4

1Timautes, tej lus uas kuv hais rau koj no Vajtswv thiab Yexus Khetos tus uas yuav los txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag yeej paub huv tibsi. Kuv qhia li no rau koj, rau qhov Yexus yuav los thiab nws yuav kav lub qab ntuj no. 2Koj yuav tsum muab siab rau qhia Vajtswv Txojlus, tsis hais lub sijhawm twg los koj yuav tsum qhia. Koj yuav tsum ua siab ntev qhuab ntuas sawvdaws, yaum sawvdaws los ntseeg thiab txhawb sawvdaws lub zog. 3Rau qhov tshuav tsis ntev yuav tsis muaj neeg xav mloog Vajtswv Txojlus lawm. Lawv yuav ua raws li lawv lub siab nyiam xwb, thiab lawv yuav mus nrhiav ntau tus xibhwb los qhia tej zaj uas sawvdaws nyiam mloog. 4Lawv yuav tsis nyiam mloog Vajtswv Txojlus lawm. Lawv tsuas nyiam mloog tej dabneeg xwb. 5Tiamsis koj tsis txhob ua li lawv. Koj yuav tsum tswj koj lub siab txhua lub sijhawm, ua siab ntev nyiaj tej kev txomnyem mus qhia Txojmoo Zoo thiab muab siab rau ua txhua yam haujlwm uas Vajtswv muab rau koj ua lawm kom tiav.
6Timautes, nimno kuv zoo ib yam li tej khoom uas luag twb muab tso rau saum lub rooj yuav muab hlawv fij rau Vajtswv lawm. Twb txog lub sijhawm uas kuv yuav tso lub ntiajteb tseg. 7Kuv twb siv zog khiav kawg kuv lub zog lawm, kuv twb khiav mus txog qhov kawg lawm. Kuv muab siab npuab Vajtswv. 8Nimno kuv yuav tau nqi zog. Tej nqi zog ntawd yog tej uas Vajtswv khaws tseg rau cov neeg ncaj ncees. Thaum txog hnub ntawd tus Tswv uas txiav txim ncaj ncees, nws yuav muab pub rau kuv. Tsis yog pub rau kuv tib leeg xwb, tiamsis nws yuav pub rau txhua tus uas tos ntsoov hnub uas Yexus rov qab los.

Xaus Lus

9Koj cia li tuaj saib kuv sai sai. 10Rau qhov Demas qaug rau tej khoom hauv lub ntiajteb no lawm. Nws tso kuv tseg, nws khiav mus rau tim lub nroog Thexalaunikes lawm. Kelexes mus rau tim lub xeev Kalatias, thiab Titus mus rau tim lub nroog Dalematias lawm. 11Tsuas tshuav Lukas tib leeg nrog kuv nyob lawm xwb; koj cia li mus coj Malakaus nrog koj tuaj, rau qhov kuv xav kom nws pab kuv ua haujlwm. 12Kuv txib Tikhikus mus rau tim lub nroog Efexus lawm. 13Thaum koj tuaj, thov koj pab nqa kuv lub tsho ntev uas kuv muab tso rau hauv Kalepus tsev pem lub nroog Tau-as thiab nqa kuv cov ntawv tuaj rau kuv, tshwjxeeb yog nqa cov uas sau rau hauv tej tawv.
14Alexades tus uas yog tus kws nchuav tooj liab, nws ua phem kawg li rau kuv, Vajtswv yuav rau txim rau nws kom txaus nkaus tej uas nws tau ua rau kuv lawm. 15Koj yuav tsum ceevfaj zoo, rau qhov tus ntawd yog tus uas pheej tawmtsam tej uas peb qhia.
16Thawj zaug uas kuv hais daws kuv zaj, tsis muaj leejtwg pab kuv, sawvdaws puavleej tso kuv tseg. Thov Vajtswv zam txim rau lawv. 17Tiamsis Vajtswv nrog nraim kuv thiab nws txhawb kuv lub zog, kuv thiaj muaj zog mus qhia Vajtswv Txojlus rau lwm haivneeg. Vajtswv pab kuv dim kev tuag ib yam li dim hauv tsov ntxhuav lub qhovncauj los. 18Vajtswv yuav pab kuv kom dim txhua yam kev phem, thiab nws yuav coj kuv kev mus txog saum ntuj ceebtsheej. Thov kom Vajtswv tau koob meej mus ibtxhis li. Amees.

Xa Xov rau Cov Ntseeg

19Thov koj hais noj qab nyob zoo rau Paxilas thiab Akilas thiab Aunexifaulus tsev neeg. 20Elatus nyob tim lub nroog Kauleethaus, tiamsis kuv tso Taufimus rau tim lub nroog Miletus lawm rau qhov nws mob. 21Kuv xav kom koj tuaj thaum tseem tsis tau txog lub caij ntuj no.
 Enpulus, Pudees, Linus thiab Kelaudias hais noj qab nyob zoo rau koj, thiab cov kwvtij ntseeg sawvdaws hais noj qab nyob zoo rau koj thiab.
22Thov Vajtswv nrog nraim koj thiab foom koob hmoov rau nej sawvdaws.