoux hungh da'yietv hnyangx zih hlaax ninh koi zaangc Ziouv nyei biauv nyei gaengh yaac zorc gaengh. 4Ninh dorh sai mienh caux ⟨Lewi Mienh⟩ bieqc daaih bun ninh mbuo gapv zunv yiem biauv nyei dong bung maengx. 5Ninh gorngv, “Lewi Mienh aah! Muangx yie maah! Oix zuqc saax ganh cing-nzengc yaac saax Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, nyei biauv cing-nzengc daaih. Oix zuqc zorqv cuotv nzengc yiem singx dinc maaih uix nyei ga'naaiv. 6Mbuo nyei ong-taaix maiv ziepc zuoqv. Ziux Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh mangc, ninh mbuo zoux orqv nyei sic guangc ninh yaac huin diqc daanz bun ninh yiem nyei dorngx. 7Ninh mbuo guon zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh yaac bun dang daic. Ninh mbuo maiv buov hung yaac maiv yiem I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei biauv fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv. 8Weic naaiv Ziouv qiex jiez Yu^ndaa caux Ye^lu^saa^lem, ziouc bun ninh mbuo benx gamh nziev nyei ga'naaiv yaac haeqv mienh gamh nziex yaac zuqc mienh huotv, hnangv meih mbuo nyei m'zing duqv buatc nyei nor. 9Weic naaiv mbuo nyei ong-taaix zuqc nzuqc ndaauv daix, mbuo nyei auv-jueiv naamh nyouz yaac zuqc caangv mingh. 10Ih zanc yie dingc hnyouv caux Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, liepc ngaengc waac weic bun ninh qiex jiez, nouz mbuo nyei jauv leih nqoi mbuo. 11Yie nyei dorn aah! Ih zanc maiv dungx bungx lorx, weic zuqc Ziouv ginv meih mbuo daaih souv jienv ninh nyei nza'hmien fu-sux ninh, buov hung bun ninh.”
  12Naaiv deix Lewi Mienh ziouc jiez gorn zoux gong aqv.
  Ko^haatv nyei zeiv-fun maaih
   Aa^maa^saix nyei dorn, Maa^haatv, caux Aa^saa^li^yaa nyei dorn, Yo^en.
  Me^laa^li nyei zeiv-fun maaih
   Apc^ndi nyei dorn, Kitv caux Ye^haan^le^len nyei dorn, Aa^saa^li^yaa.
  Geson nyei zeiv-fun maaih
   Simx^maa nyei dorn, Yo^aa, caux Yo^aa nyei dorn, E^nden.
  13E^li^saa^faan nyei zeiv-fun maaih
   Simli caux Ye^u^en.
  Aasaapc nyei zeiv-fun maaih,
   Se^kaa^li^yaa caux Matv^taa^ni^yaa.
  14Hemaan nyei zeiv-fun maaih
   Ye^hu^en caux Si^me^i.
  Ye^ndu^tun nyei zeiv-fun maaih
   Se^mai^aa caux Utc^si^en.
15Ninh mbuo heuc ninh mbuo nyei gorx-youz gapv zunv daaih saax ganh cing-nzengc liuz, ziouc ei jienv hungh diex longc Ziouv nyei waac paaiv ninh mbuo saax zaangc Ziouv nyei biauv cing-nzengc daaih. 16Sai mienh bieqc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz bienh cuotv ninh mbuo lorz buatc yietc zungv maaih uix nyei ga'naaiv. Lewi Mienh aengx bienh cuotv mingh taux Kitc^lon Horngz. 17Yiem zih hlaax saeng-yietv ninh mbuo jiez gorn saax. Taux saeng-betv wuov hnoi ninh mbuo saax taux capv cuotv zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien maengx wuov norm dorngx. Ninh mbuo aengx longc hietc hnoi saax Ziouv nyei biauv ganh. Zih hlaax ziepc luoqc wuov hnoi ninh mbuo saax ziangx nzengc.
18Nqa'haav ninh mbuo mingh mbuox He^se^ki^yaa Hungh, “Yie mbuo saax nzengc zaangc Ziouv nyei biauv mi'aqv, liemh buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh caux ziec-dorngh nyei yietc zungv jaa-sic, caux an njuov gengx Tin-Hungh nyei dieh caux wuov norm dieh nyei yietc zungv jaa-sic. 19Dongh Aa^hatc zoux hungh nyei ziangh hoc maiv ziepc zuoqv nyei zoux, zorqv guangc nyei yietc zungv jaa-sic, ninh mbuo liuc leiz nzoih aengx saax nzengc daaih aqv. Ih zanc naaiv deix ga'naaiv yiem Ziouv nyei ziec-dorngh nza'hmien maengx.”
20Da'nyeic ndorm nziouv nyei He^se^ki^yaa jiez sin daaih heuc zingh nyei zuangx jien daaih zunv, ziouc faaux wuov jiex zaangc Ziouv nyei biauv. 21Ninh mbuo dorh siec dauh ngongh gouv, siec dauh ba'gi yungh gouv, siec dauh ba'gi yungh gouv dorn, caux siec dauh yungh gouv weic wuov norm guoqv, weic singx dinc, yaac weic Yu^ndaa Mienh fiqv zuiz. Hungh diex paaiv Aalon nyei zeiv-fun zuangx sai mienh, zorqv naaiv deix saeng-kuv an Ziouv nyei ziec-dorngh fongc horc ziec. 22Ninh mbuo ziouc daix ngongh gouv. Sai mienh aengx dorh nziaamv fuqv ziec-dorngh. Ninh mbuo yaac daix wuov deix ba'gi yungh gouv longc yungh gouv nyei nziaamv fuqv ziec-dorngh. Nqa'haav ninh mbuo daix wuov deix ba'gi yungh gouv dorn, longc nziaamv fuqv ziec-dorngh. 23Longc fiqv zuiz ziec nyei yungh gouv ninh mbuo dorh daaih yiem hungh diex caux gapv zunv nyei zuangx mienh nyei nza'hmien. Ninh mbuo yietc zungv longc buoz maan jienv yungh. 24Sai mienh ziouc daix yungh, zorqv nziaamv fongc horc an ziec-dorngh weic fiqv I^saa^laa^en zuangx mienh nyei zuiz, weic zuqc hungh diex paaiv gorngv, oix zuqc weic I^saa^laa^en nyei zuangx mienh fongc horc buov ziec caux fiqv zuiz nyei ga'naaiv.
25Hungh diex aengx paaiv Lewi Mienh yiem zaangc Ziouv nyei biauv. Ninh mbuo yaac maaih caauh zeiv caux domh daanh baah, fiuv-daanh baah ziux Ndaawitv caux tengx hungh diex gorngv zinh hoz waac nyei mienh, Gaatc, caux ⟨douc waac mienh,⟩ Naatan, nyei za'eix. Naaiv se ziux Ziouv longc ninh nyei douc waac mienh hatc nyei waac. 26Lewi Mienh ziouc nanv jienv Ndaawitv zoux nzung nyei jaa-sic. Sai mienh nanv jienv nzatc yaac souv jienv wuov.
27He^se^ki^yaa ziouc paaiv yiem ziec-dorngh buov ziec aqv. Jiez gorn fongc horc buov ziec wuov zanc, ziouc jiez gorn baaux nzung ceng Ziouv yaac maaih nzatc caux I^saa^laa^en nyei hungh, Ndaawitv, zoux nzung nyei jaa-sic caux jienv. 28Gapv zunv yiem wuov nyei mienh ziouc baaix. Baaux nzung nyei mienh baaux nzung, biomv nzatc nyei mienh yaac biomv nzatc. Hnangv naaiv zoux taux fongc horc buov ziec ziangx. 29Buov ziec liuz, hungh diex aengx caux ninh yiem wuov nyei yietc zungv mienh ziouc gueic njiec baaix. 30He^se^ki^yaa Hungh caux ninh nyei jien paaiv Lewi Mienh longc Ndaawitv caux ⟨gorngv zinh hoz waac nyei mienh,⟩ Aasaapc, nyei waac baaux nzung ceng Ziouv. Ninh mbuo ziouc njien-njien youh youh nyei baaux nzung yaac gueic njiec baaix.
31He^se^ki^yaa gorngv, “Ih zanc meih mbuo saax ganh cing-nzengc, fungx bun Ziouv mi'aqv. Gunv daaih fatv maah! Dorh fongc horc ziec nyei caux fongc horc weic laengz zingh nyei ga'naaiv daaih taux Ziouv nyei biauv.” Gapv zunv nyei zuangx mienh ziouc dorh saeng-kuv daaih ziec caux fongc horc weic laengz zingh nyei ga'naaiv. Dauh dauh maaih hnyouv zoux nyei mienh yaac dorh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv.
32Gapv zunv nyei zuangx mienh dorh weic fongc horc buov ziec nyei saeng-kuv maaih cietv ziepc dauh ngongh gouv, yietc baeqv dauh ba'gi yungh gouv caux nyic baeqv dauh ba'gi yungh gouv dorn. Naaiv deix yietc zungv se weic fongc horc buov ziec bun Ziouv nyei ga'naaiv. 33Aengx ganh ca'lengc fongc horc weic zoux ziec nyei ga'naaiv maaih luoqc baeqv dauh ngongh gouv caux buo cin dauh ba'gi yungh. 34Mv baac sai mienh zoqc haic. Maeqv saeng-kuv nyei ndopv maiv hingh. Ninh mbuo nyei gorx-youz, Lewi Mienh, ziouc tengx taux buov ziec nyei gong zoux ziangx yaac taux zengc njiec nyei sai mienh duqv saax nzengc uix, weic zuqc gorngv taux saax ganh cing-nzengc nyei jauv nor, beiv sai mienh, Lewi Mienh gauh ziepc zuoqv nyei zoux. 35Maiv daan maaih fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv camv, corc aengx maaih ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv hmei, yaac maaih fongc horc buov ziec nyei saeng-kuv caux jienv naaiv deix ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
 Hnangv naaiv nor, yiem zaangc Ziouv nyei biauv fu-sux nyei jauv aengx liepc jiez hnangv loz wuov nor.
36He^se^ki^yaa caux zuangx baeqc fingx gengh orn-lorqc haic weic Tin-Hungh hnangv naaiv nor tengx baeqc fingx, weic zuqc za'gengh zoux duqv cuotv siepv nyei.