1

1Cứq Phau-lô la ayững atĩ Yê-su Crĩt, yuaq Yiang Sursĩ rưoh cứq táq ranáq ki. Án ớn cứq pỡq atỡng yỗn cũai dáng Yiang Sursĩ khoiq ữq yỗn hái bữn tamoong mantái nhơ tễ Yê-su Crĩt. 2Cứq chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa‑óh Ti-muthê. Mới la samoât con cứq ayooq lứq. Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat mới, cớp sarũiq táq mới, cớp yỗn mới ỡt bán sũan ien khễ níc.

Phau-lô Ayooq Cớp Catoaih Atỡng Ti-muthê

3Cứq la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ machớng achúc achiac cứq khoiq táq tễ mbŏ́q tê. Mứt pahỡm cứq tỡ bữn tếq cứq tễ ranáq ki. Cu rangái sadâu cứq sanhữ lứq mới. Bo léq cứq câu, cứq câu níc yỗn mới. Cứq sa‑ỡn Yiang Sursĩ sa‑ữi lứq mới sa‑âm án samoât samơi. 4Cứq sanhữ lứq tangái hái ratáh, cứq hữm sarliang moat mới hoi. Ngkíq cứq yoc lứq pỡq sa‑óh mới, dŏq yỗn mứt pahỡm cứq bữn moang ŏ́c bũi. 5Cứq sanhữ tê mới sa‑âm lứq Yiang Sursĩ machớng ayoaq mới, Lô-it, cớp mpiq mới, Yunit, sa‑âm tễ nhũang. Cứq dáng samoât samơi mới sa‑âm machớng alới ki tê. 6Yuaq ngkíq, cứq patâp mới yỗn sanhữ níc máh ramứh Yiang Sursĩ chuai yỗn mới táq, bo cứq satoaq atĩ cứq tâng plỡ mới táq tếc mới tabŏ́q táq ranáq Yiang Sursĩ. Khân mới sanhữ nheq ŏ́c ki, ngkíq samoât riang pla ũih racát níc tâng mứt pahỡm mới. 7Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn hái bữn mứt pahỡm clac, ma án yỗn hái bữn mứt pahỡm clŏ́q, mứt pahỡm ayooq yớu, cớp mứt pahỡm dáng rabán o tỗ bữm. 8Ngkíq mới chỗi sâng casiet atỡng tễ ngê Ncháu hái. Cớp mới chỗi sâng casiet tễ cứq ỡt tũ cỗ tian cứq táq ranáq án. Ma khân túh coat ntrớu toâq pỡ mới cỗ tian parnai o tễ Yê-su Crĩt, cóq mới chĩuq, yuaq Yiang Sursĩ lứq yỗn mới rơi chĩuq máh túh coat ki. 9Lứq Yiang Sursĩ chuai amoong hái, cớp án arô hái yỗn cỡt con acái án. Án táq ngkíq, tỡ bữn cỗ tễ ranáq hái táq. Ma án táq ngkíq, la cỗ án sâng yoc ễ chuai miat hái nhơ Yê-su Crĩt. Cớp án tếng ễ táq ngkíq tễ nhũang tỡ yũah tễng paloŏng cutễq. 10Ma sanua án apáh yỗn hái dáng án ễ chuai miat hái, cỗ Yê-su Crĩt, án ca chuai amoong hái, khoiq toâq chơ. Yê-su Crĩt khoiq chíl riap chơ ŏ́c cuchĩt, cớp cỗ nhơ parnai o tễ án, khoiq apáh yỗn hái dáng hái têq bữn tamoong mantái.
11Lứq Yiang Sursĩ ớn cứq pỡq pau parnai o nâi. Án yỗn cứq cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt, cớp atỡng ngê án. 12Yuaq cứq táq ranáq nâi, cứq chĩuq sa‑ữi ramứh túh coat. Ma cứq tỡ bữn casiet táq ntrớu, yuaq cứq khoiq dáng chơ án ca cứq sa‑âm. Cớp cứq dáng án rơi kĩaq pacái níc toau toâq tangái parsốt nheq ngê án yỗn cứq atỡng.
13Cóq mới yống pacái lứq nheq ngê cứq khoiq atỡng mới. Ngê nâi la ngôl ŏ́c pĩeiq yỗn mới têq puai. Ngê nâi atỡng tễ ŏ́c sa‑âm cớp ŏ́c ayooq tễ Yê-su Crĩt. 14Raviei Yiang Sursĩ lứq ỡt tâng mứt pahỡm hái. Cỗ chớc tễ án, cóq mới kĩaq pacái níc máh ngê Yiang Sursĩ khoiq yỗn mới bữn chơ.
15Mới khoiq dáng chơ nheq máh cũai ỡt tâng cruang Asia khoiq táh cứq, dếh alới bar náq Phi-calu cớp Hêr-mukên. 16Ma cứq sễq Yiang Sursĩ ayooq pasếq nheq dống sũ Ô-nasi-phurơ, yuaq sa‑ữi trỗ chơ án aliam mứt pahỡm cứq sâng bũi loah. Án tỡ bữn sâng casiet cỗ cứq ỡt tũ. 17Bo án toâq pỡ vil Rô-ma, án chuaq níc cứq toau ramóh. 18Mới khoiq dáng chơ nheq máh ranáq o án táq chuai cứq tâng vil Ê-phê-sô. Ngkíq cứq sễq Yiang Sursĩ sâng ayooq táq án tâng tangái parsốt.