3

Hơdră Jơlan Mơnuih Mơnam Či Ngă Amăng Rơnŭk Hơnăl Tuč

1Ơ Timothe, brơi kơ ih treh kơnăl bĕ tơlơi anai: Či hơmâo tơlơi huĭ bra̱l biă mă amăng rơnŭk hơnăl tuč. 2Ƀing mơnuih mơnam či khăp kơ gơñu pô đôč, hưp khăp kơ prăk, pơư pơang, pơgao pơang, kơtư̆ juă, ƀu tui gưt kơ amĭ ama gơñu, ƀu thâo hơdơr tơngia, ƀu rơgoh hiam. 3Ƀing gơñu ƀu či khăp ƀôdah pap brơi kơ arăng ôh, samơ̆ či pơčeh ƀlŏr kơ arăng yơh. Ƀing gơñu ƀu či thâo pơkhư̆ pô ôh, samơ̆ či pơruă arăng laih anŭn či pơrơmut kơ tơlơi hiam klă yơh. 4Ƀing gơñu či pơblư̆ pơƀlŏr hĭ ƀing arăng, ngă mlŭk mơgu, pơgao pơang, khăp ngă mơta tơlơi pơmơak kơ gơñu pô hloh kơ khăp kơ Ơi Adai. 5Ƀing gơñu ngă mă kơ tơlơi ƀing gơñu thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai samơ̆ ƀing gơñu hơngah ƀu brơi kơ Ơi Adai ngă bruă dưi mơyang amăng ƀing gơñu ôh. Brơi kơ ih anăm tĕk djơ̆ ƀing mơnuih kar hăng anŭn ôh.
6Ƀing mơnuih anŭn jing ƀing pơkra jơlan gơñu nao pơ sang arăng laih anŭn dưi git gai ƀing đah kơmơi amuñ tui hiăp arăng, jing ƀing ngă soh sat biă mă laih anŭn pơhiăp pơhưč hăng djŏp mơta tơlơi kluh amoaih soh sat yơh. 7Ƀing đah kơmơi anŭn hrăm nanao samơ̆ ƀu dưi thâo krăn tơlơi sĭt ôh. 8Ƀing mơnuih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi sĭt kar hăng đưm hlâo adih Iannês hăng Iamrês pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh yơh. Tơlơi pơmĭn gơñu jing sat ƀai laih anŭn ƀing gơñu hơmâo lui hĭ laih kơ tơlơi đaŏ kơnang kơ tơlơi pơtô pơhrăm sĭt. 9Samơ̆ ƀing gơñu ngă bruă gơñu ƀu thâo jing ôh yuakơ kar hăng tơlơi anŭn ăt truh laih kơ ƀing mơnuih pơkŏn đưm hlâo adih, tơlơi kơmlư gơñu či jing hĭ rơđah rơđo̱ng kơ abih bang mơnuih yơh.

Paul Pơtă Pơjao Kơ Timothe Dơ̆ng

10Samơ̆ bơ kơ ih, ih thâo laih abih bang tơlơi kâo pơtô pơhrăm, hơdră jơlan hơdip kâo, tơlơi kâo gir ngă, hiư̆m kâo đaŏ kơnang kơ Ơi Adai hăng ư̆ añ, hiư̆m kâo khăp kơ ƀing arăng hăng gir run. 11Ih thâo hiư̆m arăng kơpĭ kơpe̱t kâo, hiư̆m kâo tŭ gleh tơnap, laih anŭn hiư̆m kâo gir run tơdang tŭ arăng kơpĭ kơpe̱t, jing tơlơi hơmâo truh laih kơ kâo amăng plei Antiok, plei Ikoniom laih anŭn plei Lustra. Samơ̆ Khua Yang pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ng abih bang khul tơlơi anŭn. 12Sĭt yơh, hlơi pô kiăng kơ ngă tui tơlơi pơmơak kơ Ơi Adai hăng đaŏ kơnang kơ Krist Yêsu, ƀing arăng či kơpĭ kơpe̱t hĭ ñu anŭn yơh. 13Samơ̆ ƀing mơnuih sat ƀai hăng ƀing mơnuih pleč plŏm kơ ƀing arăng či jing hĭ sat tui hloh yơh, pơblư̆ pơƀlŏr kơ arăng laih anŭn tŭ arăng pơblư̆ pơƀlŏr hĭ ƀing gơñu mơ̆n. 14Samơ̆ bơ kơ ih, brơi kơ ih tŏ tui đaŏ kơnang kơjăp bĕ khul tơlơi ih hơmâo hrăm hăng đaŏ tui laih, yuakơ ih thâo hơdôm ƀing mơnuih hơmâo pơhrăm laih kơ ih, 15laih anŭn hiư̆m mơ̆ng hrơi ih dŏ čơđai ih hơmâo hrăm laih Tơlơi Ơi Adai Pơhiăp, jing tơlơi dưi pơjing kơ ih jing rơgơi kiăng kơ Ơi Adai pơklaih hĭ ih yuakơ ih đaŏ kơnang laih kơ Krist Yêsu. 16Abih bang Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam jing tơlơi Ơi Adai ngă brơi kơ arăng čih laih anŭn tŭ yua kơ tơlơi pơtô, tơlơi ƀuăh pơkra, tơlơi pơtơpă laih anŭn tơlơi pơhrăm arăng kiăng kơ ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng, 17tui anŭn kiăng kơ Ơi Adai dưi prap pre hăng pơdưi hĭ ƀing mơnuih hlơi pô mă bruă kơ Ñu kiăng kơ ngă djŏp mơta bruă hiam klă yơh.