3

Thov Vajtswv Pab Peb

1Cov kwvtij, thov nej niaj hnub thov Vajtswv pab peb kom peb muab siab rau qhia Vajtswv Txojlus. Vajtswv Txojlus thiaj yuav nrov ncha mus thoob plaws txhua qhov chaw, thiab muaj nqis rau sawvdaws ib yam li twb muaj nqis rau hauv nej lawm. 2Thiab thov Vajtswv pab kom peb dim ntawm cov neeg siab phem thiab limhiam txhais tes, rau qhov yeej yuav muaj ibtxhia tsis ntseeg Vajtswv Txojlus.
3Tiamsis Vajtswv yog tus uas ncaj ncees, nws yuav txhawb nej lub zog thiab tsis pub dab Ntxwgnyoog ua phem rau nej. 4Vajtswv twb qhia rau peb paub lawm hais tias nej tabtom ua raws li tej uas peb tau qhia rau nej lawm. Thiab nej tseem yuav niaj hnub ua li ntawd mus lawm yav tom ntej.
5Thov Vajtswv qhia nej lub siab kom nej paub mloog Vajtswv lus, thiab pab kom nej ua tau siab ntev ib yam li Yexus Khetos tau ua qhia rau nej lawm.

Mloog Lus thiab ua Haujlwm

6Cov kwvtij, peb tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe samhwm rau nej hais tias nej tsis txhob mus nrog cov neeg tub nkeeg ua ke. Lawv cov ntawd tsis ua raws li tej lus uas peb qhia rau nej lawm. 7Nej sawvdaws puavleej paub hais tias yeej tsimnyog nej ua raws li nej tau pom peb ua los lawm, thaum peb tseem nrog nej nyob los peb yeej tsis nkees li. 8Peb tsis tos leejtwg yug peb, tiamsis peb niaj hnub niaj hmo siv zog ua haujlwm. Peb ua li ntawd kom nej cov thiaj tsis muaj ib tug ntxhov siab rau peb. 9Qhov uas peb ua li ntawd tsis yog peb tsis muaj cai hais kom nej yug peb, tiamsis yog peb ua yam ntxwv qhia rau nej kom nej paub ua li peb ua. 10Thaum peb tseem nrog nej nyob, peb qhia rau nej hais tias yog leejtwg tsis kam ua haujlwm, nej tsis txhob pub mov rau tus ntawd noj.
11Peb hais li no, rau qhov peb hnov hais tias nej cov muaj qee leej tub nkeeg, nyob dawb xwb, tsis ua ib yam haujlwm dabtsi li. Tsis yog li ntawd xwb, lawv tseem pheej mus tabkaum lwm tus tes haujlwm thiab. 12Peb tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe samhwm rau cov neeg tub nkeeg ntawd kom lawv yuav tsum ua haujlwm yug lawv, lawv tsis txhob tos luag noj xwb. 13Cov kwvtij, nej tsis txhob dhuav ua tej haujlwm zoo.
14Yog nej cov muaj leejtwg tsis mloog tej lus uas peb sau rau hauv tsab ntawv no, ces nej tsis txhob mus nrog tus ntawd ua ke, kom nws paub txajmuag rau tej uas nws tau ua los lawm. 15Tiamsis nej tsis txhob ntxub nws, nej yuav tsum ntuas nws ib yam li nej ntuas nej tej kwvtij.

Paulus Cov Lus Xaus

16Thov tus Tswv uas yog lub hauvpaus ntawm txojkev kaj siab, pub txojkev kaj siab rau nej txhua lub sijhawm thiab txhua qhov uas nej mus. Thov tus Tswv nrog nraim nej sawvdaws nyob.
17Kuv yog Paulus, tsab ntawv no yog kuv txhais tes sau tuaj rau nej ntag. Kuv suam kuv lub npe rau txhua tsab ntawv uas kuv xa tuaj rau nej.
18Thov peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej sawvdaws.