12

Yau‑as ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 24:1-16)

1Xyoo xya uas Yehu ua vajntxwv kav Yixayee mas Yau‑asn pib ua vajntxwv kav, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau plaub caug xyoo. Nws niam npe hu ua Xinpiya uas nyob hauv Npe‑awsenpa. 2Yau‑as ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo tag nws sim neej vim yog tus pov thawj Yehauyada tau qhuab qhia nws. 3Txawm li cas los nws kuj tsis rhuav tej chaw siab teev dab, ces cov pejxeem tseem xyeem tsiaj rau dab thiab hlawv hmoov xyab rau saum tej chaw siab ntawd.
4Yau‑as hais rau cov pov thawj tias, “Cov nyiaj uas pub ua dawb huv uas coj tuaj rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev huvsi, yog tej uas sau ntawm tej tibneeg, tsis hais tej nyiaj uas kom txhua tus them tuaj thiab tej nyiaj uas cov pejxeem zoo siab coj tuaj pub rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev, 5mas cia cov pov thawj txais tej nyiaj ntawm txhua tus uas coj tuaj, thiab cia lawv muab coj los kho lub tuam tsev raws li lawv pom tias cheem tsum yuav kho.” 6Tiamsis xyoo nees nkaum peb uas Yau‑as ua vajntxwv kav mas cov pov thawj tsis tau kho lub tuam tsev kiag li. 7Vim li ntawd vajntxwv Yau‑as thiaj li hu pov thawj Yehauyada thiab cov pov thawj tuaj mas hais rau lawv tias, “Ua cas nej tsis kho lub tuam tsev? Txij hnub no mus tsis txhob txais tej nyiaj uas lawv cev rau nej, cia li xa tej nyiaj ntawd mus kho lub tuam tsev.” 8Cov pov thawj thiaj hais hum tias tsis txais nyiaj ntawm cov pejxeem dua li lawm thiab hais hum tias lawv tsis kho lub tuam tsev lawm.
9Mas pov thawj Yehauyada txawm coj ib lub phij xab tuaj, mas muab tho ib lub qho ntawm lub hau phij xab, thiab muab txawb rau ntawm lub thaj ib sab yog thaum yus yuav nkag hauv Yawmsaub lub tuam tsev sab xis. Mas cov pov thawj uas zov ntawm lub qhov rooj muab tej nyiaj uas coj tuaj rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev tso rau hauv lub phij xab ntawd. 10Thaum lawv pom tias muaj nyiaj ntau hauv lub phij xab lawm mas tus uas sau ntawv rau vajntxwv thiab tus tuam pov thawj hlob li tuaj suav tej nyiaj ntawd thiab muab cov nyiaj uas muaj hauv Yawmsaub lub tuam tsev ntim hnab pav ncauj cia. 11Lawv muab cov nyiaj uas luj tag ntawd rau cov tub zog uas tu Yawmsaub lub tuam tsev txhais tes, lawv li them rau cov Kws ntoo thiab cov tub zog uas ua haujlwm kho Yawmsaub lub tuam tsev, 12thiab muab rau cov Kws txhwm pob zeb thiab cov Kws txam pob zeb, thiab siv yuav ntoo thiab tej pob zeb uas txhwm tau lawd los kho Yawmsaub lub tuam tsev thiab siv rau txhua yam haujlwm uas kho lub tuam tsev. 13Tiamsis tej nyiaj uas coj tuaj rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev ntawd tsis tau muab siv ua tej tais nyiaj thiab tej tais khwb teeb xeeb thiab ua phaj ua raj xyu thiab tsis muab ua tej twj kub lossis tej twj nyiaj, 14rau qhov cov nyiaj ntawd lawv muab rau cov tub zog uas kho Yawmsaub lub tuam tsev xwb. 15Lawv tsis thov cov uas lawv muab nyiaj rau hauv txhais tes lawm sau cia saib siv nyiaj li cas rau cov tub zog, vim yog cov neeg ntawd ua ncaj ua ncees. 16Tiamsis cov nyiaj uas luag coj tuaj ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum thiab cov nyiaj uas coj tuaj ua kevcai daws txim mas tsis muab rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. Cov nyiaj ntawd yog cov pov thawj li feem xwb.
17Lub sijhawm ntawd cov Alas tus vajntxwv Haxa‑ee nce mus ua rog rau lub moos Ka mas txeeb tau. Tiamsis thaum nws tig yuav mus ua rog rau Yeluxalees, 18Yuda tus vajntxwv Yau‑as txawm coj tej qhov txhia chaw uas Yuda tej vajntxwv, yog Yehausafa thiab Yehaulas thiab Ahaxiya uas yog nws tej poj koob yawm txwv, tau muab xyeem pub rau Yawmsaub lawm, thiab tej uas Yau‑as muab xyeem pub kiag thiab tej kub huvsi uas nyob hauv lub txhab hauv lub tuam tsev thiab hauv vajntxwv lub tsev huvsi xa kiag mus pub rau Alas tus vajntxwv Haxa‑ee. Ces Haxa‑ee thiaj thim tub rog ntawm Yeluxalees rov mus lawm.
19Lwm yam haujlwm uas Yau‑as ua thiab txhua yam uas nws ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 20Yau‑as cov tub teg tub taws ntaus tswvyim fav xeeb rau Yau‑as mas muab nws tua rau ntawm lub loog Milau uas nyob ntawm txojkev uas mus Xeela. 21Yog Sime‑as tus tub Yauxakha thiab Saumaw tus tub Yehauxanpa uas ua vajntxwv li tub teg tub taws tua nws, nws thiaj tuag. Lawv muab nws log nrog nws tej poj koob yawm txwv ua ke hauv Davi lub nroog mas nws tus tub Amaxiya sawv nws chaw ua vajntxwv kav.