3

Luân Lý Bại Hoại trong Thời Cuối Cùng

1Con phải biết điều nầy: trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời khó khăn, 2vì người ta sẽ vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn bạc nghĩa, bất khiết, 3không có tình người, cố chấp, vu khống, buông tuồng, hung dữ, ghét điều tốt, 4phản bội, ngang bướng, tự phụ, ham thích vui thú thế gian hơn yêu mến Ðức Chúa Trời, 5bề ngoài giữ hình thức của sự tin kính đạo đức nhưng trong lòng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đạo đức ấy; con hãy tránh xa những kẻ như thế. 6Vì trong vòng họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ nhẹ dạ, lòng đầy ắp tội lỗi, bị đủ thứ dục vọng sai khiến; 7những kẻ ấy cứ học mãi nhưng không bao giờ thông hiểu chân lý. 8Giống như Gian-nét và Giam-rê đã chống đối Mô-sê thể nào, những kẻ có tâm trí bại hoại và đức tin giả dối đó cũng chống đối chân lý thể ấy. 9Nhưng chúng sẽ không phá hoại thêm được nữa, vì cũng giống như hai người kia, sự điên dại của chúng đã quá rõ rệt đối với mọi người.

Lời Khuyên Ti-mô-thê

10Riêng phần con, con đã biết rõ sự dạy dỗ, nếp sống, mục đích, đức tin, sự chịu đựng, tình yêu, và sự kiên trì của ta; 11con đã biết những lần ta bị bách hại và những đau đớn đã xảy ra cho ta tại An-ti-ốt, I-cô-ni-um, và Lít-tra; ta đã chịu những trận bách hại khủng khiếp như thế nào, nhưng Chúa đã cứu ta ra khỏi tất cả.
12Thật vậy tất cả những ai muốn sống một đời tin kính đạo đức trong Ðức Chúa Jesus Christ sẽ bị bách hại. 13Còn những kẻ gian ác và lừa đảo sẽ càng xấu xa hơn; chúng lừa gạt người ta, và bị người ta lừa gạt lại.
14Nhưng về phần con, hãy tiếp tục giữ vững những gì con đã học và đã tin, vì con biết con đã học những điều đó với ai, 15và từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể làm con khôn ngoan để hưởng ơn cứu rỗi bởi đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ. 16Cả Kinh Thánh đều được Ðức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính, 17để người thuộc về Ðức Chúa Trời được trang bị đầy đủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.