Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Năng ai kơplăh wăh thŭn 550 Hlâo Kơ Krist, jing tơdang amăng thŭn dŏ ataih pơ lŏn čar Babilon
Atŭt akŏ: Tơdơi kơ tơlơi djai Solomôn, lŏn čar ƀing Israel tŭ pơčơlah jing hĭ dêh čar gah dư̱r (Israel) laih anŭn dêh čar gah thu̱ng (Yudah).

 Sŏp hră Ƀing Pơtao Tal Dua tŏ tui hră ruai kơ dua boh lŏn čar ƀing Israel, jing hơdôm tơlơi ră ruai sŏp hră Ƀing Pơtao Blung Hlâo ƀu ră ruai ôh. Sŏp hră anai hơmâo tơlơi pơpha amăng dua črăn tui anai: 1) Tơlơi ră ruai kơ dua boh lŏn čar ƀing Israel anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng tŏng krah rơnŭk rơtuh tal duapăn H.K. hlŏng truh pơ tơlơi plei phŭn Samaria răm rai, tui anŭn jing pơđŭt hĭ lŏn čar gah dư̱r amăng thŭn 722 H.K. 2) Tơlơi ră ruai kơ lŏn čar Yudah čơdơ̆ng mơ̆ng lŏn čar ƀing Israel răm rai hlŏng truh kơ tơlơi blah hruă plei phŭn mơ̆ng pơtao Nebukhadnezzar, jing pơtao lŏn čar Babilon amăng thŭn 586 H.K. Sŏp hră anai pơđŭt hĭ ƀơi tơlơi ră ruai kơ khua kwar ƀing Yudah anăn Gedalyah gah yŭ ƀing Babilon, laih anŭn tơlơi ră ruai kơ tơlơi pŏk tơbiă pơtao ƀing Yudah anăn Yehôyakhin mơ̆ng sang mơnă amăng lŏn čar Babilon.
 Tơlơi răm rai lŏn čar anŭn yuakơ tơlơi ƀing pơtao ƀing Israel hăng ƀing pơtao ƀing Yudah hơdip hơdơ̆ng ƀu tŏng ten hăng Ơi Adai yơh. Tơlơi răm rai plei phŭn Yerusalaim laih anŭn tơlơi ƀing mă pơđuaĭ hĭ lu ƀing Yudah yơh jing sa tơlơi pơplih yom pơphan biă mă amăng hră ruai ƀing Israel.
 Pô pơala tơgŭ rai amăng sŏp hră Ƀing Pơtao Tal Dua jing Êliyah laih anŭn pô tŏ tui ñu jing Êlisa yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Lŏn čar pơkăh pơpha (1:1–17:41)
  1. Pô pơala Êlisa (1:1–8:15)
  2. Ƀing pơtao ƀing Yudah hăng ƀing Israel (8:16–17:4)
  3. Tơlơi plei phŭn Samaria răm rai (17:5-41)
Lŏn čar ƀing Yudah (18:1–25:30)
  1. Mơ̆ng pơtao Hizkiyah tuh kơ pơtao Yôsiyahu (18:1–21:26)
  2. Tơlơi Yôsiyahu git gai (22:1–23:30)
  3. Ƀing pơtao ƀing Yudah hơnăl tuč (23:31–24:20)
  4. Tơlơi plei phŭn Yerusalaim răm rai (25:1-30)