1

1Kuv yog Paulus. Kuv thiab Xilas, thiab Timautes sau tsab ntawv no xa tuaj rau nej txhua tus uas nyob hauv lub nroog Thexalaunikes uas ntseeg Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv, thiab ntseeg tus Tswv Yexus Khetos.
2Thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab thov tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej thiab pab kom nej tau nyob kaj siab lug.

Kev Txiav Txim Thaum Yexus Los

3Cov kwvtij, tsimnyog peb niaj hnub ua Vajtswv tsaug, rau qhov peb pom hais tias nej muab siab rau ntseeg heev zuj zus, thiab nej ib tug txawj hlub ib tug heev dua yav tas los. 4Twb yog li ntawd, peb thiaj qhuas nej rau cov ntseeg Vajtswv uas nyob txhua qhov txhia chaw hais tias, txawm yog nej raug kev tsimtxom thiab kev txomnyem los nej tseem ua taus siab ntev thiab muab siab rau ntseeg Vajtswv tsis tso tseg.
5Qhov no twb ua rau sawvdaws paub hais tias Vajtswv yog tus uas ncaj ncees. Nws ua li no kom sawvdaws pom hais tias nej yog cov uas tsimnyog los ua Vajtswv haivneeg. Rau qhov nej yog Vajtswv haivneeg nej thiaj raug kev txomnyem li no. 6Vajtswv yog tus uas ncaj ncees, nws yuav rau txim rau cov neeg uas tsimtxom nej. 7Nws yuav pab nej txhua tus uas raug kev txomnyem, kom nej thiab peb tau nyob kaj siab lug. Nws yuav pab peb li ntawd, thaum peb tus Tswv Yexus los saum ntuj los. Thiab thaum tus Tswv Yexus los yuav muaj cov timtswv ceebtsheej 8uas muaj Yexus lub tshwjchim thiab muaj nplaim taws cig lam lug nrog nws los, nws yuav rau txim rau cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab rau cov neeg uas tsis ntseeg Txojmoo Zoo uas hais txog peb tus Tswv Yexus. 9Cov neeg ntawd yuav raug txim mus ibtxhis, lawv yuav tsis tau nrog peb tus Tswv Yexus nyob. Lawv yuav tsis pom nws tus tshwjchim uas ci ntsa iab. 10Hnub uas Yexus rov qab los yuav muaj li no, hnub ntawd txhua tus uas nws xaiv los ua nws haivneeg lawm, lawv yuav ua rau nws tau koob meej. Thaum cov ntseeg ntawd pom Yexus lub tshwjchim, lawv yuav xav tsis thoob li. Thaum ntawd nej yuav nrog lawv nyob ntawd thiab, rau qhov nej twb ntseeg Yexus Txojlus uas peb coj tuaj qhia rau nej lawm.
11Twb yog li ntawd, peb thiaj niaj hnub thov Vajtswv pab kom nej ua tau nej lub neej phim qhov uas Vajtswv xaiv nej los ua nws haivneeg lawm. Peb thov Vajtswv tus uas muaj hwjchim pab nej kom nej ua tau nej lub neej zoo raws li nej twb xub xav tseg lawm hais tias nej yuav ua, thiab raws li tej haujlwm uas nej ntseeg hais tias Vajtswv yuav pab nej ua. Peb thov Vajtswv pab kom nej ua tau tes haujlwm ntawd tiav. 12Nej ua li ntawd, nej thiaj yuav ua rau peb tus Tswv Yexus Khetos tau koob meej, Vajtswv thiab tus Tswv Yexus Khetos uas hlub nej, yuav pub nej tau koob meej ib yam nkaus thiab.