7

Zorqv Tin-Hungh Nyei Biauv Fungx Bun Ninh

(Beiv mangc 1 Hungh Douh 8:62-66)

1Saa^lo^morn daux gaux liuz, douz yiem lungh njiec daaih, zieqc qui nzengc buov ziec caux fongc horc ziec nyei ga'naaiv. Ziouv nyei njang-laangc yaac yiem buangv biauv. 2Sai mienh maiv haih bieqc zaangc Ziouv nyei biauv, weic zuqc Ziouv nyei njang-laangc yiem buangv Ziouv nyei biauv. 3I^saa^laa^en nyei zuangx mienh buatc douz yiem lungh njiec daaih, yaac buatc Ziouv nyei njang-laangc yiem singx dinc gu'nguaaic wuov zanc, ninh mbuo mbaapv njiec hmien taux dimc jienv la'bieiv nyei ndau baaix, laengz zingh Ziouv, gorngv,
  “Ziouv se longx haic,
   weic zuqc ninh yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh.”
4Hungh diex caux zuangx baeqc fingx yiem Ziouv nyei nza'hmien fongc horc ziec. 5Saa^lo^morn Hungh longc i waanc i cin dauh ngongh caux yietc sinx i waanc dauh ba'gi yungh fongc horc ziec. Hungh diex caux zuangx baeqc fingx ziouc hnangv naaiv nor zorqv Tin-Hungh nyei biauv fungx bun ninh. 6Sai mienh souv jienv gorqv-mienh yiem nyei dorngx. Lewi Mienh caux jienv longc zoux nzung nyei jaa-sic ceng Ziouv, se Ndaawitv Hungh zoux daaih longc laengz zingh Ziouv weic Ziouv yietc liuz ziepc zuoqv nyei hnamv mienh. Sai mienh huin mingh Lewi Mienh wuov bung biomv nzatc. I^saa^laa^en nyei zuangx mienh souv jienv wuov.
7Saa^lo^morn saax yiem laatc gu'nyuoz, zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien maengx nyei dorngx, cing-nzengc daaih. Yiem naaic ninh fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv hmei, weic zuqc Saa^lo^morn zoux wuov norm dongh siqv ziec-dorngh an maiv njiec buov ziec nyei ga'naaiv caux fongc horc nyei laangh ziqc caux hmei.
8Wuov zanc Saa^lo^morn jiex wuov norm zipv siec hnoi, ninh caux I^saa^ laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv benx norm domh! wuic. Se yiem Le^mbo Haamatv mingh taux I^yipv Ndoqv. 9Da'betv hnoi wuov hnoi ninh mbuo gapv zunv zoux leiz-baaix, weic zuqc ninh mbuo longc siec hnoi fongc horc ziec-dorngh aengx longc siec hnoi jiex zipv. 10Cietv hlaax nyic ziepc faam wuov hnoi ninh heuc zuangx mienh nzuonx ninh mbuo nyei biauv. Ninh mbuo za'gengh njien-youh a'hneiv weic Ziouv zoux longx bun Ndaawitv caux Saa^lo^morn caux ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh.

Ziouv Aengx Hinc Cuotv Bun Saa^lo^morn

11Saa^lo^morn zoux ziangx zaangc Ziouv nyei biauv caux ninh ganh nyei hungh dinc, yaac yiem zaangc Ziouv nyei biauv ziux ninh maaih hnyouv zoux nyei zoux ziangx nzengc. 12Nqa'haav maaih muonz Ziouv hinc cuotv bun ninh buatc. Ziouv gorngv,
“Yie muangx haiz meih daux gaux nyei waac mi'aqv. Yie ginv naaiv norm dorngx weic yie ganh zoux norm biauv longc fongc horc buov ziec.
13“Se gorngv yie bun lungh haanz maiv duih mbiungc, fai bun jopv-nyeic faanv daaih nyanc naaiv norm deic-bung nyei gaeng-zuangx, fai bun yie nyei baeqc fingx butv domh wuon-baengc, 14se gorngv yie nyei mienh, dongh gan yie nyei mbuox heuc wuov deix baeqc fingx, nyiemc ganh zoux faix, daux gaux lorz yie, yaac guangc ninh mbuo zoux nyei waaic sic, yie ziouc yiem gu'nguaaic lungh muangx haiz yaac guangc ninh mbuo nyei zuiz, aengx zorc ninh mbuo nyei deic-bung longx. 15Yie zungv nungx m'zing mangc, baeng m'normh muangx yiem naaiv norm dorngx daux gaux nyei waac. 16Weic zuqc ih zanc yie ginv naaiv norm biauv yaac bun biauv cing-nzengc weic liepc yie nyei Mengh yietc liuz yiem naaiv. Yie nyei m'zing, yie nyei hnyouv oix zanc-zanc yiem naaiv.
17“Meih ganh aeqv, se gorngv meih ziepc zuoqv nyei gan longx yie hnangv meih nyei die, Ndaawitv, nor, meih yaac ei nzengc yie paaiv nyei yietc zungv waac, yaac gan longx yie nyei lingc caux leiz-latc, 18yie ziouc liepc wuonv meih nyei hungh weic hnangv yie laengz bun meih nyei die, Ndaawitv nor. Wuov zanc yie gorngv, ‘Meih nyei zeiv-fun yietc liuz maiv dangx mienh zoux hungh gunv I^saa^laa^en.’
19“Mv baac se gorngv meih guangc, maiv gan yie yaac maiv ei yie jiu bun meih mbuo nyei lingc caux leiz-latc, ziouc mingh fu-sux zaangc nyiec nyei zienh nor, 20yie ziouc baeng I^saa^laa^en Mienh cuotv, maiv bun yiem yie jiu bun ninh mbuo wuov norm deic-bung. Liemh weih yie nyei Mengh yie bun cing-nzengc naaiv norm biauv, yie yaac guangc maiv mangc. Yie yaac oix bun naaiv norm biauv yiem maanc fingx mbu'ndongx zuqc mienh zoux gouv gorngv yaac jatv. 21Dongh ih zanc mienh taaih naaiv norm biauv, jiex jauv nyei mienh ziouc oix mbuoqc horngh haic, jatv jienv gorngv, ‘Ziouv weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux bun naaiv norm deic-bung caux naaiv norm biauv?’ 22Mienh ziouc dau, ‘Laaix ninh mbuo guangc Ziouv, ninh mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, dongh dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung nyei Tin-Hungh. Ninh mbuo mingh buoqc zaangc, fu-sux, baaix nyiec nyei zienh, Ziouv cingx bun ninh mbuo zuqc naaiv deix ciouv nyei zeqc naanc.’+”