33

Manaxe ua vajntxwv kav

(2Vntx. 21:1-9, 17-18)

1Thaum Manaxe pib ua vajntxwv nws hnub nyoog muaj kaum ob xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau tsib caug tsib xyoos. 2Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, nws ua raws li tej kevcai qias vuab tsuab uas lwm haiv neeg ua, yog cov uas Yawmsaub ntiab tawm ntawm cov Yixayee hauv ntej mus. 3Nws rov ua tej chaw siab teev dab uas nws txiv Hexekhiya twb muab rhuav tag lawd, thiab nws ua tej thaj teev dab Npa‑as thiab ua tej ncej dab Asela, thiab nws pe hnub pe hli thiab tej hnub qub saum nruab ntug huvsi thiab ua koom tu tej ntawd. 4Nws ua tej thaj teev dab rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, uas yog lub chaw uas Yawmsaub twb hais tias, “Kuv lub npe yuav nyob rau hauv Yeluxalees mus ib txhis.” 5Nws ua tej thaj xyeem rau hnub hli tej hnub qub saum nruab ntug huvsi rau hauv ob lub tshav puam hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 6Nws muab nws tej tub tua hlawv xyeem rau dab rau hauv lub hav Npeehinoo, thiab nws saib caij saib nyoog saib yaig saib sij thiab ua khawv koob yees siv, nws mus nug tej txiv neeb txiv yaig thiab tej uas muaj dab leej nkaub. Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg nkaus li zes ua rau Yawmsaub npau taws. 7Tus dab mlom uas nws txaug nws kuj muab txawb rau hauv Vajtswv lub tuam tsev uas Vajtswv twb hais rau Davi thiab nws tus tub Xalaumoo lawm hais tias, “Lub tuam tsev no thiab lub nroog Yeluxalees uas kuv twb xaiv hauv txhua xeem Yixayee los mas kuv yuav cia kuv lub npe nyob hauv mus ib txhis. 8Kuv yuav tsis rho cov Yixayee txhais kotaw tawm hauv lub tebchaws uas kuv tu tseg rau nej tej poj koob yawm txwv lawd dua li lawm, yog tias lawv ceev faj ua txhua yam uas kuv hais rau lawv, yog txoj kevcai huvsi thiab tej kab ke thiab tej kevcai uas kuv tau kom Mauxe hais rau lawv.” 9Manaxe ntxias cov Yuda thiab cov uas nyob hauv Yeluxalees yuam kev, lawv thiaj ua phem heev dua tej haiv neeg uas Yawmsaub twb muab ua puam tsuaj tag rau ntawm lawv hauv ntej.
10Yawmsaub hais rau Manaxe thiab nws cov pejxeem tiamsis lawv tsis mloog. 11Vim li no Yawmsaub thiaj coj cov thawj rog uas kav Axilia tus vajntxwv cov tub rog tuaj tawm tsam lawv. Lawv xuas nqe lauj cab Manaxe mus thiab muab saw tooj liab khi nws thiab coj nws mus rau Npanpiloo. 12Thaum Manaxe raug kev txom nyem heev nws thov Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv khuvleej nws thiab nws txo nws lub hwjchim qes kawg rau ntawm nws tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv. 13Nws thov Vajtswv mas Vajtswv txais nws tej lus thiab mloog nws tej lus thov, thiab coj nws rov los rau hauv Yeluxalees rov kav nws lub tebchaws. Thaum ntawd Manaxe paub tias Yawmsaub yog Vajtswv tiag.
14Los rau tom qab nws tsim lub ntsa loog txheej sab nraud rau Davi lub nroog rau hauv lub hav sab dej Kihoo uas hnub poob mus txog ntawm txojkev nkag rau hauv lub Rooj Loog Ntses, thiab mus rau ib sab lub pov roob Aufee. Nws xov lub ntsa loog siab heev. Nws xa cov thawj uas kav cov tub rog mus nyob rau hauv Yuda txhua lub moos uas muaj ntsa loog. 15Nws muab lwm haiv neeg tej dab thiab tus dab mlom rho hauv Yawmsaub lub tuam tsev mus thiab muab tej thaj huvsi uas nws ua rau saum lub roob uas muaj Yawmsaub lub tuam tsev thiab tej uas ua rau hauv Yeluxalees rho pov tseg rau sab nraum lub nroog. 16Thiab nws kho Yawmsaub lub thaj thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo thiab xyeem ua tsaug rau saum lub thaj ntawd. Nws kuj hais kom cov Yuda ua koom tu Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv. 17Txawm li ntawd los cov pejxeem tseem xyeem tsiaj rau ntawm tej chaw siab tiamsis yog xyeem rau Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv xwb.
18Lwm yam haujlwm uas Manaxe ua thiab nws tej lus thov Vajtswv thiab tej lus uas cov xibhwb uas hais pom tom hauv ntej tau tuav Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv lub npe hais rau nws, mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 19Nws tej lus thov thiab qhov uas Vajtswv txais nws tej lus thov, thiab nws tej kev txhaum huvsi thiab nws tej kev fav xeeb, thiab thaj chaw uas nws ua tej chaw siab teev dab thiab txhos tej ncej dab Asela thiab tej dab mlom ua ntej uas tsis tau txo hwjchim, kuj twb muab sau cia rau hauv phau ntawv keeb kwm uas cov xibhwb hais pom tom hauv ntej sau cia. 20Manaxe txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob. Lawv muab nws log rau hauv nws lub tsev, mas nws tus tub Asmoo sawv nws chaw ua vajntxwv kav.

Asmoo ua vajntxwv kav

(2Vntx. 21:19-26)

21Thaum Asmoo sawv ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum ob xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau ob xyoos. 22Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, ib yam nkaus li nws txiv Manaxe tau ua lawd. Asmoo tua tsiaj xyeem rau tej dab mlom huvsi uas nws txiv Manaxe ua cia thiab ua koom tu tej dab mlom ntawd. 23Nws tsis txo nws lub hwjchim rau ntawm Yawmsaub yam li nws txiv Manaxe tau txo. Tus Asmoo no ua txhaum muaj txim ntau zuj zus. 24Nws cov tub teg tub taws ntaus tswvyim fav xeeb rau nws thiab muab nws tua rau hauv nws lub tsev. 25Tiamsis cov pejxeem muab txhua tus uas ntaus tswvyim fav xeeb rau vajntxwv Asmoo tua huvsi lawm, thiab cov pejxeem tsa nws tus tub Yauxiya ua vajntxwv nyob nws chaw.