10

Yehu ua Ahaj caaj ceg puam tsuaj taag

1Ahaj muaj xyaa caum tug tub nyob huv Xamali. Yehu txawm sau ib tsaab ntawv xaa moog rua Xamali xaa moog rua cov num tswv kws kaav lub nroog hab rua cov kev txwj quas laug hab xaa moog rua cov kws zuv hab tu Ahaj cov tub has tas, 2“Vem yog vaajntxwv cov tub nrug mej nyob hab vem mej muaj tsheb ua rog muaj neeg hab mej nyob huv lub nroog kws muaj ntsaa loog hab mej muaj cuab yeej ua rog mas thaus tsaab ntawv nuav tuaj txug mej, 3mej ca le xaiv vaajntxwv ib tug tub kws zoo kawg nkaus hab tswm txaj kawg nkaus tsaa lug ua vaajntxwv nyob nwg txwv chaw es tuaj ua rog paab mej tug vaajntxwv caaj ceg.” 4Tassws puab suavdawg ntshai kawg le, puab has tas, “Swm saib, ob tug vaajntxwv hov tub tiv tsw tau nwg es peb yuav ua le caag tiv tau nwg?” 5Tug kws tswjfwm vaajntxwv lub vaaj tse hab tug kws kaav lub nroog hab cov kev txwj quas laug hab cov kws zuv hab tu vaajntxwv cov tub txhad xaa xuv tuaj has rua Yehu tas, “Peb yog koj le qhev hab peb yuav ua txhua yaam lawv le kws koj has. Peb yuav tsw tsaa ib tug twg ua vaajntxwv le. Koj ca le ua lawv le koj pum zoo.” 6Mas Yehu sau dua ib tsaab ntawv moog rua puab has tas, “Yog mej tuaj kuv tog hab yog mej yuav noog kuv has, mas pigkig lub swjhawm nuav mej ca le coj mej tug vaajntxwv cov tub le taubhau tuaj cuag kuv ntawm Yile‑ee.” Vaajntxwv xyaa caum leej tub tseed nrug cov kws ua hlub huv lub nroog nyob ua ke, yog cov kws tu cov tub hov hlub. 7Mas thaus Yehu tsaab ntawv tuaj txug puab, puab ca le nteg vaajntxwv xyaa caum leej tub muab tua ua ke huvsw, muab cov taubhau tso huv tawb xaa moog rua Yehu ntawm lub moos Yile‑ee. 8Thaus tug kws xaa xuv lug has rua Yehu tas, “Puab coj vaajntxwv xyaa caum leej tub le taubhau lug lawm lauj.” Yehu has tas, “Ca le muab cov taubhau tib ua ob pawg rua ntawm txujkev kws nkaag rua huv rooj loog.” 9Taagkig sawv ntxuv Yehu txawm tawm moog sawv ntawd has rua cov pejxeem suavdawg tas, “Mej tsw txhum, yog kuv faav xeeb rua kuv tug vaajntxwv hab muab nwg tua pov tseg. Tassws leejtwg tua cov tuabneeg nuav? 10Ca le paub tas tej lug kws Yawmsaub has txug Ahaj caaj ceg yuav tsw poob ib lus rua huv aav le. Tsua qhov Yawmsaub ua lawv le kws nwg kuas nwg tug qhev Eliya has.” 11Yehu txhad le tua Ahaj caaj ceg kws tshuav nyob huv Yile‑ee txhua tug, hab tua nwg cov kws ua hlub txhua tug hab nwg cov kwvluag hab nwg cov pov thawj, mas tsw tshuav ib tug dim le.
12Yehu txawm sawv kev moog rua lub nroog Xamali. Thaus nwg nyob ntawm Npe‑ekhe kws yog cov tuabneeg yug yaaj lub zog, 13Yehu ntswb Yuta tug vaajntxwv Ahaxiya cov kwvtij mas nug tas, “Mej yog leejtwg?” Puab teb tas, “Peb yog Ahaxiya le kwvtij. Peb tuaj saib vaajntxwv cov tub hab saib vaajntxwv nam cov tub.” 14Tes Yehu txawm has tas, “Ca le nteg cov tuabneeg hov.” Puab ca le nteg cov tuabneeg hov hab muab tua rua ntawm lub qhov Npe‑ekhe, huvsw muaj plaub caug ob leeg tsw tseg ib tug le.
15Thaus Yehu tawm hov ntawd moog mas nwg ntswb Lekhaj tug tub Yehaunanta tuaj cuag nwg, mas Yehu kuj fem nwg has rua nwg tas, “Koj lub sab xaav ib yaam le kuv lub sab hab lov?” Yehaunanta teb tas, “Xaav ib yaam nkaus.” Yehu has tas, “Yog xaav ib yaam nkaus mas cev teg tuaj rua kuv.” Nwg txhad cev teg tuaj mas Yehu txhad coj nwg nce rua sau lub tsheb ua rog. 16Yehu has tas, “Nrug kuv moog hab saib kuv lub sab kws kub quas lug rua Yawmsaub.” Yehu txhad ca Lekhaj nrug nwg caij lub tsheb ua rog moog. 17Thaus Yehu moog txug ntawm Xamali nwg txhad muab Ahaj caaj ceg kws tseed tshuav huv Xamali tua pov tseg, ua rua puab puam tsuaj taag lawv le tej lug kws Yawmsaub has rua Eliya.

Yehu ua rua cov kws teev daab Npa‑aa puam tsuaj

18Yehu txawm hu cov pejxeem suavdawg tuaj txoos ua ke hab has rua puab tas, “Ahaj pe hawm Npa‑aa miv miv xwb tassws Yehu yuav pe hawm Npa‑aa luj heev. 19Ca le hu cov txwv neeb kws cev daab Npa‑aa le lug hab cov kws pe daab Npa‑aa hab cov txwv neeb txwv yaig suavdawg tuaj cuag kuv tsw xob tseg ib tug le, tsua qhov kuv yuav ua kevcai xyeem hov txhua chaw luj kawg le rua daab Npa‑aa. Yog leejtwg tsw tuaj mas yuav tsw muaj txujsa nyob.” Qhov tseeb tub yog Yehu ntxag kuas tuaj sub txhad ua tau rua cov kws pe daab Npa‑aa puam tsuaj. 20Hab Yehu has kuas npaaj tuaj txoos ua ke ua kevcai pe hawm Npa‑aa. Puab txhad tshaaj tawm hu kuas tuaj txoos ua ke. 21Yehu txhad khaiv tuabneeg moog hu thoob plawg huv cov Yixayee mas cov kws pe daab Npa‑aa kuj tuaj taag nrho huvsw tsw tshuav ib tug le. Puab kuj tuaj nkaag moog rua huv lub tsev teev daab Npa‑aa, lub tsev teev daab Npa‑aa puv nkaus txwv quas qev. 22Yehu has rua tug kws saib tej tsoog tsho tas, “Ca le muab cov tsho rua txhua tug kws pe daab Npa‑aa naav.” Tes nwg txawm coj tsho lug pub rua suavdawg naav.
23Tes Yehu hab Lekhaj tug tub Yehaunanta txawm nkaag rua huv lub tsev teev daab Npa‑aa mas has rua cov kws pe daab Npa‑aa tas, “Ca le txheeb saib puas muaj cov kws pe hawm Yawmsaub nyob huv mej cov kod, tsuas yuav cov kws pe daab Npa‑aa xwb.” 24Ob tug kuj nkaag moog ua kevcai tua tsaj xyeem hab ua kevcai hlawv xyeem.
 Yehu tub tso yim caum leej nyob saab nrau lawm mas has tas, “Yog leejtwg tso ib tug twg kws kuv muab rua huv mej txhais teg lawd tswv dim mas tug hov yuav tuag theej tug ntawd.”
25Thaus Yehu ua kevcai hlawv xyeem taag Yehu has rua cov tub rog kws zuv Yehu hab cov thawj rog tas, “Ca le nkaag moog, muab puab tua tsw xob ca dim ib tug le.” Puab txawm xuas ntaaj tua cov tuabneeg hov huvsw taag. Cov tub rog kws zuv vaajntxwv hab cov thawj rog hov kuj muab cov cev tuag nrum rua saab nrau, hab puab nkaag moog rua chaav tsev huv plawv. 26Puab muab tug ncej teev daab huv lub tsev daab Npa‑aa rhu lug hlawv pov tseg. 27Hab puab muab tug ncej teev daab Npa‑aa hab lub tsev daab Npa‑aa ua puam tsuaj taag huvsw mas muab ua lub tsev tso quav lug txug naj nub nwgnuav.
28Yehu muab daab Npa‑aa ntxuav tawm taag huv cov Yixayee le kws has nuav. 29Tassws Yehu tsw tseg Nenpa tug tub Yelaunpau‑aa tej kev txhum kws coj cov Yixayee ua txhum, yog ua tej txoov daab thaav nyuj kub kws nyob huv lub moos Npe‑ee hab nyob huv lub moos Ntaaj. 30Mas Yawmsaub has rua Yehu tas, “Vem yog koj tau ua zoo lawv le kuv nyam hab lawv le kuv pum zoo hab tau ua rua Ahaj caaj ceg txhua yaam lawv le kuv lub sab xaav, mas koj hab koj caaj ceg yuav tau nyob sau cov Yixayee lub zwm txwv moog txug plaub tam.” 31Tassws Yehu tsw ceev faaj ua lawv le Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv txuj kevcai kuas kawg sab kawg ntsws, nwg tsw tseg Yelaunpau‑aa tej kev txhum kws coj cov Yixayee ua txhum.
32Ncua swjhawm hov Yawmsaub txawm chiv rhu cov Yixayee tebchaws qee thaaj zuj zug lawm. Haxa‑ee txhad ntaus yeej Yixayee tebchaws rua txhua qhov, 33txwj ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj thoob plawg Kile‑a tebchaws, yog Kas hab Lunpee hab Manaxe tebchaws, yog txwj nrho Alau‑aw kws nyob ntawm ntug dej Anoo kws yog Kile‑a hab Npasaa tebchaws.
34Lwm yaam num kws Yehu ua hab txhua yaam kws nwg ua hab nwg tug peevxwm huvsw mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug Yixayee tej vaajntxwv le keeb kwm. 35Yehu txawm tuag moog nrug nwg tej laug nyob, mas puab muab nwg log rua huv lub nroog Xamali. Mas nwg tug tub Yehau‑aha sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav. 36Yehu nyob huv Xamali kaav Yixayee tau neeg nkaum yim xyoo.