Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhì của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê bao gồm phần lớn là những lời khuyên riêng tư dành cho một người đồng lao và phụ tá trẻ, mà trong đó chủ đề chính là tính kiên trì. Ti-mô-thê được khuyên và khích lệ cần phải trung tín trong việc rao giảng về Chúa Jêsus, gìn giữ những điều dạy dỗ chân thật của Phúc Âm và Kinh Thánh Cựu Ước, và thực thi nhiệm vụ của một giáo sư và nhà truyền giáo dù gặp chống đối và bách hại.
 Đặc biệt, Ti-mô-thê được khuyên cần tránh “những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn” (2:23), nó không đem lại ích lợi gì nhưng chỉ có hại cho những người nghe.
 Trong tất cả những điều này, Ti-mô-thê được nhắc nhở về tấm gương và mục đích đời sống của chính Phao-lô như đức tin, sự kiên nhẫn, tình yêu thương, sự kiên trì và chịu khổ trong sự bách hại.

Bố cục

Giới Thiệu (1:1-2)
Ca ngợi và khích lệ (1:3 – 2:13)
Khuyên bảo và cảnh cáo (2:14 – 4:5)
Hoàn cảnh của Phao-lô (4:6-18)
Kết luận (4:19-22)