11

Athaliya txeeb kaav tebchaws

(2VKk. 22:10-23:15)

1Thaus Athaliya kws yog Ahaxiya nam pum tas nwg tug tub tuag lawm tes nwg txawm sawv tseeg tua vaajntxwv caaj ceg huvsw pov tseg. 2Tassws vaajntxwv Yehaulaa tug ntxhais Yehausenpa kws yog Ahaxiya tug muam tau coj Ahaxiya tug tub Yau‑as nyag tswv tawm huv vaajntxwv cov tub kws yuav raug tua moog lawm. Nwg muab Yau‑as hab tug kws tu nwg zais rua huv ib lub txaaj pw. Nwg muab Yau‑as zais ntawm Athaliya le nuav, mas txhad tsw raug tua. 3Yau‑as nrug nwg nyob tau rau xyoo, tswv nraim rua huv Yawmsaub lub tuam tsev rua ncua swjhawm kws Athaliya kaav lub tebchaws.
4Xyoo kws xyaa Yehauyanta khaiv cov thawj rog kws kaav cov Khali hab cov tub rog kws zuv vaajntxwv, kuas puab tuaj cuag nwg rua huv Yawmsaub lub tuam tsev. Mas nwg nrug puab sws cog lug hab kuas puab twv rua huv vaajntxwv lub tsev, mas nwg txhad coj vaajntxwv tug tub lug rua puab pum. 5Mas nwg has rua puab tas, “Mej yuav tsum ua le nuav. Thaus mej tuaj ua num rua nub Xanpatau mas paab ib moog zuv vaajntxwv tsev, 6paab ob zuv ntawm lub Rooj Loog Xuj hab paab peb zuv lub qhov rooj ntawm vaajntxwv qaum tsev. 7Ob paab kws tau su rua nub Xanpatau ca le tuaj zuv Yawmsaub lub tuam tsev txhad zuv tau vaajntxwv. 8Mej suavdawg yuav vej vaajntxwv hab txhua tug nyag tuav rawv nyag cuab yeej. Yog leejtwg txaav lug ze mej, ca le muab tua kag. Yuav tsum nrug nraim vaajntxwv rua thaus nwg tawm moog hab nwg nkaag lug.”
9Cov thawj rog kuj ua lawv le tug pov thawj Yehauyanta has txhua yaam. Nyag coj nyag cov tub rog tsw has cov kws yuav nkaag ua num rua nub Xanpatau hab cov kws yuav tawm ua num rua nub Xanaptau tuaj cuag tug pov thawj Yehauyanta. 10Mas tug pov thawj muab vaajntxwv Tavi cov muv hab cov phaj hlau thaiv kws nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev rua cov thawj rog. 11Mas cov tub rog kws zuv vaajntxwv kuj tuav cuab yeej, txhua tug sawv nreg nreeg vej nkaus lub thaaj kws xyeem hab vej tug vaajntxwv rua ntawm lub tuam tsev saab peg saab nraag huvsw. 12Tes Yehauyanta coj vaajntxwv tug tub tawm lug hab muab lub mom vaajntxwv rua ntoo hab muab daim ntawv ua vaajntxwv rua nwg hab tshaaj tawm tas nwg ua vaajntxwv hab muab roj laub ywg tsaa nwg. Puab npuaj teg has tas, “Thov kuas vaajntxwv muaj txujsa luj sav ntev.”
13Thaus Athaliya nov tej suab kws cov tub rog kws zuv vaajntxwv hab tej pejxeem qw nwg txawm moog rua ntawm cov pejxeem huv Yawmsaub lub tuam tsev. 14Thaus nwg tsaa muag saib nwg pum tug vaajntxwv sawv ntawm tug ncej lawv le kevcai. Muaj cov thawj rog hab cov kws tshuab raaj xyu nyob ib saab ntawm vaajntxwv, hab cov pejxeem thoob tebchaws suavdawg zoo sab xyiv faab hab tshuab raaj xyu. Mas Athaliya kuj dua rhe nwg lub tsho qw has tas, “Faav xeeb lauj, faav xeeb lauj!” 15Pov thawj Yehauyanta txawm has rua cov thawj rog kws kaav cov tub rog has tas, “Ca le coj Athaliya tawm huv cov tub rog moog. Yog leejtwg lawv nwg qaab mas xuas ntaaj tua pov tseg.” Tsua qhov tug pov thawj has tas, “Tsw xob tua nwg rua huv Yawmsaub lub tuam tsev.” 16Puab txhad nteg nwg, mas nwg taug txujkev kws neeg nkaag rua huv vaajntxwv lub tsev tes nwg raug tua rua hov ntawd lawm.
17Mas Yehauyanta kuas vaajntxwv hab cov pejxeem cog lug rua Yawmsaub tas puab yuav ua Yawmsaub haiv tuabneeg, hab nwg kuas vaajntxwv hab cov pejxeem sws cog lug ua ke. 18Mas cov pejxeem thoob tebchaws suavdawg moog rua ntawm lub tsev daab Npa‑aa hab muab lub tsev hov rhuav pov tseg. Puab muab lub thaaj hab tej txoov daab Npa‑aa tsoo ua tej dwb daim taag, hab tua tug pov thawj Mathaa kws teev daab Npa‑aa rua ntawm tej thaaj ib saab. Hab tug pov thawj Yehauyanta tso tub rog zuv Yawmsaub lub tuam tsev. 19Nwg coj cov thawj rog hab cov Khali hab cov tub rog kws zuv vaajntxwv hab cov pejxeem suavdawg, mas puab coj vaajntxwv nqeg ntawm Yawmsaub lub tuam tsev taug txujkev nkaag lub Rooj Loog Tub Rog Zuv Vaajntxwv moog txug vaajntxwv lub tsev. Mas Yau‑as kuj moog nyob sau vaajntxwv lub zwm txwv. 20Cov pejxeem thoob tebchaws suavdawg zoo sab xyiv faab hab lub nroog kuj nyob tug yeeg rua thaus Athaliya raug xuas ntaaj tua rua ntawm vaajntxwv lub tsev lawm.
21Thaus Yau‑as chiv ua vaajntxwv kaav Yuta nwg noob nyoog muaj xyaa xyoo.