3

Nau Khâl

1Jêh ri, hơi phung oh nâu, mbơh sơm ma hên ƀă, gay ma Nau Kôranh Brah Ngơi hăn lam, jêh ri geh nau chrêk rmah nâm bu tâm khân may, 2jêh ri gay ma hên klaih bơh phung bunuyh ƀai, jêh ri tih mhĭk, yorlah lĕ rngôch mâu geh nau chroh ôh. 3Kôranh Brah gŭ răp jăp. Păng mra ƀư nâp khân may jêh ri king khân may ma brah mhĭk. 4Tâm Kôranh Brah hên geh nau rnơm ma khân may ƀư, jêh ri mra ƀư nau hên ntăm jêh ma khân may. 5Ăn Kôranh Brah njŭn leo nuih n'hâm khân may ma nau Brah Ndu rŏng, jêh ri ma nau srôih tâm Brah Krist.

Nau Nti Êng Êng

6Hơi phung oh nâu, hên ntăm ma khân may ma amoh Kôranh Brah he, Yêsu Krist, ăn khân may du ngai bơh phung oh nâu gŭ tâm nau rŭng, mâu di tĭng nâm nau nti khân may sŏk dơn jêh bơh hên. 7Khân may nơm gĭt jêh mâm ƀư kơt hên, yorlah hên mâu gŭ ngau krao sach ndrel ma khân may ma nau rŭng ôh, 8jêh ri hên mâu mâp sa kapŭng bu dơm dam ôh, ƀiălah măng nar hên pah kan tâm nau jêr yor mâu ŭch ƀư jâk du huê tâm phung khân may ôh. 9Mâu di hên mâu geh nau vay ôh, ƀiălah hên ŭch ƀư nau tâm ntĭt ma khân may kơt. 10Yor dôl hên gŭ ndrel khân may, hên ntăm jêh tơlah du huê mâu ŭch pah kan lơi ăn păng sông ôh.
11Yorlah hên tăng jêh geh bunuyh tâm phung khân may gŭ tâm nau ƀlao, mâu pah kan ôh, ƀiălah jêng phung gŭ nkoch bri dơm dam. 12Tâm Brah Yêsu Krist, hên ntăm jêh ri nchâp phung nây, ăn khân păng pah kan đăp mpăn jêh ri sông sa ndơ khân păng nơm. 13Hơi phung oh nâu, lơi khân may jêng rgănh ôh tâm nau ƀư ueh. 14Jêh ri tơlah du huê mâu tông ôh ma nau hên lah tâm samƀŭt aơ, sek păng, jêh ri lơi tâm rnglăp đah păng ôh, gay ma păng geh nau bêk. 15Lơi uănh ma păng nâm bu du huê rlăng ôh, ƀiălah mbơh ma păng nâm bu du huê oh nâu.
16Gay ma Kôranh Brah nau đăp mpăn păng nơm, ăn ma khân may nau đăp mpăn ƀaƀơ tâm lĕ rngôch nau. Ăn Kôranh Brah gŭ ndrel ma lĕ rngôch khân may.
17Gâp jêng, Y-Pôl khâl đah khân may ma ti gâp nơm. Ta aơ gâp nchih amoh gâp tâm lĕ rngôch samƀŭt gâp njuăl; tâm ban pô nây gâp nchih.
18Ăn nau yô̆ bơh Kôranh Brah he, Yêsu Krist, gŭ ndrel ma lĕ rngôch khân may.