Klei Hưn Mdah

Hră Tal Dua Y-Pôl mơĭt kơ Y-Timôthê klei mtô mtă djŏ lu hĭn kơ Y-Timôthê jing sa čô hlăk ai mă bruă mbĭt leh anăn pô đru Y-Pôl, hlăm klei anăn kñăm hĭn jing klei gĭr tŭ klei knap mñai. Klei mtă leh anăn klei bi mdĭ Y-Timôthê brei jing sa čô sĭt suôr hlăm bruă jao pioh hưn kơ Khua Yang Yêsu Krist, djă pioh jih klei mtô sĭt klă djŏ kơ Klei Mrâo Mrang jăk leh anăn Klei Aê Diê Blŭ Klei Bi Mguôp Hđăp, leh anăn ngă bi leh bruă sa čô pô mtô jăk wăt tơdah mâo lu klei arăng bi kdơ̆ng leh anăn klei knap mñai.
 Boh nik ñu, klei mtă kơ Y-Timôthê brei “hngah kơ klei bi tăng mluk amâo mâo yuôm ôh” (2:23), kyua klei anăn amâo mâo klei tŭ dưn ôh ƀiădah knŏng jing jhat kơ pô dôk hmư̆.
 Hlăm jih klei anei, lŏ bi hdơr kơ Y-Timôthê brei tui klei bi hmô leh anăn klei hdĭp khua ƀĭng kna Y-Pôl hlăm klei đăo, klei hur har, klei khăp, klei gĭr tŭ klei knap mñai êjai mâo klei lông dlăng.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-2)
Klei bi mni leh anăn klei bi mđĭ ai (1:3–2:13)
Klei mtă leh anăn klei brei răng (2:14–4:5)
Klei truh kơ klei hdĭp Y-Pôl (4:6-18)
Klah čŭn (4:19-22)