2

Xalaumoo npaj ua lub tuam tsev

(1Vntx. 5:1-16)

1Xalaumoo txiav txim siab yuav ua lub tuam tsev rau Yawmsaub lub npe thiab ua ib lub tsev vajntxwv rau nws. 2Mas Xalaumoo txib xya vam leej ua cov uas kwv qhov txhia chaw thiab yim vam leej ua cov uas txam pob zeb pem tej roob thiab peb txhiab rau pua leej ua cov uas saib xyuas lawv.
3Xalaumoo xa xov mus rau Hulas uas ua vajntxwv kav lub nroog Thailab tias, “Koj tau pab kuv txiv Davi yog xa ntoo ciab tuaj rau nws ua lub tsev rau nws nyob lawm mas thov koj ua ib yam li ntawd rau kuv thiab. 4Nimno kuv tabtom yuav ua lub tuam tsev rau kuv tus Vajtswv Yawmsaub lub npe, thiab yuav muab xyeem pub kiag ua lub chaw hlawv hmoov tshuaj tsw qab ntawm nws xubntiag thiab ua chaw txawb cov ncuav uas xyeem rau ntawm nws xubntiag ib txhis thiab ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau thaum tagkis thiab thaum yuav tsaus ntuj thiab rau hnub Xanpatau thiab rau hnub hli xiab thiab rau tej kevcai pam noj pam haus uas teem cia rau Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv raws li uas hais tseg rau cov Yixayee ib txhiab ib txhis. 5Lub tuam tsev uas kuv yuav ua ntawd mas loj heev rau qhov peb tus Vajtswv loj dua tej timtswv huvsi. 6Tiamsis leejtwg yuav muaj peevxwm ua tau lub tuam tsev rau nws nyob, rau qhov saum nruab ntug uas siab kawg nkaus los twb tsis txaus rau nws nyob? Kuv yog leejtwg es yuav ua lub tuam tsev rau nws nyob tau, tsuas yog ua lub chaw hlawv tej hmoov tshuaj tsw qab xyeem rau ntawm nws xubntiag xwb? 7Yog li ntawd nimno thov koj xa ib tug txivneej uas txawj ua Kws kub Kws nyiaj Kws tooj liab thiab Kws hlau thiab txawj ntos ntaub tsamxem thiab liab thiab xiav, thiab yog tus Kws txawj txaug, kom nws thiaj nrog kuv cov neeg uas ua Kws ua haujlwm hauv Yuda thiab hauv Yeluxalees, uas kuv txiv Davi nrhiav cia lawd. 8Thov koj xa cov ntoo ciab thiab cov ntoo ciab nplooj suab thiab cov ntoo liab ntawm roob Lenpanoo tuaj rau kuv, rau qhov kuv paub tias koj cov neeg txawj txiav ntoo hauv Lenpanoo. Mas kuv cov tub teg tub taws yuav nrog koj cov tub teg tub taws ua haujlwm, 9es npaj ntoo rau kuv ntau kawg li, rau qhov lub tuam tsev uas kuv yuav ua no mas yuav ua loj kawg thiab zoo nkauj kawg li. 10Kuv yuav muab cov mog uas zom tau lawm ob vam khaula, cov qeb ob vam khaula, cawv txiv hmab ob vam npa, thiab roj aulib ob vam npa rau koj cov tub teg tub taws uas txiav ntoo ntawd.”
11Mas Hulas uas ua vajntxwv kav lub nroog Thailab ua ntawv teb tuaj rau Xalaumoo tias, “Twb yog vim Yawmsaub hlub nws haiv neeg nws thiaj tsa koj ua vajntxwv kav lawv.” 12Hulas kuj hais tias, “Qhuas Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv, tus uas tsim lub ntuj thiab lub teb, yog tus uas pub ib tug tub uas txawj ntse rau vajntxwv Davi, muaj lajlim tswvyim plab plaws thiab muaj kev nkag siab, yog tus uas yuav ua lub tuam tsev rau Yawmsaub thiab ib lub tsev vajntxwv rau nws.
13“Nimno kuv xa ib tug Kws uas txawj thiab nkag siab zoo tuaj rau koj, yog Hulas‑anpi, 14nws niam yog neeg xeem Daj nws txiv yog neeg hauv lub nroog Thailab. Nws txawj ua Kws kub Kws nyiaj Kws tooj liab Kws hlau txawj txaug pob zeb thiab ua Kws ntoo thiab txawj ntos ntaub tsamxem thiab xiav thiab liab thiab ntos tau ntaub mag zoo zoo, thiab txawj txaug txhua yam thiab ua raws li tej qauv txaij nraug zees uas muab rau nws ua. Nws yuav nrog koj cov Kws ua haujlwm uas koj txiv Davi uas yog kuv tus tswv tau nrhiav cia lawm ua haujlwm ua ke. 15Yog li ntawd mas cov mog cov qeb cov roj cov cawv txiv hmab uas koj hais txog ntawd koj cia li xa tuaj rau peb uas yog koj cov qhev. 16Mas peb yuav txiav cov ntoo ntawm Lenpanoo npaum li uas koj cheem tsum yuav thiab peb yuav muab ua phuaj es xa hauv dej hiavtxwv mus rau ntawm lub moos Yaupa, es koj thiaj coj tau mus rau ntawm Yeluxalee.”
17Mas Xalaumoo thiaj txheeb lwm haiv neeg uas nyob hauv Yixayee tebchaws tej npe huvsi ib yam li nws txiv Davi tau txheeb ib zaug lawm. Mas txheeb tau muaj 153,600 leej. 18Nws txib xya vam leej ua cov uas kwv qhov txhia chaw, yim vam leej ua cov uas txam pob zeb pem roob thiab peb txhiab rau pua leej ua cov uas saib thiab txhib cov neeg ntawd ua haujlwm.