5

Rương Giao ước vào Đền thờ

1Sa-lô-môn hoàn tất các chương trình kiến thiết Đền thờ Chúa. Vua đem vào Đền thờ các bảo vật mà vua cha là Đa-vít đã biệt riêng cho Chúa gồm bạc, vàng và các khí dụng và cất vào kho tàng Đền thờ.
2Sa-lô-môn triệu tập tại thủ đô các cấp lãnh đạo Y-sơ-ra-ên: từ các đại tộc trưởng, các tộc trưởng đến các trưởng lão, để rước Rương của Chúa Hằng Hữu từ Si-ôn, thành của Đa-vít, lên Đền thờ. 3Tất cả nam đinh đều tập họp quanh cung vua để cử hành đại lễ vào tháng 10 đúng vào dịp lễ Đền tạm hàng năm. 4,5Trước sự chứng kiến của các cấp lãnh đạo, người Lê-vi nâng Rương lên. Các thầy tế lễ cùng họ khiêng Rương khỏi Đền tạm, luôn với các khí dụng thánh. 6Vua Sa-lô-môn và cả nhân dân đang họp quanh vua trước Rương giao ước dâng vô số cừu và bò làm tế lễ, không ai đếm nổi. 7Thầy tế lễ đem Rương giao ước của Chúa Hằng Hữu đặt vào ngay trung tâm Đền thờ, gọi là Nơi chí thánh, dưới cánh các chê-ru-bim. 8Các chê-ru-bim dang cánh phủ trên Rương và đòn khiêng. 9Đòn khiêng dài nên đứng tại trung tâm Nơi thánh có thể thấy hai đầu mút đòn nhô ra, dù người đứng bên ngoài không trông thấy được. Rương còn tại đó cho đến ngày nay. 10Trong rương chỉ có hai bảng đá mà Mai-sen đã khắc tại Hô-rếp, là nơi Chúa Hằng Hữu lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên khi đem họ ra khỏi Ai-cập.
11,12Sau khi các thầy tế lễ đã dọn mình thánh sạch, tất cả đều tham gia vào cuộc lễ hằng ngày họ giữ những nhiệm vụ khác nhau. Ca đoàn Lê-vi hát xướng vô cùng du dương ca ngợi Chúa khi các thầy tế lễ ra khỏi Nơi chí thánh. Ca đoàn gồm có A-sáp, Hê-man, Giê-đa-thung cùng anh em và con cái họ, tất cả đều mặc lễ phục bằng vải gai mịn, sắp hàng đứng tại phía đông bàn thờ. Ngoài ra còn có dàn nhạc gồm 120 thầy tế lễ hòa tấu bằng kèn, chập chõa, đàn lia và thụ cầm. 13,14Ca đoàn và dàn nhạc cùng nhau ca tấu để tụng ngợi và cảm tạ Chúa Hằng Hữu. Các bài ca hòa với tiếng kèn sang sảng, tiếng chập chõa vang rền, cùng thanh âm réo rắt du dương của các nhạc khí khác. Đại đề của tất cả chương trình ca nhạc là "Chúa Hằng Hữu thật là toàn thiện! Đức nhân từ Ngài thể hiện đời đời!" Ngay lúc ấy, vinh quang Chúa Hằng Hữu, như đám mây sáng rực, giáng xuống bao phủ và đầy dẫy Đền thờ, đến nỗi các thầy tế lễ không thể tiếp tục phục vụ trong Đền thờ được nữa.