4

Tej twj uas siv hauv Vajtswv lub tuam tsev.

(1Vntx. 7:23-26,38-51)

1Nws muab tooj liab ua ib lub thaj xyeem qhov txhia chaw ntev nees nkaum tshim, dav nees nkaum tshim siab kaum tshim. 2Nws nchuav ib lub rhawv dej kheej kheej ntsuas lub nrog saum ncauj dav kaum tshim siab tsib tshim thiab ntsuas puag ncig muaj peb caug tshim. 3Ntawm lub ncauj rhawv dej hauv qab muaj ib co duab nyuj nyob puag ncig tag nrho peb caug tshim. Cov nyuj ntawd nyob ua ob zaj nchuav xeeb keeb nkaus rau lub rhawv dej. 4Lub rhawv dej txawb rau saum kaum ob tug nyuj, peb tug tig xubntiag rau sab ped, peb tug tig xubntiag rau sab hnub poob, peb tug tig xubntiag rau sab nrad thiab peb tug tig xubntiag rau sab hnub tuaj. Lawv muab lub rhawv dej txawb saum cov nyuj. Cov nyuj tig pobtw huvsi rau hauv nruab nrab. 5Lub rhawv dej ntawd tuab ib dos, ua lub npoo rhawv dej zoo li lub npoo tais, thiab ua zoo li lub paj qos dej, ntim tau peb txhiab npa dej. 6Thiab nws ua kaum lub phaj dej cia ntxuav qhov txhia chaw, thiab muab tsib lub txawb rau lub tuam tsev sab nrad thiab tsib lub txawb rau sab ped. Lawv yuav siv cov phaj dej no ntxuav tej uas muab ua kevcai hlawv huvsi xyeem, tiamsis lub rhawv dej loj mas cia rau cov pov thawj siv xwb.
7Nws muab kub ua kaum tus ncej txawb teeb raws li tau hais tseg, thiab nws muab txawb rau hauv lub tuam tsev, tsib tug txawb rau sab nrad tsib tug txawb rau sab ped. 8Nws ua kaum lub rooj thiab muab txawb rau hauv lub tuam tsev, txawb tsib lub rau sab nrad tsib lub rau sab ped, thiab nws muab kub ua ib puas lub phaj. 9Nws ua lub tshav puam rau cov pov thawj, thiab lub tshav puam loj thiab ua rooj loog rau cov tshav puam ntawd thiab muab tooj liab luam cov rooj loog ntawd. 10Nws muab lub niag rhawv dej loj txawb rau ntawm lub tuam tsev sab hnub tuaj uas npuas rau sab nrad.
11Hulas kuj tau ua tej laujkaub tej duav phuaj thiab tej phaj. Hulas thiaj ua tau txhua yam tiav rau hauv Vajtswv lub tuam tsev rau vajntxwv Xalaumoo, yog tej no, 12ob tug ncej thiab ob lub tais uas txawb saum hau ncej saum ob tug ncej, thiab ob daim ntxais qhov muag uas kauv ob lub tais hau ncej saum ob tug ncej, 13thiab plaub puas lub txiv ntsiav kws lo rau ob daim ntxais qhov muag ntawd. Ib daim ntxais qhov muag mas dai ob zaj txiv ntsiav kws xwv thiaj li nyob puag ncig ob lub tais uas txawb saum hau ncej saum ob tug ncej, 14Nws ua cov tsheb thawb dej thiab cov phaj dej uas nyob saum cov tsheb, 15thiab ib lub niag rhawv dej thiab kaum ob tug nyuj uas txawb lub rhawv dej. 16Tej laujkaub thiab tej duav phuaj thiab cov hmuv chob nqaij thiab tej twj siv huvsi no mas Hulas‑anpi muab tooj liab uas txhuam ci nplas lawm ua pub rau vajntxwv Xalaumoo siv hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 17Vajntxwv nchuav cov no ntawm lub hav Yaladee ntawm qhov av nplaum uas nyob lub moos Xukhau thiab lub moos Xeleda ntu nruab nrab. 18Xalaumoo ua txhua yam no ntau kawg li mas thiaj tsis paub tias cov tooj liab hnyav npaum li cas.
19Xalaumoo ua tau txhua yam twj uas siv hauv Vajtswv lub tuam tsev, yog tej no, lub thaj kub thiab cov rooj uas txawb ncuav ntawm Yawmsaub xubntiag, 20thiab cov ncej txawb teeb thiab tej teeb uas xuas tseem kub ua uas yuav ci npuas chav tsev uas dawb huv kawg nkaus raws li uas hais tseg, 21thiab cov paj ntoo thiab cov teeb thiab ciaj uas xuas cov tseem kub ua, 22thiab cov tais khwb teeb xeeb thiab cov phaj, thiab cov tais uas rau cov hmoov tshuaj tsw qab thiab tej duav hlau yawm ncaig taws uas muab tseem kub ua, thiab cov ntsej tuav txhib qhov rooj kaw chav dawb huv kawg nkaus thiab tuav txhib qhov rooj chav dawb huv mas puavleej muab kub ua.