3

Tam kawg yuav zoo le caag

1Koj yuav tsum nkaag sab qhov nuav, tam kawg yuav yog lub swjhawm txom nyem nyuaj sab kawg. 2Tsua qhov tuabneeg yuav xaam pum puab tug kheej xwb, ntshaw nyaj txag, khaav theeb, muab hlub, saib tsw taug luas, tsw noog nam txwv lug, tsw ncu luas txaj ntswg, tsw yuav Vaajtswv, 3tsw hlub luas, tsw zaam txem, xyaav luas moo, tsw tswj lub sab, ua tuabneeg nyaum, ntxub qhov zoo, 4faav xeeb rua luas, ua sab heev, tsaab ua luj, nyam kev lomzem heev dua le nyam Vaajtswv. 5Puab ua txuj tuav Vaajtswv txujkev ntawm lub ncauj xwb, tassws tsw leeg yuav txujkev ntawd tug fwjchim. Ca le txaav deb ntawm cov tuabneeg hov. 6Puab cov hov qee leej pheej nkaag moog rua huv luas tej tsev hab haub cov quaspuj kws lub sab ywj faab ywj fwj kws rws lub txem nyaav hab qaug rua tej kev ntshaw phem. 7Cov quaspuj nuav pheej kawm lawm tassws tsw nkaag sab qhov tseeb. 8Yane hab Yanpe tawm tsaam Mauxe le caag, cov tuabneeg nuav kuj tawm tsaam qhov tseeb ib yaam le ntawd. Puab lub sab phem hab tsw muaj kev ntseeg qhov tseeb. 9Puab yuav moog tau tsw deb tsua qhov puab txujkev ruag yuav tshwm rua suavdawg pum ib yaam le ob tug txwvneej hov txujkev ruag.

Nkaw lug thaus kawg

10Koj tub paub kuv tej lug qha, kuv lub neej, tej kws kuv xaav tseg, kuv txujkev ntseeg, qhov kws kuv ua sab ntev, qhov kws kuv hlub luas, qhov kws kuv tiv thev, 11qhov kws kuv raug tswm txom hab raug txom nyem, hab tej kws tshwm lug raug kuv huv lub moos Aathi‑au, huv lub moos Ikhauniyu hab huv lub moos Lixatha, hab qhov kws kuv thev kev tswm txom npaum le caag. Tassws tug Tswv cawm kuv dim txhua yaam ntawd. 12Qhov tseeb txhua tug kws xaav ua lub neej kws fwm Vaajtswv huv Yexu Kheto yuav raug tswm txom, 13mas cov tuabneeg phem hab cov tuabneeg txawj daag yuav phem heev zuj zug, hab yuav daag ntxag luas hab raug luas daag ntxag. 14Tassws koj ca le ua lawv le koj tau kawm paub hab ntseeg ruaj lawm, vem koj kuj paub tas koj kawm ntawm leejtwg lug. 15Txwj thaus yau lug koj tub paub Vaajtswv txujlug tseem ceeb, kws pub tau koj muaj tswvyim paub txujkev dim vem ntseeg Yexu Kheto. 16Vaajtswv txujlug txhua nqai yog tawm huv Vaajtswv lub qhov ncauj lug hab swv tau qhuab qha, qhuab ntuag, qha tug kws txhum rov ua zoo, hab cob qha ua ncaaj ua nceeg, 17sub Vaajtswv cov tuabneeg txhad le npaaj txhwj zog ua tau txhua yaam num zoo.