12

1Năm rơh pơh rô̆ Y-Jêhu, Y-Jôas ntơm jêng hađăch chiă uănh, jêh ri păng chiă uănh puăn jê̆t năm tâm ƀon Yêrusalem. Amoh mê̆ păng H'Sibia, bơh ƀon Bêr-Sêba. 2Y-Jôas ƀư moh jêng di ta năp măt Yêhôva du njăr rêh păng, yorlah Y-Jêhôida, kôranh ƀư brah, ntĭm nti păng. 3Ƀiălah păng bu mâu sŏk lơi ôh ntŭk prêh kalơ; phung ƀon lan ăt ƀư brah jêh ri gŭch ndơ ƀâu kah ta ntŭk kalơ.

Nkra Tay Ngih Brah Ƀon Yêrusalem.

4Y-Jôas lah ma phung kôranh ƀư brah pô aơ: "Lĕ rngôch prăk bu ăn êng tă bơh ndơ kloh ueh bu vay djôt leo ma ngih Yêhôva, jêng prăk bơh ăp nơm bu riu, prăk bu djôt leo ma ngih Yêhôva ma nuih n'hâm lŏng, 5ăn phung kôranh ƀư brah sŏk, tă bơh ăp nơm phung păng năl, jêh nây mbah nâm ntŭk tâm ngih brah lĕ bluh sat dơi ăn dŏng prăk nây nkra tay."
6Ƀiălah, kŏ tât năm rơh bar jê̆t ma pe rnôk rô̆ hađăch Jôas, phung kôranh ƀư brah mâu mâp nkra ôh ngih brah. 7Yor nây hađăch Jôas kuăl Y-Jêhôida kôranh ƀư brah, jêh ri phung kôranh ƀư brah êng, jêh ri lah: "Mâm khân may mâu ŭch nkra tay ngih brah? Pôri aƀaơ lơi hôm sŏk prăk tă bơh phung khân may lĕ năl đŏng ôh; ƀiălah gay ŭch jao prăk nây ma nau nkra ngih." 8Pôri phung kôranh ƀư brah dơn ma khân păng mâu geh sŏk prăk tă bơh phung ƀon lan đŏng ôh, jêh ri ma khân păng mâu pah nau nkra ngih ôh.
9Y-Jêhôida kôranh ƀư brah sŏk du mlâm hip, jêh nây lôk trôm ta kalơ păng jêh ri dơm ta meng nơng mpeh pama mpông lăp ngih Yêhôva.
 Phung kôranh ƀư brah gak mpông ngih brah djôt leo tâm hip nây da dê lĕ rngôch prăk bu leo nhhơr tâm ngih Yêhôva.
10Tơlah saơ prăk lĕ âk jêh tâm trôm hip, kôranh chih sămƀŭt hađăch, jêh ri kôranh ƀư brah toyh văch kơp, tât tâm trôm dŭng, jêh ri kât lơi dŭng nây lĕ prăk geh tâm ngih Yêhôva. 11Pônây, bar hê jao nây hŏ kơp jêh ma phung pah kan chiă uănh nau nkra ngih Yêhôva. Phung nây ƀơk prăk nkhôm ăn phung trah meh jêh ri phung mon rli, 12phung ndâk jêh ri phung châm lŭ, pah kan nau nkra ngih Yêhôva da dê; khân păng dŏng đŏng prăk nây rvăt tơm si, jêh ri lŭ dŏng gay nkra ntŭk lĕ bluh sat ngih Yêhôva, jêh ri moh ntil nau kan nkra tay ngih. 13Ƀiălah bu mâu dŏng ôh ma prăk hŏ leo nhhơr jêh tâm ngih Yêhôva, gay ƀư ăn ngih Yêhôva ngan grưng (tưng) prăk, ndơ nhhât ŭnh jrêng, ngan rlŭ, nŭng, mâu lah khăl ngan ƀư ma miah mâu lah ma prăk; 14yorlah bu ăn prăp ndơ nây ma phung pah kan nkra ngih Yêhôva. 15Bu mâu sek uănh ôh prăk ma phung bunuyh bu jao jêh ăn khân păng ƀơk phung pah kan, yorlah khân păng ƀư ma nau di. 16Prăk bu nhhơr yor nau lĕ jêng tih, jêh ri prăk nhhơr yor chuai nau tih bu mâu leo ôh ma ngih Yêhôva prăk nây gay prăp ma phung kôranh ƀư brah.

Nau Chê̆ Pi Ma Y-Hasael Hađăch Siri

17Tâm rnôk nây, Y-Hasael, hađăch siri, văch tât tâm lơh đah ƀon Gat, jêh ri sŏk păng. Ƀiălah tơlah Y-Hasael ŭch hao lơh ƀon Yêrusalem, 18Y-Jôas hađăch Yuda sŏk lĕ rngôch ndơ bu nhhơr ma nau ton, ndơ nây Y-Jôsaphat, Y-Jôram, jêh ri Y-Ahasia phung chô yau khân păng, phung hađăch Yuda, hŏ prăp an kloh jêh, ma ndơ khân păng nơm nhhơr ma nau ton, jêh ri lĕ rngôch miah tâm jrô prăp drăp ngih Yêhôva jêh ri ngih hađăch, jêh ri njuăl ndơ nây ma Y-Hasael hađăch Siri. Jêh ri Y-Hasael du bơh ƀon Yêrusalem.

Y-Jôas Khĭt

19Nau bu nkoch ma Y-Jôas, lĕ rngôch kan păng ƀư, bu hŏ chih da dê tâm ndrom Sămƀŭt Nau rêh jêng ma Phung Hađăch Yuda. 20Phung oh mon păng dâk jêh ri tâm chră ŭch nkhĭt Y-Jôas tâm ngih Milô ta Trong Trŭnh hăn rlet ƀon Sila. 21Geh Y-Jôsakar, kon buklâu Y-Simêat jêh ri Y-Jêhôsaphat kon buklâu Y-Sômer, phung oh mon păng, nkhĭt păng, pôri păng khĭt. Bu tâp păng ndrel ma phung chô che păng tâm ƀon Y-David, jêh ri Y-Amasia, kon buklâu păng chiă uănh thoi păng.