10

Yehu ua Ahaj caj ces puam tsuaj tag

1Ahaj muaj xya caum tus tub nyob hauv Xamali. Yehu txawm sau ib tsab ntawv xa mus rau Xamali xa mus rau cov nom tswv uas kav lub nroog thiab rau cov kev txwj laus thiab xa mus rau cov uas zov thiab tu Ahaj cov tub hais tias, 2“Vim yog vajntxwv cov tub nrog nej nyob thiab vim nej muaj tsheb ua rog muaj nees thiab nej nyob hauv lub nroog uas muaj ntsa loog thiab nej muaj cuab yeej ua rog mas thaum tsab ntawv no tuaj txog nej, 3nej cia li xaiv vajntxwv ib tug tub uas zoo kawg nkaus thiab tsim txiaj kawg nkaus tsa los ua vajntxwv sawv nws txiv chaw es tuaj ua rog pab nej tus vajntxwv caj ces.” 4Tiamsis lawv sawvdaws ntshai kawg li, lawv hais tias, “Sim saib, ob tug vajntxwv ntawd twb tiv tsis tau nws es peb yuav ua li cas tiv tau nws?” 5Tus uas tswjhwm vajntxwv lub vaj tse thiab tus uas kav lub nroog thiab cov kev txwj laus thiab cov uas zov thiab tu vajntxwv cov tub thiaj xa xov tuaj hais rau Yehu tias, “Peb yog koj li qhev thiab peb yuav ua txhua yam raws li uas koj hais. Peb yuav tsis tsa ib tug twg ua vajntxwv li. Koj cia li ua raws li koj pom zoo.” 6Mas Yehu sau dua ib tsab ntawv mus rau lawv hais tias, “Yog nej tuaj kuv tog thiab yog nej yuav mloog kuv hais, mas tagkis lub sijhawm no nej cia li coj nej tus vajntxwv cov tub li taubhau tuaj cuag kuv ntawm Yile‑ee.” Vajntxwv xya caum leej tub tseem nrog cov uas ua hlob hauv lub nroog nyob ua ke, yog cov uas tu cov tub ntawd hlob. 7Mas thaum Yehu tsab ntawv tuaj txog lawv, lawv cia li ntes vajntxwv xya caum leej tub muab tua ua ke huvsi, muab cov taubhau tso hauv tawb xa mus rau Yehu ntawm lub moos Yile‑ee. 8Thaum tus uas xa xov los hais rau Yehu tias, “Lawv coj vajntxwv xya caum leej tub li taubhau los lawm lauj.” Yehu hais tias, “Cia li muab cov taubhau tib ua ob pawg rau ntawm txojkev uas nkag rau hauv rooj loog.” 9Tagkis sawv ntxov Yehu txawm tawm mus sawv ntawd hais rau cov pejxeem sawvdaws tias, “Nej tsis txhaum, yog kuv fav xeeb rau kuv tus vajntxwv thiab muab nws tua pov tseg. Tiamsis leejtwg tua cov neeg no? 10Cia li paub tias tej lus uas Yawmsaub hais txog Ahaj caj ces yuav tsis poob ib los rau hauv av li. Rau qhov Yawmsaub ua raws li uas nws kom nws tus qhev Eliya hais.” 11Yehu thiaj li tua Ahaj caj ces uas tshuav nyob hauv Yile‑ee txhua tus, thiab tua nws cov uas ua hlob txhua tus thiab nws cov kwvluag thiab nws cov pov thawj, mas tsis tshuav ib tug dim li.
12Yehu txawm sawv kev mus rau lub nroog Xamali. Thaum nws nyob ntawm Npe‑ekhe uas yog cov neeg yug yaj lub zos, 13Yehu ntsib Yuda tus vajntxwv Ahaxiya cov kwvtij mas nug tias, “Nej yog leejtwg?” Lawv teb tias, “Peb yog Ahaxiya li kwvtij. Peb tuaj saib vajntxwv cov tub thiab saib vajntxwv niam cov tub.” 14Ces Yehu txawm hais tias, “Cia li ntes cov neeg ntawd.” Lawv cia li ntes cov neeg ntawd thiab muab tua rau ntawm lub qhov Npe‑ekhe, huvsi muaj plaub caug ob leeg tsis tseg ib tug li.
15Thaum Yehu tawm qhov ntawd mus mas nws ntsib Lekhaj tus tub Yehaunada tuaj cuag nws, mas Yehu kuj fim nws hais rau nws tias, “Koj lub siab xav ib yam li kuv lub siab thiab lov?” Yehaunada teb tias, “Xav ib yam nkaus.” Yehu hais tias, “Yog xav ib yam nkaus mas cev tes tuaj rau kuv.” Nws thiaj cev tes tuaj mas Yehu thiaj coj nws nce rau saum lub tsheb ua rog. 16Yehu hais tias, “Nrog kuv mus thiab saib kuv lub siab uas kub lug rau Yawmsaub.” Yehu thiaj cia Lekhaj nrog nws caij lub tsheb ua rog mus. 17Thaum Yehu mus txog ntawm Xamali nws thiaj muab Ahaj caj ces uas tseem tshuav hauv Xamali tua pov tseg, ua rau lawv puam tsuaj tag raws li tej lus uas Yawmsaub hais rau Eliya.

Yehu ua rau cov uas teev dab Npa‑as puam tsuaj

18Yehu txawm hu cov pejxeem sawvdaws tuaj txoos ua ke thiab hais rau lawv tias, “Ahaj pe hawm Npa‑as me me xwb tiamsis Yehu yuav pe hawm Npa‑as loj heev. 19Cia li hu cov txiv neeb uas cev dab Npa‑as li lus thiab cov uas pe dab Npa‑as thiab cov txiv neeb txiv yaig sawvdaws tuaj cuag kuv tsis txhob tseg ib tug li, rau qhov kuv yuav ua kevcai xyeem qhov txhia chaw loj kawg li rau dab Npa‑as. Yog leejtwg tsis tuaj mas yuav tsis muaj txojsia nyob.” Qhov tseeb twb yog Yehu ntxias kom tuaj xwv thiaj ua tau rau cov uas pe dab Npa‑as puam tsuaj. 20Thiab Yehu hais kom npaj tuaj txoos ua ke ua kevcai pe hawm Npa‑as. Lawv thiaj tshaj tawm hu kom tuaj txoos ua ke. 21Yehu thiaj txib neeg mus hu thoob plaws hauv cov Yixayee mas cov uas pe dab Npa‑as kuj tuaj tag nrho huvsi tsis tshuav ib tug li. Lawv kuj tuaj nkag mus rau hauv lub tsev teev dab Npa‑as, lub tsev teev dab Npa‑as puv nkaus txiv qev. 22Yehu hais rau tus uas saib tej tsoos tsho tias, “Cia li muab cov tsho rau txhua tus uas pe dab Npa‑as hnav.” Ces nws txawm coj tsho los pub rau sawvdaws hnav. 23Ces Yehu thiab Lekhaj tus tub Yehaunada txawm nkag rau hauv lub tsev teev dab Npa‑as mas hais rau cov uas pe dab Npa‑as tias, “Cia li txheeb saib puas muaj cov uas pe hawm Yawmsaub nyob hauv nej cov kod, tsuas yuav cov uas pe dab Npa‑as xwb.” 24Ob tug kuj nkag mus ua kevcai tua tsiaj xyeem thiab ua kevcai hlawv xyeem.
 Yehu twb tso yim caum leej nyob sab nraud lawm mas hais tias, “Yog leejtwg tso ib tug twg uas kuv muab rau hauv nej txhais tes lawd khiav dim mas tus ntawd yuav tuag theej tus ntawd.”
25Thaum Yehu ua kevcai hlawv xyeem tag Yehu hais rau cov tub rog uas zov Yehu thiab cov thawj rog tias, “Cia li nkag mus, muab lawv tua tsis txhob cia dim ib tug li.” Lawv txawm xuas ntaj tua cov neeg ntawd huvsi tag. Cov tub rog uas zov vajntxwv thiab cov thawj rog ntawd kuj muab cov cev tuag pov rau sab nraud, thiab lawv nkag mus rau chav tsev hauv nruab nrab. 26Lawv muab tus ncej teev dab hauv lub tsev dab Npa‑as rho los hlawv pov tseg. 27Thiab lawv muab tus ncej teev dab Npa‑as thiab lub tsev dab Npa‑as ua puam tsuaj tag huvsi mas muab ua lub tsev tso quav los txog niaj hnub nimno.
28Yehu muab dab Npa‑as ntxuav tawm tag hauv cov Yixayee li uas hais no. 29Tiamsis Yehu tsis tseg Nenpa tus tub Yelaunpau‑as tej kev txhaum uas coj cov Yixayee ua txhaum, yog ua tej dab mlom thav nyuj kub uas nyob hauv lub moos Npe‑ee thiab nyob hauv lub moos Daj. 30Mas Yawmsaub hais rau Yehu tias, “Vim yog koj tau ua zoo raws li kuv nyiam thiab raws li kuv pom zoo thiab tau ua rau Ahaj caj ces txhua yam raws li kuv lub siab xav, mas koj thiab koj caj ces yuav tau nyob saum cov Yixayee lub zwm txwv mus txog plaub tiam.” 31Tiamsis Yehu tsis ceev faj ua raws li Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv txoj kevcai kom kawg siab kawg ntsws, nws tsis tseg Yelaunpau‑as tej kev txhaum uas coj cov Yixayee ua txhaum.
32Ncua sijhawm ntawd Yawmsaub txawm pib rho cov Yixayee tebchaws qee thaj zuj zus lawm. Haxa‑ee thiaj ntaus yeej Yixayee tebchaws rau txhua qhov, 33txij ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj thoob plaws Kile‑a tebchaws, yog Kas thiab Lunpee thiab Manaxe tebchaws, yog txij ntua lub moos Alau‑aw uas nyob ntawm ntug dej Anoo uas yog Kile‑a thiab Npasas tebchaws. 34Lwm yam haujlwm uas Yehu ua thiab txhua yam uas nws ua thiab nws tus peevxwm huvsi mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 35Yehu txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, mas lawv muab nws log rau hauv lub nroog Xamali. Mas nws tus tub Yehau‑aha sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 36Yehu nyob hauv Xamali kav Yixayee tau nees nkaum yim xyoo.