3

Lub Sijhawm Kawg Neeg Lub Siab Yuav Zoo Li Cas

1Koj yuav tsum nco ntsoov hais tias thaum lub sijhawm uas ntiajteb yuav kawg yuav muaj kev ntxhov siab heev. 2Rau qhov tej neeg nyias yuav xav txog nyias xwb, lawv yuav xav tsis txog lwm tus li. Lawv yuav ntshaw nyiaj, yuav khavtheeb, yuav muab hlob, yuav tsis mloog niam txiv lus, yuav tsis ris luag txiaj ntsig, thiab yuav saib tsis taus Vajtswv txoj kevcai; 3lawv yuav tsis sib hlub, tsis zam txim rau lwm tus, nyiam taug xaiv, tsis tswj lawv lub siab, ua neeg tsivtsaim thiab tsis nyiam ua zoo; 4lawv yuav ua neeg ntxeev siab, ua neeg siab heev, thiab lawv saib lawv tsimtxiaj dua lwm tus; lawv nyiam kev lomzem heev dua nyiam Vajtswv. 5Lawv yuav hais tias lawv yog cov uas ntseeg Vajtswv. Tiamsis lawv yeej tsis ua raws li Vajtswv txoj kevcai. Koj tsis txhob nrog cov neeg uas zoo li ntawd ua ke hlo li. 6Cov neeg ntawd muaj qee leej pheej mus hauv luag tej tsev, mus ntxias tej pojniam uas tsis tshua muaj tswvyim uas pheej nyuaj siab rau lawv tej kev txhaum thiab lub siab xav ntsoov rau tej kev phem kev qias. 7Cov pojniam ntawd niaj hnub kawm, tiamsis lawv tsis paub hais tias lub ntsiab lus yog li cas tiag. 8Cov neeg uas mus ntxias cov pojniam ntawd, lawv tawmtsam Vajtswv Txojlus ib yam li thaum ub Yanes thiab Yanpeles nkawd tawmtsam Mauxes. Lawv lub siab ruam thiab lawv tsis ntseeg Vajtswv lawm. 9Lawv ua tsis tau haujlwm ntxiv lawm, rau qhov sawvdaws pom hais tias lawv ruam ib yam li Yanes thiab Yanpeles.

Paulus Tej Lus Qhia Thaum Kawg

10Timautes, koj twb ua raws li kuv tej lus qhia thiab ua raws li tej uas koj pom kuv ua lawm, thiab ua raws li tej uas kuv xav tseg lawm hais tias kuv yuav ua. Koj yeej paub hais tias kuv muab siab rau ntseeg, muaj lub siab ntev, hlub lwm tus, ua siab ntev, 11tiv kev tsimtxom thiab nyiaj kev txomnyem. Koj twb paub txhua yam uas kuv raug hauv lub nroog Ati-aukias, hauv lub nroog Ikaunias thiab hauv lub nroog Lixathas lawm. Txawm yog kuv raug kev tsimtxom heev npaum li ntawd los kuv tseem ua siab ntev tiv tej ntawd. Tiamsis qhov uas kuv dim tej ntawd twb yog peb tus Tswv Yexus pab kuv, kuv thiaj dim. 12Cov ntseeg Yexus Khetos txhua tus uas xav ua lub neej kom Vajtswv tau ntsejmuag, lawv yeej raug kev tsimtxom. 13Tiamsis cov neeg uas ua phem thiab cov neeg uas dag ntxias lwm tus, lawv tseem yuav ua phem heev zuj zus. Txawm yog lawv mus dag ntxias lwm tus los lawv twb tsis paub hais tias lwm tus twb dag ntxias lawv lawm thiab. 14Tiamsis koj tsis txhob ua li lawv. Koj yuav tsum ua raws li Vajtswv Txojlus uas koj tau kawm thiab cia siab rau lawm. Rau qhov koj yeej paub hais tias cov neeg uas qhia koj, lawv yeej tsis dag koj ib zaug li. 15Thiab koj yeej paub hais tias txij thaum koj tseem yau, koj yeej kawm Vajtswv Txojlus los lawm. Vajtswv Txojlus pab tau kom tus uas kawm muaj tswvyim; thiab yog nws los ntseeg Yexus Khetos, nws yuav dim nws lub txim. 16Vajtswv Txojlus txhua zaj puavleej yog Vajtswv tshoov neeg lub siab kom neeg sau. Vajtswv Txojlus yog txoj uas qhia qhov tseeb, qhuab ntuas tus uas ua txhaum, pab tau tus uas ua yuam kev, thiab qhia kom sawvdaws paub ua lub neej ncaj ncees. 17Vajtswv Txojlus qhia li ntawd kom tus uas ua Vajtswv txoj haujlwm thiaj paub txhij thiab txawj ua txhua yam haujlwm zoo.