10

Xử tử các con trai A-háp

1Giê-hu viết thư cho các nhà chức trách, các trưởng lão của thành Sa-ma-ri và các giám hộ của bảy mươi con trai A-háp đang ở tại đấy, như sau: 2,3“Nhận được thư này, xin các ông chọn trong số các con chủ mình một người tài giỏi nhất lập lên làm vua, và lo chiến đấu cho nhà chủ mình. Vì các ông sẵn có xe và chiến mã, thành lũy kiên cố và khí giới đầy đủ." 4Đọc thư xong, họ khiếp sợ, bảo nhau: "Hai vua còn không chống nổi ông ấy huống chi chúng ta!" 5Thế rồi, quản lý cung điện, các nhà chức trách địa phương, các trưởng lão và các giám hộ con A-háp sai người đi nói với Giê-hu: "Chúng tôi là đầy tớ của ông, sẵn sàng tuân lệnh ông. Chúng tôi không muốn tôn người nào lên làm vua cả. Xin ông cứ tùy ý hành động." 6Giê-hu viết cho họ một thư thứ hai, nói: "Nếu các ông đứng về phe tôi, sẵn sàng tuân lệnh tôi, các ông phải lấy đầu các con trai chủ mình, đem đến Gít-rê-ên cho tôi ngày mai, vào giờ này." (Bảy mươi người con trai của A-háp lúc ấy đang được các nhân sĩ trong thành nuôi nấng và dạy dỗ).
7Được thư ấy, họ bắt bảy mươi người con trai A-háp giết đi, lấy đầu để trong giỏ, gửi đến Gít-rê-ên cho Giê-hu. 8Nghe tin thủ cấp các con A-háp đã đến, Giê-hu ra lệnh cho chất đầu thành hai đống trước cổng thành, để đấy cho đến qua đêm. 9Sáng hôm sau, Giê-hu ra đứng trước mọi người, tuyên bố: "Đồng bào vô tội. Chỉ có tôi phản loạn, giết chủ; nhưng tại sao những người này bị giết? 10Đó là để ứng nghiệm lời Chúa Hằng Hữu đã loan báo về nhà A-háp. Chúa thực hiện những lời Ngài do Ê-li, tôi tớ Ngài đã báo trước."
11Giê-hu cũng giết tất cả những người khác trong gia đình A-háp tại Gít-bê-ên, tất cả các đại thần, bạn hữu và thầy tế lễ của A-háp, không tha một người.
12Sau đấy, Giê-hu đi Sa-ma-ri. Trên đường, ông ghé qua một nhà hớt lông cừu. 13Tại đấy, ông gặp họ hàng của A-cha-xia, vua Giu-đa. Giê-hu hỏi xem họ là ai. Họ đáp: "Chúng tôi là bà con của A-cha-xia. Chúng tôi đi thăm các hoàng tử và hoàng thân." 14Giê-hu ra lệnh bắt sống những người ấy và giết họ tại một cái hố gần nhà hớt lông cừu, tất cả là bốn mươi hai người.
15Rời nơi ấy ra đi, ông gặp Giô-na-đáp con của Rê-cáp. Thấy người này ra đón, Giê-hu chào hỏi và nói: "Ông có chân thành với tôi như tôi chân thành với ông không?" Giô-na-đáp trả lời: "Chân thành." Giê-hu bảo: "Nếu thế, ông đưa tay ra. Giê-hu nắm lấy, kéo ông lên xe ngồi với mình, 16và nói: "Đi với tôi, ông sẽ thấy lòng nhiệt thành của tôi với Chúa." Vậy Giô-na-đáp cùng ngồi xe với Giê-hu.
17Khi đến Sa-ma-ri, Giê-hu giết nốt những người thuộc nhà A-háp còn sót lại, không chừa một người, đúng như lời Chúa đã phán với Ê-li.
18Giê-hu triệu tập toàn thể nhân dân và tuyên bố: "A-háp phục vụ Ba-anh cách sơ sài, còn ta sẽ phục vụ cách tích cực. 19Đồng bào mời đến đây cho ta tất cả các tiên tri, đồ đệ và thầy tế lễ của Ba-anh, đừng thiếu sót một ai, vì ta sẽ dâng lễ vật linh đình cho Ba-anh. Ai vắng mặt sẽ bị giết." Đây chỉ là mưu của Giê-hu để diệt các đồ đệ Ba-anh, 20,21Giê-hu ra lệnh tuyên cáo cho toàn dân về buổi lễ long trọng cúng thờ Ba-anh và tin tức về buỗi lễ này được truyền ra khắp nước Y-sơ-ra-ên. Tất cả môn đệ của Ba-anh đều được mời đến, không thiếu một ai. Họ tụ tập chật miếu Ba-anh.
22Giê-hu ra lệnh cho người giữ áo lễ, phát áo cho tất cả các đồ đệ Ba-anh.
23Sau đó, Giê-hu đi cùng Giô-na-đáp con Rê-cáp vào miếu. Ông kêu gọi các môn đệ Ba-anh kiểm điểm, đừng để cho một môn đệ nào của Chúa lọt vào miếu.
24Khi người ta dâng lễ vật và lễ thiêu, Giê-hu phục tám mươi người bên ngoài miếu, và dặn dò: "Ai sơ suất, để cho một người chạy thoát, người ấy phải đền mạng."
25Vừa dâng lễ thiêu xong, Giê-hu ra lệnh các sĩ quan và lính mai phục: "Vào giết hết chúng nó đi!" Họ vào, dùng kiếm giết hết mọi người và ném thây ra bên ngoài; rồi vào giữa miếu Ba-anh, 26kéo trụ thờ cho đổ xuống rồi nổi lửa đốt. 27Họ cũng đánh đổ tượng Ba-anh, phá hủy miếu thần ấy tan tành, biến nơi ấy thành một nhà xí cho đến ngày nay. 28Như thế, Giê-hu trừ diệt Ba-anh khỏi Y-sơ-ra-ên.
29Tuy nhiên, Giê-hu không phá hủy tượng bò vàng của Giê-rô-bô-am đặt tại Bê-tên và Đan. Đây là một trọng tội của Giê-rô-bô-am con Nê-bát, vì người này đã tạo cơ hội cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 30Chúa phán bảo Giê-hu: "Vì người đã thi hành đúng theo ý Ta trong việc tiêu diệt nhà A-háp, con cháu ngươi sẽ được làm vua Y-sơ-ra-ên cho đến đời thứ tư." 31Nhưng Giê-hu không hết lòng tuân theo luật lệ của Chúa Hằng Hữu Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, không từ bỏ tội lỗi của Giê-rô-bô-am là tội đã tạo cơ hội cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 32Vào thời ấy, Chúa thu hẹp bờ cõi Y-sơ-ra-ên và cho phép Ha-xa-ên chiếm đóng nhiều nơi trong nước: 33phía đông sông Giô-đan, tất cả miền Ga-la-át, đất Gát, đất Ru-bên, và một phần của đất Ma-na-se, từ A-rô-e trong thung lũng Ạt-nôn cho đến Ga-la-át và Ba-san.
34Các công việc khác của Giê-hu và thế lực của vua đều được chép trong lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên. 35Giê-hu an giấc với tổ tiên, được chôn tại Sa-ma-ri. Giô-a-cha con trai Giê-hu lên ngôi kế vị. 36Giê-hu cai trị Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri hai mươi tám năm.