7

Lửa trời thiêu các sinh tế

1Khi Sa-lô-môn cầu nguyện xong, lửa từ trời đổ xuống thiêu đốt các sinh tế. Vinh quang của Chúa Hằng Hữu đầy dẫy Đền thờ, 2đến nỗi các thầy tế lễ không vào Đền thờ được vì vinh quang ấy. 3Tất cả nhân dân Y-sơ-ra-ên đều ngắm nhìn quang cảnh lửa đổ xuống và vinh quang Chúa đầy dẫy Đền thờ. Họ úp mặt xuống đất trên nền lát đá, thờ phượng Chúa Hằng Hữu và cảm tạ Ngài: "Vì Chúa là Đấng nhân từ, vì lòng thương xót Ngài còn đời đời."
4Vua và toàn dân đều dâng tế lễ trước mặt Chúa. 5Sa-lô-môn bắt trong bầy súc vật mình dâng cho Chúa 22.000 bò và 120.000 cừu. Rồi toàn dân đều khánh thành Đền thờ. 6Các thầy tế lễ đều chu toàn bổn phận, mỗi người trong địa vị mình. Các nhạc công người Lê-vi cử nhạc ca ngợi Chúa, dùng các nhạc khí Đa-vít đã chế tạo để thờ phượng, cảm tạ Chúa. Họ hòa tấu bài: 'Lòng thương xót Ngài còn đến đời đời!' Khi các thầy tế lễ thổi kèn, hội chúng đều đứng. 7Sa-lô-môn biệt ra thánh khoảng giữa sân trước Đền thờ, vì đó là nơi vua đã dâng các tế lễ chay và mỡ tế lễ bình an. Còn bàn thờ đồng — được Sa-lô-môn chế tạo để dâng tế lễ thiêu và các lễ vật khác - không thể nào dâng kịp số sinh tế quá nhiều.
8Sa-lô-môn cùng nhân dân Y-sơ-ra-ên cử hành lễ suốt bảy ngày (đây là một đoàn dân vô cùng đông đảo từ khắp đất nước về dự lễ ). 9Ngày thứ tám, họ làm lễ bế mạc. 10Ngày 23 tháng 7, Sa-lô-môn giải tán hội chúng cho họ về nhà. Lòng mọi người đều hân hoan sung sướng vì sự nhân từ Chúa đối với Đa-vít, Sa-lô-môn và nhân dân Y-sơ-ra-ên.
11Sa-lô-môn hoàn thành cuộc kiến thiết Đền thờ và cung điện. Bất cứ chương trình nào vua định thực hiện trong Đền thờ hoặc cung điện đều thành công mỹ mãn.

Chúa phán dạy Sa-lô-môn

12Một đêm, Chúa Hằng Hữu hiện ra gặp Sa-lô-môn và phán dạy: "Ta đã nghe lời cầu nguyện con và đã chọn nơi này cho Ta làm nhà dâng sinh tế. 13Nếu Ta đóng các tầng trời, không cho mưa sa xuống, nếu Ta truyền cho cào cào phá hại đất đai, nếu Ta giáng bệnh dịch giữa dân Ta, 14và dân Ta - tức là dân được gọi bằng danh Ta - hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, lìa bỏ con đường gian ác, khi ấy từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. 15Bây giờ, mắt Ta sẽ đoái xem, tai Ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện tại nơi này. 16Bây giờ, Ta đã chọn và thánh hóa nhà này cho Danh ta ngự đời đời. Phải, mắt Ta và lòng Ta sẽ chú vào đó mãi mãi. 17Còn con, nếu con bước đi trước mặt Ta như Đa-vít, cha con, làm theo tất cả những điều Ta truyền bảo con, giữ gìn các giới răn và điều luật của Ta, 18thì Ta sẽ lập vững ngôi con trên đất nước này, như Ta đã giao ước với cha con là Đa-vít: 'Con sẽ không bao giờ thiếu người ngồi trên ngai Y-sơ-ra-ên.' 19Nhưng nếu con xoay lại, lìa bỏ giới răn, mệnh lệnh Ta đã đặt trước mặt con, nếu các con đi thờ lạy và phụng sự các thần khác, 20Ta sẽ bứng các con ra khỏi đất nước mà Ta đã ban cho các con. Còn ngôi nhà này dù đã thánh hóa cho Danh Ta, Ta cũng sẽ vứt bỏ cho khuất mắt, làm cho nó thành một đề tài chế giễu trong các câu ca dao tục ngữ của các dân tộc. 21Ngôi nhà này dù cất trên núi cao cũng sẽ sụp đổ, đến nỗi ai đi ngang cũng đều kinh ngạc, nhún vai tự hỏi: Tại sao Chúa Hằng Hữu để cho đất nước này và Đền thờ này bị phá hoại như thế?' 22Rồi họ sẽ tìm được câu giải đáp: 'Vì dân này đã lìa bỏ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ phụ họ - là Đấng đã đem họ ra khỏi Ai-cập và đeo đuổi các thần khác, quỳ lạy và phụng sự các thần ấy, nên Chúa giáng các tai họa này trên dân ấy!"