7

Xalaumoo xyeem lub tuam tsev rua Vaajtswv

(1Vntx. 8:62-66)

1Thaus Xalaumoo thov taag txawm muaj suavtawg poob sau ntuj lug kub tej hov txhua chaw kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej tsaj kws muab tua xyeem mas Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab puv nkaus lub tuam tsev. 2Cov pov thawj moog rua huv Yawmsaub lub tuam tsev tsw tau tsua qhov Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab puv nkaus nwg lub tuam tsev. 3Thaus cov Yixayee suavdawg pum suavtawg nqeg lug hab pum Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab sau lub tuam tsev, puab khoov ntshws ua plhu ti nkaus cov laag zeb kws pua huv aav, hab puab pe hawm Yawmsaub hab ua nwg tsaug has tas,
  “Yawmsaub yog tug zoo,
   nwg txujkev hlub ruaj khov
   nyob moog ib txhws tsw kawg.”
4Mas vaajntxwv hab cov pejxeem suavdawg tua tsaj xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag. 5Vaajntxwv Xalaumoo muab nyuj 22,000 tug hab yaaj 120,000 tug tua xyeem. Vaajntxwv hab cov pejxeem suavdawg txhad muab lub tuam tsev xyeem pub rua Vaajtswv le nuav. 6Cov pov thawj nyag sawv ntawm nyag lub chaw hab cov Levi kuj sawv ntsug tuav tej cuab yeej phim nkauj rua Yawmsaub kws vaajntxwv Tavi tau npaaj ca ua Yawmsaub tsaug kws swv rua thaus Tavi qhuas Vaajtswv has tas, “Yawmsaub txujkev hlub ruaj khov nyob moog ib txhws tsw kawg.” Cov pov thawj tshuab raaj nyob ncaaj ntawm cov Levi xubndag. Hab cov Yixayee suavdawg sawv ntsug.
7Mas Xalaumoo ua kevcai tu lub plawv tshaav puam kws ncaaj ntawm lub qhov rooj tuam tsev kuas dawb huv. Mas nwg muab tsaj ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab muab cov npluag roj hlawv ua kevcai xyeem sws raug zoo rua hov ntawd, vem lub thaaj tooj lab kws Xalaumoo tau ua lawm tsw txaus tso tej kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej npluag roj.
8Zag hov Xalaumoo hab ib tsoom Yixayee suavdawg ua kevcai paam noj haus xyaa nub. Muaj tuabneeg coob heev tuaj txoos ua ke txwj ntawm txujkev kws moog rua lub moos Hama moog txug ncua tug dej Iyi. 9Mas nub kws yim puab tuaj txoos ua ke caiv su tsua qhov puab tub ua kevcai xyeem pub lub thaaj rua Vaajtswv tau xyaa nub hab ua kevcai paam noj haus xyaa nub lawm. 10Nub tim neeg nkaum peb lub xyaa hli mas Xalaumoo tso cov pejxeem rov moog tsev. Puab zoo sab hab sab xyiv faab vem yog tej kev zoo kws Yawmsaub ua tshwm lug rua Tavi hab Xalaumoo hab rua Yawmsaub haiv tuabneeg Yixayee.

Yawmsaub tshwm rua Xalaumoo

(1Vntx. 9:1-9)

11Xalaumoo ua tau Yawmsaub lub tuam tsev hab nwg lub tsev tav taag le nuav. Txhua yaam kws Xalaumoo tau xaav tseg tas yuav ua Yawmsaub lub tuam tsev hab nwg lub tsev mas nwg ua tau tav huvsw lawm. 12Mas Yawmsaub lug tshwm rua Xalaumoo thaus mo ntuj hab has rua nwg tas, “Kuv tub nov koj tej lug thov lawm hab kuv tau xaiv lub chaw nuav ua lub tsev kws tua tsaj xyeem rua kuv. 13Thaus kuv kaw rooj ntug tsw pub kuas naag lug, lossws kuv has kuas kooj ntaas lug txom faav lub tebchaws lossws tso mob kis lug rua huv kuv haiv tuabneeg, 14mas yog kuv haiv tuabneeg kws luas hu lawv le kuv lub npe txu fwjchim hab taij thov hab nrhav kuv hab tig ntawm puab tej kev txhum kuv yuav nyob sau ntuj noog hab yuav zaam puab lub txem hab yuav khu puab lub tebchaws kuas zoo. 15Kuv yuav tsaa muag saib hab tig ntsej noog tej lug kws puab thov ntawm lub chaw nuav. 16Tsua qhov nwgnuav kuv tau xaiv hab tu lub tuam tsev nuav kuas dawb huv sub kuv lub npe txhad nyob huv ib txhab ib txhws. Kuv lub qhov muag hab kuv lub sab yuav nrug nraim lub chaw nuav moog ib txhws. 17Has txug koj, yog koj ua koj lub neej taab meeg kuv ib yaam nkaus le koj txwv Tavi ua hab ua txhua yaam lawv le kws kuv has kuas koj ua, hab tuav rawv kuv tej kaab ke hab kuv tej kevcai,, 18mas kuv yuav tsaa koj lub zwm txwv nyob ruaj khov lawv le kuv tau cog lug tseg rua koj txwv Tavi lawm tas, ‘Tsw muaj ib nub twg kws koj caaj ceg yuav tu ncua tug txwvneej ua vaajntxwv kaav cov Yixayee le.’
19“Tassws yog mej thim hab muab kuv tej kaab ke hab kuv tej lug nkaw kws kuv tau cob rua mej tso tseg, es mej moog ua koom hab pe luas tej daab, 20mas kuv yuav muab mej rhu hlo tawm ntawm lub tebchaws kws kuv tau muab rua mej, hab kuv yuav muab lub tuam tsev kws kuv tu kuas dawb huv rua kuv lub npe nyob lawd laim pov tseg kuas pluj ntawm kuv qhov muag. Kuv yuav muab lub tuam tsev ua paaj lug rua txhua haiv tuabneeg has tag luas ncauj luas lu. 21Lub tuam tsev nuav kws zoo nkauj kawg mas txhua tug kws taug kev yuav xaav tsw thoob hab has tas, ‘Ua caag Yawmsaub ua le hov rua lub tebchaws nuav hab lub tuam tsev nuav?’ 22Tes luas yuav teb tas, ‘Vem yog puab muab Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv kws coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug tso pov tseg, es moog tsawv nkaus luas tej daab lug pe hab ua koom rua. Vem le nuav Yawmsaub txhad coj tej xwm txheej phem nuav huvsw lug raug puab.’ ”