3

Tiam kawg yuav zoo li cas

1Koj yuav tsum nkag siab qhov no, tiam kawg yuav yog lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg. 2Rau qhov neeg yuav xam pom lawv tus kheej xwb, ntshaw nyiaj txiag, khav theeb, muab hlob, saib tsis taus luag, tsis mloog niam txiv lus, tsis nco luag txiaj ntsig, tsis yuav Vajtswv, 3tsis hlub luag, tsis zam txim, xyav luag moo, tsis tswj lub siab, ua neeg nyaum, ntxub qhov zoo, 4fav xeeb rau luag, ua siab heev, tsab ua loj, nyiam kev lomzem heev dua li nyiam Vajtswv. 5Lawv ua txuj tuav Vajtswv txojkev ntawm lub ncauj xwb, tiamsis tsis lees yuav txojkev ntawd lub hwjchim. Cia li txav deb ntawm cov neeg ntawd. 6Lawv cov ntawd qee leej pheej nkag mus rau hauv luag tej tsev thiab haub cov pojniam uas lub siab ywj fab ywj fwj uas ris lub txim hnyav thiab qaug rau tej kev ntshaw phem. 7Cov pojniam no pheej kawm lawm tiamsis tsis nkag siab qhov tseeb. 8Yane thiab Yanpe tawm tsam Mauxe li cas, cov neeg no kuj tawm tsam qhov tseeb ib yam li ntawd. Lawv lub siab phem thiab tsis muaj kev ntseeg qhov tseeb. 9Lawv yuav mus tau tsis deb rau qhov lawv txojkev ruam yuav tshwm rau sawvdaws pom ib yam li ob tug txivneej ntawd txojkev ruam.

Nkaw lus thaum kawg

10Koj twb paub kuv tej lus qhia, kuv lub neej, tej uas kuv xav tseg, kuv txojkev ntseeg, qhov uas kuv ua siab ntev, qhov uas kuv hlub luag, qhov uas kuv tiv thev, 11qhov uas kuv raug tsim txom thiab raug txom nyem, thiab tej uas tshwm los raug kuv hauv lub moos Athi‑au, hauv lub moos Ikhauniyu thiab hauv lub moos Lixatha, thiab qhov uas kuv thev kev tsim txom npaum li cas. Tiamsis tus Tswv cawm kuv dim txhua yam ntawd. 12Qhov tseeb txhua tus uas xav ua lub neej uas hwm Vajtswv hauv Yexus Khetos yuav raug tsim txom, 13mas cov neeg phem thiab cov neeg txawj dag yuav phem heev zuj zus, thiab yuav dag ntxias luag thiab raug luag dag ntxias. 14Tiamsis koj cia li ua raws li koj tau kawm paub thiab ntseeg ruaj lawm, vim koj kuj paub tias koj kawm ntawm leejtwg los. 15Txij thaum yau los koj twb paub Vajtswv txojlus tseem ceeb, uas pub tau koj muaj tswvyim paub txojkev dim vim ntseeg Yexus Khetos. 16Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los thiab siv tau qhuab qhia, qhuab ntuas, qhia tus uas txhaum rov ua zoo, thiab cob qhia ua ncaj ua ncees, 17kom Vajtswv cov neeg thiaj li npaj txhij zog ua tau txhua yam haujlwm zoo.