11

Yu^ndaa Nyei Hungh Maac, Aa^taa^li^yaa

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 22:10-23:15)

1Aa^hatc^yaa nyei maa, Aa^taa^li^yaa, buatc ninh nyei dorn daic mi'aqv, ninh ziouc jiez gorn daix nzengc maaih hungh douh nyei mienh. 2Mv baac Yolam nyei sieqv, Aa^hatc^yaa nyei muoc, Ye^ho^qe^mbaa, zorqv Aa^hatc^yaa nyei dorn, Yo^aatc, yiem oix zuqc daix daic nyei hungh dorn mbu'ndongx nimc cuotv daaih. Ninh dorh Yo^aatc caux dorh Yo^aatc wuov dauh bou mingh bingx jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei yietc qongx gen, weic biaux ndutv, maiv zuqc Aa^taa^li^yaa Hungh Maac daix. 3Yo^aatc caux dorh ninh wuov dauh bou ziouc bingx jienv yiem zaangc Ziouv nyei biauv juqv hnyangx. Aa^taa^li^yaa yaac gunv deic-bung.
4Taux da'cietv hnyangx wuov hnyangx, Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh heuc Kaali Mienh nyei baeng-bieiv caux goux hungh diex nyei baeng daaih yaac dorh ninh mbuo bieqc zaangc Ziouv nyei biauv. Ninh caux ninh mbuo liepc ngaengc waac yaac bun ninh mbuo yiem Ziouv nyei biauv houv waac. Nqa'haav ninh dorh hungh nyei dorn daaih bun ninh mbuo mangc. 5Ninh yaac paaiv ziangx ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Da'faanh Dingh Gong Hnoi luonh baan zuov wuov guanh baeng nyei buo gouv nyei yietc gouv oix zuqc zuov hungh dinc, 6buo gouv nyei yietc gouv oix zuqc zuov Sux^e Gaengh, buo gouv nyei yietc gouv oix zuqc yiem zuov hungh dinc nyei baeng nqa'haav nqaang nyei gaengh. 7Ziux luonh baan maiv zuqc zuov wuov deix i guanh oix zuqc yiem zaangc Ziouv nyei biauv goux hungh diex. 8Gorqv-mienh oix zuqc nanv jienv gorqv-mienh nyei wuoqc ginc weih gormx hungh diex. Haaix dauh daaih nitv fatv meih mbuo nyei guanh oix zuqc daix daic. Hungh diex bieqc cuotv nyei ziangh hoc, meih mbuo oix zuqc caux jienv ninh mingh.”
9Zuangx baeng-bieiv ziouc ei jienv Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh paaiv nyei waac zoux. Gorqv-mienh dorh gorqv-mienh nyei baeng, liemh ziux luonh baan hnoi zuov nyei mienh fai cuotv luonh baan hnoi nyei wuov deix, daaih taux Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh wuov. 10Ye^ho^yaa^ndaa zorqv yiem zaangc Ziouv nyei biauv zinh ndaangc benx Ndaawitv Hungh nyei cang caux torngv-baaih bun zuangx baeng-bieiv. 11Goux hungh diex nyei baeng, gorqv-mienh nyei buoz nanv jienv wuoqc ginc yiem ziec-dorngh caux zaangc Ziouv nyei biauv zaaix bung caux mbiaauc bung weih jienv hungh diex.
12Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh dorh hungh diex nyei dorn cuotv daaih yaac zorqv hungh ningv tengx ninh ndongx jienv. Ninh mbuo zorqv laengz ngaengc waac sou jiu bun ninh ziouc orn ninh zoux hungh, aengx longc orn mienh nyei youh dox jienv. Zuangx mienh ziouc mbaix buoz heuc jienv gorngv, “Tov bun hungh diex ziangh duqv maanc fuix.”

Aa^taa^li^yaa Hungh Maac Zuqc Daix

13Aa^taa^li^yaa muangx haiz wuov deix goux hungh diex nyei baeng caux zuangx baeqc fingx nyei qiex mbui, ninh ziouc mingh taux zaangc Ziouv nyei biauv, baeqc fingx wuov. 14Ninh mangc ziouc buatc hungh diex ei jienv leiz souv ndiouh ga'hlen. Baeng-bieiv caux biomv nzatc nyei mienh yaac souv jienv hungh diex nyei ga'hlen. Deic-bung nyei zuangx baeqc fingx njien-youh haic yaac biomv nzatc. Aa^taa^li^yaa ziouc ⟨betv ninh nyei lui⟩ yaac heuc cuotv daaih gorngv, “Beic sih aav loh! Beic sih aav loh!”
15Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh paaiv baeng-guanh nyei baeng-bieiv, “Dorh hungh maac gan baeng weih jienv nyei dorngx cuotv daaih. Haaix dauh gan jienv oix tengx ninh yaac oix zuqc longc nzuqc ndaauv daix wuov dauh daic.” Weic zuqc sai mienh gorngv jiex, “Maiv dungx yiem zaangc Ziouv nyei biauv bun ninh zuqc daix daic.” 16Ninh mbuo ziouc zorqv hungh maac mingh taux hungh dinc, maaz bieqc nyei gaengh wuov norm dorngx, bun ninh zuqc daix daic.

Ye^ho^yaa^ndaa Tengx Zorc Deic-Bung

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 23:16-21)

17Ye^ho^yaa^ndaa bun hungh diex caux baeqc fingx caux Ziouv liepc ngaengc waac, laengz zoux Ziouv nyei baeqc fingx. Ninh aengx bun hungh diex caux baeqc fingx liepc ngaengc waac. 18Guoqv gu'nyuoz nyei zuangx baeqc fingx mingh ⟨Mbaa^an zienh⟩ nyei miuc-biauv caeqv njiec nzengc. Ninh mbuo mborqv ziec-dorngh caux miuc-fangx huv muonc nzengc yaac yiem ziec-dorngh nza'hmien maengx daix Mbaa^an zienh nyei sai mienh, Matv^taan.
 Ye^ho^yaa^ndaa sai mienh yaac paaiv baeng zuov jienv zaangc Ziouv nyei biauv.
19Ninh dorh jienv zuangx baeng-bieiv caux Kaali Mienh caux goux hungh nyei baeng caux guoqv zaangc nyei yietc zungv baeqc fingx. Ninh mbuo lomh nzoih dorh hungh diex yiem zaangc Ziouv nyei biauv daaih, yangh baeng zuov hungh dinc nyei gaengh bieqc hungh dinc. Hungh diex ziouc zueiz jienv ninh nyei hungh weic. 20Guoqv zaangc nyei zuangx baeqc fingx ziouc njien-youh. Zingh gu'nyuoz taaix-baengh aqv. Weic zuqc Aa^taa^li^yaa Hungh Maac yiem hungh dinc zuqc nzuqc ndaauv daix daic mi'aqv.
21Yo^aatc faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh nyei hnyangx-jeiv duqv siec hnyangx.