33

Cov Yudas Tus Vajntxwv Manaxes

(2 Vajntxwv 21.1-9)

1Thaum Manaxes ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj kaum ob xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau tsib caug tsib xyoos. 2Nws ua txhaum rau tus TSWV, nws ua kev phem kev qias ib yam li cov neeg uas tus TSWV muab ntiab tawm hauv lub tebchaws mus ua ntej nws haivneeg los nyob. 3Nws rov tsim dua tej chaw teev dab uas nws txiv Hexekiyas muab rhuav tas lawm. Nws ua ntau lub thaj teev tus mlom Npa-as, nws puab tej mlom pojniam Aselas thiab nws pe tej hnubqub. 4Nws ua tau ntau lub thaj teev dab rau hauv lub Tuamtsev, thiab muab teeb rau ntawm qhov chaw uas tus TSWV hais tias tsimnyog cia ua qhov chaw rau sawvdaws pehawm nws mus ibtxhis. 5Nws ua tau ntau lub thaj rau ntawm lub tshavpuam ntawm lub Tuamtsev ua chaw pe tej hnubqub. 6Nws muab nws cov tub tua hlawv fij rau hauv lub Hav Hinoos. Nws ua khawvkoob, ua yeessiv thiab saib yaig. Nws ua txhaum loj heev rau tus TSWV, tus TSWV thiaj chim heev rau nws. 7Nws muab tus mlom tooj los txawb rau hauv lub Tuamtsev, ntawm qhov chaw uas tus TSWV hais rau Daviv thiab Daviv tus tub Xalumoos hais tias, “Lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees no, yog qhov chaw uas kuv xaiv tawm ntawm kaum ob xeem Yixalayees los ua qhov chaw rau sawvdaws tuaj pehawm kuv. 8Yog cov neeg Yixalayees mloog kuv lus, thiab ua raws li kuv txoj Kevcai uas kuv tus tubtxib Mauxes muab rau lawv lawm, kuv yuav tsis pub kom lawv raug ntiab tawm hauv lub tebchaws uas kuv muab rau lawv cov yawgkoob lawm.” 9Manaxes coj cov Yudas mus ua txhaum loj tshaj tej kev txhaum uas lwm haivneeg uas tus TSWV muab ntiab tawm hauv lub tebchaws ua ntej nws haivneeg los nyob lawm thiab.

Manaxes Hloov Siab Tshiab

10Txawm yog tus TSWV ntuas Manaxes thiab nws cov pejxeem los lawv tsis mloog tus TSWV lus li. 11Yog li ntawd, tus TSWV thiaj cia cov tubrog Axilias tuaj tua lub tebchaws Yudas. Lawv ntes tau Manaxes, muab khawb hlau chaws nws qhov ntswg, thiab muab saw hlau khi nws cab mus rau tim lub tebchaws Npanpiloos lawm. 12Thaum Manaxes raug kev txomnyem li ntawd, nws thiaj txo hwjchim thiab tig rov los cuag tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv, thiab nws thov tus TSWV pab nws. 13Vajtswv hnov nws tej lus thov thiab teb nws, tus TSWV thiaj tso nws rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab kav lub tebchaws dua. Qhov no ua qhia rau Manaxes paub hais tias tus TSWV yeej yog Vajtswv tiag.
14Dhau ntawd los, Manaxes txhim tus ntsayeej uas thaiv sab nraum Daviv lub nroog ntawm sab hnubtuaj kom siab ntxiv, pib kiag ntawm lub kaum hauv lub hav uas ze lub Qhovdej Nkihoos uas nyob sab qaumteb mus rau ntawm lub Roojvag Ntses, thiab mus rau ntawm lub nroog qhov chaw uas hu ua Aufes. Nws tseem tso ib co thawj tubrog coj tej pab tubrog mus nyob hauv txhua lub nroog uas muaj ntsayeej thaiv hauv lub tebchaws Yudas. 15Nws muab lwm haivneeg tej vajtswv, tej mlom uas muab tso rau hauv lub Tuamtsev, tej thaj teev dab uas luag ua rau saum lub pov roob ntawm lub Tuamtsev, thiab hauv lub nroog Yeluxalees tshem coj mus povtseg rau sab nraum ntug nroog huv tibsi. 16Nws rov kho lub thaj ntawm qhov chaw pehawm tus TSWV, tua tsiaj hlawv fij ua kev sib raug zoo thiab ua Vajtswv tsaug rau saum lub thaj ntawd. Nws samhwm rau cov Yudas txhua tus kom pehawm tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv nkaus xwb. 17Txawm li ntawd los cov neeg tseem pheej mus tua tsiaj hlawv fij rau lwm qhov chaw, tiamsis yog lawv fij rau tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv xwb.

Manaxes Tuag

18Dua li lwm yam uas Manaxes ua, nws tej lus thov Vajtswv, thiab tej lus uas cov cev Vajtswv lus tuav tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv lub npe hais rau nws, puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees cov vajntxwv lub neej lawm. 19Vajntxwv tej lus thov Vajtswv, Vajtswv teb nws, nws tej kev txhaum uas nws ua, tej kev phem kev qias thiab tej thaj teev dab uas nws ua, tej mlom pojniam Aselas uas nws nchuav, thiab tej mlom uas nws pe ua ntej nws lees txim, puavleej muab sau cia rau hauv cov cev Vajtswv lus Phau Ntawv Keebkwm lawm. 20Manaxes tuag thiab luag muab nws faus rau hauv nws lub loog, thiab nws tus tub Amoos ua vajntxwv hloov nws chaw.

Cov Yudas Tus Vajntxwv Amoos

21Thaum Amoos ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas nws hnubnyoog muaj nees nkaum ob xyoos, thiab nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees kav tau ob xyoos. 22Amoos ua txhaum rau tus TSWV ib yam li nws txiv Manaxes ua ntag, thiab nws pe tej mlom uas nws txiv pe. 23Tiamsis nws tsis txo hwjchim thiab tsis tig los cuag tus TSWV ib yam li nws txiv; nws hajyam ua txhaum loj tshaj nws txiv.
24Amoos cov nomtswv ntxeev siab rau nws, thiab muab nws tua tuag rau hauv lub loog. 25Cov Yudas muab cov neeg uas tua Amoos tua povtseg, thiab tsa Amoos tus tub Yauxiyas ua vajntxwv hloov nws chaw.