4

1Trước mặt Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng sẽ phán xét người sống và người đã chết, với viễn ảnh về sự hiện đến của Ngài và vương quốc của Ngài, ta nghiêm túc truyền cho con: 2Hãy giảng Ðạo, hãy sẵn sàng bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy thuyết phục, khiển trách, khuyên bảo, và dạy dỗ với tất cả lòng nhẫn nại. 3Vì sẽ có lúc người ta không muốn nghe giáo lý lành mạnh, nhưng muốn theo dục vọng mình, quy tụ quanh mình các giáo sư để nghe những lời làm đã ngứa lỗ tai. 4Họ sẽ ngoảnh tai khỏi chân lý, nhưng hướng tai về những chuyện hoang đường. 5Nhưng về phần con, hãy điềm tĩnh trong mọi sự, hãy chịu đựng gian khổ, hãy thi hành công việc của người rao giảng Tin Mừng, hãy chu toàn chức vụ của con.

Phao-lô Gần Qua Ðời

6Về phần ta, ta đang bị đổ ra như một của lễ quán, thời điểm ra đi của ta đã gần. 7Ta đã đánh trận tốt đẹp, ta đã hoàn tất cuộc đua, ta đã giữ vững đức tin. 8Giờ đây mão chiến thắng của sự công chính đang để dành cho ta. Chúa, Vị Thẩm Phán công bình, sẽ ban nó cho ta trong ngày ấy; và không phải chỉ cho ta, nhưng cũng cho tất cả những người yêu mến sự hiện đến của Ngài.

Những Lời Dặn Riêng

9Con hãy cố gắng đến gặp ta cho sớm, 10vì Ðê-ma đã ham mến đời nầy, bỏ ta, và đi Thê-sa-lô-ni-ca rồi; Cơ-rết-xen đã đi Ga-la-ti, còn Tít đã đi Ðan-ma-ti-a. 11Chỉ còn Lu-ca ở với ta. Hãy dẫn Mác theo với con, vì anh ấy sẽ hữu ích cho chức vụ của ta. 12Ta đã phái Ti-chi-cơ đi Ê-phê-sô. 13Khi con đến, hãy mang theo chiếc áo choàng ta đã gởi tại nhà Ca-pu ở Trô-ách và các sách vở của ta, nhất là các cuộn sách da. 14A-léc-xan-đơ người thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm. Chúa sẽ báo trả hắn về những việc hắn làm. 15Con phải cẩn thận với hắn, vì hắn kịch liệt chống đối sứ điệp chúng ta rao giảng.
16Khi ta biện hộ cho mình lần thứ nhất, chẳng có ai đến ủng hộ ta; mọi người đều bỏ mặc ta. Cầu xin Chúa đừng chấp nê họ! 17Nhưng Chúa đã ở bên cạnh ta và thêm sức cho ta, để qua ta sứ điệp của Tin Mừng có thể được rao giảng một cách đầy đủ, và để các dân ngoại có dịp nghe; và ta đã được thoát khỏi mồm sư tử. 18Chúa sẽ giải cứu ta khỏi mọi mưu toan gian ác và sẽ đem ta về an toàn trong vương quốc thiên đàng của Ngài. Nguyện vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.

Lời Chào Cuối Thư và Chúc Phước

19Con cho ta gởi lời chào thăm Pơ-rít-ca và A-qui-la, cùng gia đình của Ô-nê-si-phô-ru. 20Ê-ra-tu đã ở lại Cô-rinh-tô, còn Trô-phi-mu bị bịnh nên ta để ở lại Mi-lê-tu. 21Con hãy cố gắng đến trước mùa đông. Êu-bu-lu gởi lời thăm con; Pu-đen, Li-nu, bà Cơ-lau-đi-a và tất cả anh chị em đều gởi lời thăm con. 22Cầu xin Chúa ở cùng tâm linh con. Nguyện xin ân sủng ở với anh chị em.