3

Máh Tangái Parsốt Bữn Sa‑ữi Cũai Sâuq

1Cóq mới dáng tê neq: Cheq ễ toâq tangái parsốt, lứq bữn sa‑ữi túh coat toâq voai. 2Bo ki cũai yoc ễ ĩt mứt pahỡm bữm, cớp ham práq. Alới khễn tỗ bữm, cớp alới ỗt. Alới voŏq sâuq tễ cũai canŏ́h. Alới tỡ bữn trĩh parnai mpiq mpoaq. Alới tỡ dáng sa‑ỡn. Alới tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ. 3Alới tỡ dáng ayooq cũai canŏ́h. Alới tỡ ễq ratoi cớp yớu. Alới tũn apớt yớu. Alới tỡ dáng rabán o tỗ bữm. Alới bữn mứt tachoât. Alới tỡ ễq táq ranáq o. 4Alới cauq ễq noau táq yớu alới. Alới táq yúh-yúh. Alới ỗt sác. Cớp alới yoc ễ lơiq bũi, hỡn tễ puai ngê Yiang Sursĩ. 5Alới puai rit sang, táq ariang alới yám noap Yiang Sursĩ tê. Ma tâng mứt alới, ki alới tỡ bữn pruam yỗn Yiang Sursĩ cỡt sốt alới. Cóq mới pang yơng tễ máh cũai ngkíq. 6Bữn cũai tễ tỗp ki mut tâng dống cũai canŏ́h yoc ễ radững máh mansễm puai parnai tỡ pĩeiq alới pai. Mansễm ki la sacũl, bữn sa‑ữi lôih, cớp chái lứq pruam puai ngê tỡ pĩeiq. 7Máh mansễm ki yoc ễ rien níc sa‑ữi ngê, ma alới tỡ nai dáng tễ ngê pĩeiq. 8Cũai ki rasuon cớp ngê pĩeiq, yuaq mứt pahỡm alới la loâi lứq, cớp tỡ ễq sa‑âm ngê Yiang Sursĩ. Alới la samoât riang Yanêt cớp Yambrê ca rasuon cớp Môi-se tễ mbŏ́q. 9Ma tễ ranáq alới bar náq ki táq, apáh yỗn nheq tữh cũai hữm alới táq tỡ pĩeiq. Machớng ki tê, máh cũai yoc rasuon cớp ngê pĩeiq tâng dỡi nâi. Alới tỡ têq radững noâng yớu puai ngê alới, yuaq nheq tữh cũai hữm ngê alới la ngê sacũl.
10Ma mới khoiq dáng chơ máh ngê cứq atỡng. Mới dáng máh ranáq o cứq dốq táq; mới dáng máh ranáq ntrớu cứq yoc ễ táq. Mới dáng cứq sa‑âm samoât samơi; cứq bữn mứt samoât cutễq; cứq ayooq cũai canŏ́h; cớp cứq tanhĩr níc túh coat. 11Lứq mới dáng chơ noau táq túh coat cứq sa‑ữi lứq, cớp cứq bớc chũl sa‑ữi trỗ. Noau táq cứq tâng vil Anti-ôt, vil I-cuni, cớp vil Lutrơ. Máh ranáq túh coat ki, cứq chĩuq nheq. Ma lứq Yiang Sursĩ chuai cứq; án aloŏh cứq tễ ŏ́c túh coat ki. 12Lứq samoât cũai aléq ma yoc ễ táq pỡq puai Yê-su Crĩt, cũai ki cóq ramóh noau táq án. 13Ma máh cũai loâi cớp cũai táq nan puai ngê Yiang Sursĩ, cu rangái alới cỡt sâuq achỗn ễn. Alới raphếq cũai canŏ́h, chơ cũai canŏ́h raphếq loah alới.

Atỡng Yỗn Ti-muthê Dáng Tễ Parnai Yiang Sursĩ

14Ma cóq mới sanhữ níc máh ngê mới khoiq rien chơ. Ngê ki mới dáng la lứq pĩeiq, yuaq mới dáng tễ noau mới khoiq rien ngê ki. 15Bo mới noâng cacớt mới khoiq rien tễ Tâm Saráq Yiang Sursĩ. Tâm Saráq nâi têq yỗn mới bữn ŏ́c rangoaiq, cớp ŏ́c rangoaiq nâi têq radững mới yỗn sa‑âm ngê Yê-su Crĩt, dŏq Yê-su Crĩt chuai amoong mới. 16Dũ ŏ́c tâng Tâm Saráq Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn cũai chĩc máh ŏ́c ki. Ngkíq dũ ŏ́c ki la o dŏq atỡng cũai tễ ngê Yiang Sursĩ, dŏq sưoq cũai táq ranáq sâuq, dŏq chuai cũai yỗn táq ranáq o ễn, cớp dŏq yỗn alới dáng cóq táq ntrớu yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. 17Nhơ tễ parnai ki, cũai táq ranáq Yiang Sursĩ bữn dũ ramứh án cóq bữn, dŏq táq túc ranáq o Yiang Sursĩ yỗn án táq.