35

Giô-si-a giữ lễ Vượt qua

1Giô-si-a cử hành lễ Vượt qua cho Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Người ta giết sinh tế Vượt qua ngày 14 tháng giêng. 2Vua phân công cho các thầy tế lễ và tăng cường nhân số để phục vụ trong Đền thờ Chúa. 3Vua bảo các người Lê-vi dã được thánh hóa và đang dạy dỗ nhân dân: "Các ngươi hãy đặt Rương giao ước thánh trong Đền thờ Sa-lô-môn (con Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên) đã xây cất, để khỏi khiêng trên vai. Bây giờ, hãy phục vụ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế các ngươi và dân sự Ngài. 4Hãy chuẩn bị trong nhà tổ phụ mình, theo ban thứ các ngươi, đúng như sắc lệnh của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên và sắc lệnh của Sa-lô-môn (con Đa-vít). 5Hãy đứng trong Nơi thánh, theo các phân ban trong gia đình tổ phụ anh em các ngươi và dân tộc mình, phần thuộc về nhà tổ phụ người Lê-vi. 6Hãy giết sinh tế Vượt qua, hãy tự biệt mình ra thánh, chuẩn bị anh em mình để thi hành đúng lời Chúa như Mai-sen ghi chép. 7Giô-si-a cấp cho nhân dân một bầy cừu con và dê con để dâng tế lễ Vượt qua cho mỗi người có mặt, tổng số là 30.000, và 3.000 bò đực, bắt trong các bầy súc vật của vua.
8Các nhà lãnh đạo dân tộc cũng tặng lễ vật cho nhân dân, các thầy tế lễ và người Lê-vi để dâng tế lễ. Hinh-kia, Xa-cha-ri và Giê-hi-ên, những người quản lý Đền thờ cấp cho các thầy tế lễ 2.600 cừu để dâng lễ Vượt qua cộng thêm 3.000 bò đực. 9Cô-na-nia và các em là Sê-ma-gia, Na-tha-na-ên, Ha-sa-bia, Giê-i-ên và Giô-xa-bát tức là các truởng tộc Lê-vi cung cấp cho người Lê-vi 5.000 cừu để dâng lễ Vượt qua, cộng thêm 500 bò đực. 10Tất cả công việc đều chuẩn bị sẵn sàng: Các thầy tế lễ đều đứng tại chỗ được quy định; các người Lê-vi theo ban thứ mình mà phục vụ, đúng theo lệnh của vua. 11Họ giết sinh tế Vượt qua; các thầy tế lễ dùng tay rảy máu sinh tế, còn người Lê-vi thì lột da các sinh tế. 12Họ lấy các tế lễ thiêu mà phân phối cho nhân dân theo từng đại tộc để dâng cho Chúa đúng theo luật lệ Mai-sen đã ghi; các sinh tế bò đực cũng vậy. 13Họ nướng sinh tế Vượt qua theo luật lệ, luộc thịt thánh trong nồi, xoong, chảo và phân phát cho toàn dân. 14Sau đó, họ mới dọn cho các thầy tế lễ và cho họ. Vì các thầy tế lễ (dòng dõi A-rôn) dâng các tế lễ thiêu và mỡ sinh tế đến tối, nên người Lê-vi phải dọn ăn cho họ.
15Ca đoàn (dòng dõi A-sáp) lên đứng hát theo luật lệ Đa-vít, A-sáp, Hê-man và Gia Đức Thu (nhà tiên kiến của vua) đã ấn định. Các ban gác cổng cũng tiếp tục đứng tại chỗ mà canh gác vì anh em họ là người Lê-vi cũng dọn sẵn cho họ. 16Trong ngày ấy, tất cả nghi lễ phụng sự Chúa đều chuẩn bị sẵn sàng để cử hành lễ Vượt qua và tế lễ thiêu trên bàn thờ Chúa, theo lệnh vua Giô-si-a. 17Trong dịp này, dân Y-sơ-ra-ên giữ lể Vượt qua và lễ Bánh không men suốt bảy ngày. 18Từ thời tiên tri Sa-mu-ên, dân Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ giữ lễ Vượt qua trọng thể như vậy. Chưa có vua nào cử hành lễ ấy như Giô-si-a với các thầy tế lễ, người Lê-vi và nhân dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đã làm, 19vào năm thứ 18 triều vua Giô-si-a.

Giô-si-a tử trận

20Sau đó, khi vua Giô-si-a chuẩn bị việc nhà xong, hoàng đế Nê-cô nước Ai-cập đem quân tiến công Cát-kê-mít bên dòng Phát-giang. Giô-si-a ra chống cự. 21Nê-cô sai sứ thần phân giải: "Nhà vua Giu-đa với ta có việc gì tranh chấp đâu! Ngày nay, ta không tiến công Giu-đa, ta chỉ đánh quân thù của nước ta mà thôi. Chúa Hằng Hữu bảo ta phải đánh gấp. Nếu nhà vua không chống cự Chúa Hằng Hữu là Đấng đang ở với ta thì Ngài sẽ không diệt vua đâu !" 22Tuy nhiên vua Giô-si-a không chịu rút quân, lại cải trang để chống đánh Nê-cô, và ngoan cố không nghe theo lời Nê-cô đã nói theo lệnh Thượng Đế. Giô-si-a giáp chiến với Nê-cô trong thung lũng Mê-ghi-đô. 23Các xạ thủ Ai-cập bắn tên trúng Giô-si-a. Vua bảo các sĩ quan hầu cận: "Các ngươi hãy đem ta ra hỏi hàng ngũ vì ta bị thương nặng!" 24Họ đưa vua ra khỏi chiến xa, đem qua một chiến xa khác rồi đưa vua về Giê-ru-sa-em. Vua qua đời, được an táng trong lăng các tiên đế. Cả nhân dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều khóc lóc chịu tang. 25Giê-rê-mi đọc điếu văn cho Giô-si-a. Các nam nữ ca sĩ hát bài ai ca về Giô-si-a. Cho đến ngày nay, nhân dân còn giữ lệ hát bài ai ca thương nhớ Giô-si-a ghi trong sách Ai ca.
26Sự nghiệp và lòng trung thành của Giô-si-a với luật pháp Chúa, 27từ đầu đến cuối, đều ghi chép trong sử-ký các vua Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.