12

Yôas Jing Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 24:1-16)

1Amăng thŭn tal tơjuh rơnŭk Yêhu, Yôas jing pơtao ƀing Yudah laih anŭn ñu wai lăng amăng plei Yerusalaim pă̱pluh thŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼZibyah, mơ̆ng plei Beêrseba. 2Yôas ngă hơdôm tơlơi djơ̆ ƀơi anăp Yahweh amăng abih rơnŭk ñu jing pơtao tui hăng khua ngă yang prŏng hloh Yehôyada pơtô laĭ kơ ñu. 3Wơ̆t tơdah tui anŭn, ñu ƀu pơrai hĭ ôh khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng laih anŭn ƀing ană plei Yudah ăt dŏ pơyơr khul gơnam ngă yang hăng čuh gơnam ƀâo mơngưi mơ̆n ƀơi anih anŭn.
4Yôas laĭ kơ ƀing khua ngă yang tui anai, “Pơƀut glaĭ bĕ abih bang prăk ƀing ană plei ba rai pơ sang yang Yahweh, jing khul gơnam pơyơr rơgoh hiam, wơ̆t tơdah khul prăk anŭn jing prăk pơƀut glaĭ mơ̆ng tơlơi yap anăn, ƀôdah prăk mă tŭ tơdang arăng ƀuăn rơ̆ng ƀôdah prăk arăng pơyơr rơngai kơ sang yang yơh. 5Brơi rĭm čô khua ngă yang mă tŭ bĕ prăk mơ̆ng sa čô amăng ƀing djru pơyơr laih anŭn yua bĕ prăk anŭn kiăng kơ pơkra glaĭ hơget tơlơi răm amăng sang yang Yahweh anŭn.”
6Samơ̆ truh kơ thŭn tal duapluh-klâo amăng rơnŭk pơtao Yôas, ƀing khua ngă yang ăt aka čơdơ̆ng pơkra glaĭ ôh sang yang anŭn. 7Hơnŭn yơh, pơtao Yôas iâu rai khua ngă yang prŏng hloh Yehôyada wơ̆t hăng ƀing khua ngă yang pơkŏn laih anŭn tơña tui anai, “Yua hơget ƀing gih aka pơkra ôh tơlơi răm amăng sang yang lĕ? Anăm mă tŭ dơ̆ng tah prăk mơ̆ng ƀing djru pơyơr kơ gih pô, samơ̆ jao hĭ bĕ tơlơi djru anŭn kơ bruă pơkra glaĭ sang yang.” 8Tui anŭn, ƀing khua ngă yang tŭ ư tơlơi pơtao laĭ. Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu či mă tŭ prăk mơ̆ng ƀing mơnuih anŭn dơ̆ng tah laih anŭn gơñu pô kŏn či pơkra lơi sang yang anŭn.
9Kơđai glaĭ, khua ngă yang Yehôyada mă sa boh hip, ƀŏh amăng anet ƀơi gah ngŏ kơnŏp hip anŭn. Ñu pioh hip anŭn jĕ ƀơi kơnưl ngă yang, jing gah hơnuă yơh tơdang mŭt nao pơ bah amăng amăng sang yang Yahweh. Ƀing khua ngă yang, jing ƀing dŏ wai bah amăng, pioh mŭt amăng hip anŭn abih bang prăk ƀing ană plei ba rai kơ sang yang Yahweh. 10Ƀơi mông pă ƀing gơñu ƀuh hơmâo lu prăk biă mă laih amăng hip anŭn, pô khua čih hră pơtao laih anŭn khua ngă yang prŏng hloh rai yap khul prăk arăng hơmâo djru pơyơr laih kơ sang yang Yahweh laih anŭn ƀing gơñu pioh amăng khul kơdŭng yơh. 11Tơdang ƀing gơñu pơkă laih khul prăk anŭn, ƀing gơñu jao kơ ƀing grơ̆ng glăm kơ bruă pơkra glaĭ sang yang Yahweh. Ƀing gơñu yua khul prăk anŭn yơh kiăng kơ kla brơi ƀing mă bruă pơkra glaĭ sang yang Yahweh anŭn. Anŭn jing ƀing trah kơyâo, 12ƀing khăt boh pơtâo laih anŭn ƀing ma̱n pơdơ̆ng. Ƀing gơñu ăt blơi kơyâo hăng boh pơtâo arăng khăt laih kiăng kơ pơkra glaĭ sang yang Yahweh laih anŭn kla abih bang tơlơi pơhoăč pơkŏn dơ̆ng kiăng pơkra glaĭ sang yang anŭn.
13Bơ kơ khul prăk arăng ba rai pơ sang yang, ƀing gơñu ƀu pioh kơ pơkra khul brŏng amrăk, gai ke̱p apui, mŏng pioh añăh, tơdiăp ƀôdah khul gơnam yua mah amrăk kơ sang yang Yahweh ôh, 14samơ̆ khul prăk anŭn kơnơ̆ng pioh kla kơ ƀing mă bruă, jing ƀing pơkra glaĭ sang yang anŭn đôč yơh. 15Yuakơ ƀing khua git gai bruă anŭn jing ƀing ngă tơpă soh sel, tui anŭn khua čih hră pơtao hăng khua ngă yang prŏng hloh ƀu khŏm kiăng kơ hơmâo pô yap laih anŭn kla prăk kơ ƀing mă bruă ôh. 16Bơ kơ khul prăk mơ̆ng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh laih anŭn gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, ƀing gơñu ƀu pơmŭt hrŏm hăng gơnam pơyơr sang yang Yahweh ôh, yuakơ khul prăk anŭn lŏm kơ ƀing khua ngă yang yơh.
17Hlak rơnŭk anŭn, Hazaêl pơtao ƀing Aram đĭ rai kơsung blah plei pơnăng Gat laih anŭn mă tŭ hĭ. Giŏng anŭn, ñu wir nao kiăng kơ kơsung blah plei phŭn Yerusalaim yơh. 18Tui anŭn, Yôas pơtao ƀing Yudah mă pơƀut glaĭ abih bang gơnam rơgoh hiam ƀing ơi adon ñu Yehôsaphat, Yehôram laih anŭn Ahazyah, jing ƀing pơtao Yudah, hơmâo pơyơr laih hlâo adih hrŏm hăng khul gơnam brơi pơyơr ñu pô hơmâo pơyơr laih mơ̆n, laih anŭn abih bang mah ñu hơmâo amăng khul anih dram gơnam sang yang Yahweh hăng sang pơtao. Giŏng anŭn, ñu mơit abih bang gơnam anŭn kơ Hazaêl pơtao ƀing Aram. Tui anŭn, Hazaêl ƀu kơsung blah plei Yerusalaim ôh.
19Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Yôas wai lăng wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah. 20Ƀing khua moa Yôas ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu laih anŭn pơdjai hĭ ñu ƀơi anih kơđông Bet Millô, ƀơi jơlan trŭn nao pơ anih Silla. 21Ƀing khua moa pơdjai hĭ Yôas anŭn jing Yôzabad ană đah rơkơi Simeat laih anŭn Yehôzabad ană đah rơkơi Sômêr. Tơdang ñu djai, arăng dơ̱r ñu hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu amăng Plei Dawid laih anŭn ană đah rơkơi ñu Amazyah tŏ tui ñu ngă pơtao.