35

Yauxiyas ua Kevcai Hla Dhau

(2 Vajntxwv 23.21-23)

1Lub ib hlis ntuj hnub kaum plaub, Vajntxwv Yauxiyas ua Kevcai Hla Dhau hauv lub nroog Yeluxalees qhuas tus TSWV; lawv tua ntau tus tsiaj ua rooj noj rooj haus. 2Vajntxwv faib haujlwm rau cov povthawj ua hauv lub Tuamtsev, thiab txhawb lawv lub zog kom lawv ua tau haujlwm zoo. 3Nws hais rau cov Levis uas qhia cov Yixalayees thiab lawv muab lawv fij rau tus TSWV lawm hais tias, “Nej cia li muab tus TSWV lub Phijxab coj mus tso rau hauv lub Tuamtsev uas Daviv tus tub uas yog Vajntxwv Xalumoos ua. Nej yuav tsis tau kwv lub Phijxab no ib qho rau ib qho lawm, tiamsis nej tsuas ua tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tes haujlwm thiab pab nws haivneeg Yixalayees lawm xwb. 4Nej tej cuab nyias mus ua nyias tes haujlwm hauv lub Tuamtsev raws li Vajntxwv Daviv thiab nws tus tub uas yog Vajntxwv Xalumoos tau faib tseg rau nej lawm, 5thiab npaj rawv tos pab cov Yixalayees txhua tsevneeg. 6Nej yog cov uas tua tej yaj thiab tej tshis ua Kevcai Hla Dhau. Nimno, nej cia li ua kevcai ntxuav kom nej huv, nej thiaj fij tau nej cov kwvtij Yixalayees tej tsiaj raws li txoj kevcai uas tus TSWV qhia rau Mauxes lawm.”
7Vajntxwv Yauxiyas muab peb caug txhiab tus tsiaj uas yog yaj, menyuam yaj, thiab menyuam tshis, thiab peb txhiab tus heev nyuj rau cov pejxeem tua ua Kevcai Hla Dhau. 8Vajntxwv cov nomtswv los muab ntau yam pab cov pejxeem, cov povthawj thiab cov Levis tau siv. Tus Povthawj Hlob Hilekiyas, Xakhaliyas thiab Yehiyees uas yog cov nomtswv saib lub Tuamtsev muab ob txhiab rau pua tus menyuam yaj thiab menyuam tshis, thiab peb txhiab tus heev nyuj rau cov povthawj tua fij rau thaum ua rooj noj rooj haus ntawd. 9Kaunaniyas, Semayas thiab nws tus kwv Nethanees, Hesanpiyas, Ye-iyees thiab Yauxanpas uas yog cov Levis cov thawjcoj tseem muab tsib txhiab tus thav yaj thiab menyuam tshis thiab tsib puas tus heev nyuj rau cov Levis tua hlawv fij.
10Thaum lawv npaj txhua yam ua Kevcai Hla Dhau txhij lawm, cov povthawj thiab cov Levis txawm mus sawv rau ntawm lawv qhov chaw raws li vajntxwv hais. 11Tom qab uas muab cov menyuam yaj thiab menyuam tshis tua lawm, cov Levis muab laws tawv thiab cov povthawj muab cov ntshav nchos rau lub thaj. 12Lawv muab cov tsiaj uas hlawv fij faib rau tej pab ntawm tej tsevneeg coj mus fij rau tus TSWV raws li Mauxes txoj Kevcai qhia tseg. Cov nyuj los lawv ua ib yam nkaus li ntawd. 13Cov Levis muab cov menyuam yaj uas tua ua Kevcai Hla Dhau ci thiab muab cov ua kevcai fij dawbhuv lawm hau rau hauv laujkaub, hauv hwj thiab hauv yias thiab muab tej nqaij ntawd faib rau cov pejxeem. 14Tom qab uas ua li ntawd tas lawm, cov Levis mam faib nqaij rau lawv thiab cov povthawj uas yog Aloos cov xeebntxwv. Rau qhov cov povthawj tseem hlawv tej tsiaj uas muab hlawv tagnrho thiab hlawv tej roj fij mus txog thaum tsaus ntuj. 15Cov hu nkauj uas yog Axafes cov xeebntxwv mus sawv ntawm lawv qhov chaw raws li Vajntxwv Daviv, Axafes, Hemas thiab Yeduthoos uas yog vajntxwv cov cev Vajtswv lus tau hais tseg lawm. Cov Levis uas zov lub Tuamtsev tej roojvag tsis tas yuav tso lawv tes haujlwm tseg mus ua lwm yam, rau qhov cov Levis twb npaj Kevcai Hla Dhau rau lawv lawm. 16Yog li hnub ntawd, lawv ua txhua yam tiav tas, tsis hais kev pehawm tus TSWV, ua Kevcai Hla Dhau thiab tua tsiaj hlawv fij rau saum lub thaj raws li Vajntxwv Yauxiyas hais rau lawv lawm. 17Cov Yixalayees ua Kevcai Hla Dhau, thiab noj Ncuav tsis xyaw Keeb tau xya hnub. 18Txij thaum Xamuyees tus uas cev Vajtswv lus tiam los, tsis tau ua Kevcai Hla Dhau loj npaum li zaum no. Cov vajntxwv uas kav tas los lawm, tsis muaj ib tug ua Kevcai Hla Dhau loj npaum li Vajntxwv Yauxiyas, cov povthawj, cov Levis, cov Yudas, cov Yixalayees thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees ua zaum no 19uas yog thaum Yauxiyas kav lub tebchaws tau kaum yim xyoo ntawd.

Yauxiyas Tuag

(2 Vajntxwv 23.28-30)

20Tom qab uas Vajntxwv Yauxiyas ua tej no tiav tas rau lub Tuamtsev lawm, Vajntxwv Nekaus uas kav lub tebchaws Iziv coj tubrog tuaj tua rog rau ntawm Kakhemis uas nyob ntawm ntug Dej Efalates, Yauxiyas txawm mus cheem Nekaus, 21tiamsis Nekaus tso xov tuaj rau Yauxiyas hais tias, “Cov Yudas tus vajntxwv, kuv tuaj ua rog zaum no tsis txuam yuaj txog koj dabtsi. Kuv tuaj no tsis yog tuaj tua koj, tiamsis tuaj tua kuv cov yeebncuab, thiab Vajtswv hais kom kuv cia li kavtsij mus. Vajtswv tuaj kuv tog, yog li ntawd, koj tsis txhob tuaj tab kaum kuv nyob tsam Vajtswv ua rau koj puastsuaj.” 22Tiamsis Yauxiyas tsis mloog Vajtswv tej lus uas hais rau Vajntxwv Nekaus, rau qhov nws yeej npaj siab tuaj sib tua ntag. Yog li ntawd, Yauxiyas txawm hloov ua cuav mus sib tua hauv lub tiaj Menkidaus.
23Thaum lawv tabtom sib tua, cov Iziv thiaj tua xub hneevnti tuaj raug Vajntxwv Yauxiyas. Nws txawm hais rau nws cov tubtxib tias, “Kuv raug mob sab heev lawm, nej cia li coj kuv mus!” 24Lawv tsaws nws rau hauv nws lub tsheb nees los rau lwm lub tsheb nees uas nyob ntawd thiab coj nws los rau hauv lub nroog Yeluxalees. Yauxiyas tuag rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab luag coj nws mus faus rau ntawm cov vajntxwv lub toj ntxas. Thaum Yauxiyas tuag, tagnrho cov Yudas thiab cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees puavleej quaj ntsuag.
25Yelemis tus uas cev Vajtswv lus sau tau ib zaj nkauj quaj ntsuag hu rau Vajntxwv Yauxiyas. Zaj nkauj ntawd cia li ua ib zaj nkauj rau cov Yixalayees hu thaum tej txivneej lossis tej pojniam ib tug twg tuag. Zaj nkauj no muab sau tseg rau hauv phau nkauj quaj ntsuag.
26Txhua yam uas Yauxiyas ua, qhov uas nws muab siab npuab tus TSWV, ua raws li txoj Kevcai, 27thiab nws lub neej thaum pib mus txog thaum xaus puavleej muab sau cia rau hauv Phau Ntawv Keebkwm uas teev cov Yixalayees thiab cov Yudas cov vajntxwv lub neej lawm.