2

Yexus tus tub rog uas zoo

1Vim li no, kuv tus tub, cia li muaj zog hauv txojkev hlub uas muaj hauv Yexus Khetos, 2thiab cia li muab tej lus uas koj tau hnov kuv qhia tab meeg ntau tus timkhawv cob rau cov neeg ncaj ncees uas muaj peevxwm qhia tau lwm tus qhia mus. 3Cia li koom nrog peb raug txom nyem yam li Yexus Khetos tus tub rog uas zoo. 4Tsis muaj ib tug uas ua tub rog yuav ntsig txog tej pejxeem li haujlwm vim nws yeej xav ua kom hum tus thawj rog lub siab. 5Thiab tus uas sib tw dhia yog nws tsis dhia raws li kevcai nws yeej yuav tsis tau tshav ntuj. 6Tus uas siv zog ua teb tsim nyog yog thawj tug uas tau qoob loo. 7Cia li tshuaj saib tej uas kuv hais vim tus Tswv yuav pub koj nkag siab txhua yam.
8Cia li nco txog Yexus Khetos. Nws raug tsa ciaj sawv hauv qhov tuag rov los, thiab nws yog Davi caj ces, raws li txoj xov zoo uas kuv qhia. 9Vim txoj xov zoo no kuv thiaj raug txom nyem thiab raug saw hlau khi yam li tus neeg phem. Tiamsis muab saw hlau khi Vajtswv txojlus tsis tau. 10Vim li no kuv thiaj tiv thev txhua yam vim yog saib rau cov uas xaiv cia lawd, kom lawv thiaj tau txais txojkev dim hauv Yexus Khetos thiab tau koob meej ci ntsa iab mus ib txhis. 11Tej lus no tso siab tau, hais tias,
  Yog peb nrog nws tuag lawm,
   peb kuj yuav nrog nws muaj txojsia.
  12Yog peb tiv thev,
   peb kuj yuav tau nrog nws kav,
  yog peb tsis lees yuav nws,
   nws yeej yuav tsis lees yuav peb thiab.
  13Yog peb tsis muaj siab xib rau nws,
   nws tseem ua ncaj rau peb,
  rau qhov nws yuav tso
   qhov uas nws yog Vajtswv tseg tsis tau li.

Tus tub zog uas Vajtswv txaus siab

14Cia li qhia lawv nco txog tej no thiab nkaw lus rau lawv tab meeg tus Tswv kom lawv tsis txhob sib cam txog tej nyuag lo lus. Qhov ntawd tsis muaj qabhau thiab ua rau cov uas mloog puam tsuaj. 15Cia li siv zog ua kom Vajtswv pom tias koj yog ib tug uas hum nws siab, yog ib tug tub zog uas tsis txaj muag thiab qhia Vajtswv txojlus tseeb raug cai. 16Cia li zam tej lus tsis muaj qabhau uas saib tsis taus Vajtswv vim tej lus ntawd yuav ua rau neeg tso Vajtswv tseg zuj zus, 17thiab lawv tej lus yuav huam dav zuj zus yam li lub kiav txhab qawj. Hauv lawv cov ntawd muaj Himene‑a thiab Filetha 18uas twb yuam kev ntawm txojkev tseeb lawm vim ob tug qhia hais tias qhov uas ciaj sawv hauv qhov tuag rov los twb dhau tag lawm. Ob tug rhuav qee leej txojkev ntseeg lawm. 19Tiamsis tej taw uas Vajtswv tiag ruaj khov tseem nyob thiab nias hom thawj hais li no tias, “Tus Tswv paub cov uas yog nws li neeg,” thiab “Cia txhua tus uas tuav tus Tswv lub npe tso kev txhaum tseg.”
20Ib lub tsev loj tsis yog muaj tej tais nyiaj tais kub xwb tseem muaj tais ntoo tais av thiab, qee yam yog siv rau qhov zoo qee yam yog siv rau qhov tsis zoo. 21Yog leejtwg ntxuav tej kev phem ntawm nws tus kheej lawm nws yuav yog tej twj taig uas siv rau qhov zoo, uas twb ntxuav kom dawb huv lawm thiab tus tswv tsev siv muaj qabhau, thiab npaj txhij rau txhua yam haujlwm zoo. 22Vim li no cia li khiav ntawm tej kev phem uas cov hluas ntshaw thiab nrog cov uas muaj lub siab dawb paug tuav tus Tswv lub npe, cia li nrhiav txojkev ncaj ncees, kev ntseeg, kev hlub thiab kev sib hum xeeb. 23Tsis txhob mus thab txog tej kev sib cam uas ruam thiab tsis muaj qabhau. Koj yeej paub tias tej ntawd ua kom muaj kev sib cav sib ceg xwb. 24Tus Tswv tus tub qhe yuav tsum yog tus uas tsis nyiam sib cav sib ceg, muaj lub siab hlob txhua tus, mob siab qhuab qhia thiab ua lub siab ntev thev, 25ua siab mos siab muag qhia cov uas tawm tsam nws. Tej zaum Vajtswv yuav pub lawv ntxeev dua siab los paub txojkev tseeb, 26thiab dim Ntxwg Nyoog lub voj hlua, yog tus uas cuab ntes lawv kom ua raws li nws lub siab nyiam.