13

Nau Y-Jôacha Chiă Uănh

1Năm rơh bar jê̆t ma pe rnôk rô̆ Y-Jôas, kon buklâu Y-Ahasia, hađăch Yuda, pôri Y-Jôacha, kon buklâu Y-Jêhu ntơm chiă uănh phung Israel tâm ƀon Samari jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma pơh năm. 2Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, jêh ri tĭng ndô̆ nau tih Y-Jêrôbôam kon buklâu Y-Nêbat, nau nây păng nsŭk phung Israel ƀư ti H'păng mâu der ôh bơh nau tih nây. 3Yêhôva ji nuih ma phung Israel, jêh ri Păng jao khân păng tâm ti Y-Hasael, hađăch Siri, jêh ri tâm ti Y-Ben-Hadat, kon buklâu Y-Hasael. 4Y-Jôacha vơh vơl ma Yêhôva, jêh ri Yêhôva iăt păng, yorlah Yêhôva saơ nau bu tŭn jot phung Israel, nau hađăch Siri tŭn jot khân păng. 5Yor nây Yêhôva ăn ma phung Israel du huê bunuyh sâm rklaih an, phung ƀon lan Israel dơi du luh bơh ti phung Siri tŭn jot khân păng jêh ri dơi gŭ tâm ngih khân păng nâm bu saơm. 6Ƀiălah khân păng mâu chalơi ôh nau tih ngih Y-Jêrôbôam, jêng nau tih păng hŏ nsŭk phung Israel ƀư tih; khân păng chuat tĭng nau tih nây; jêh ri rup brah Asêrah tâm ban lĕ ăt gŭ tâm ƀon Samari.
7Tâm lĕ rngôch phung tahan Y-Jôacha, Brah Ndu kanŏng om ma păng prăm jê̆t nuyh tahan ncho seh, jê̆t bôk ndeh seh, jêh ri du rmưn tahan jâng, yorlah hađăch Siri ƀư rai jêh phung tahan Israel, jêh ri lơh rtuh khân păng nâm bu ndruyh neh tâm ntŭk bu plên ba. 8Nau kan Y-Joacha ƀư, lĕ nau kan păng ƀư, jêh ri nau katang păng, lĕ bu chih da dê tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel. 9Y-Jôacha khĭt hăn gŭ ndrel ma phung chô che păng, jêh ri bu tâp păng tâm ƀon Samari, jêh ri Y-Jôas kon buklâu păng thoi păng.

Nau Y-Jôas Chiă Uănh Phung Israel

10Năm rơh pe jê̆t ma pơh Y-Jôas hađăch Yuda, Y-Jôacha kon buklâu Y-Jêhu ntơm chiă uănh phung Israel tâm ƀon Samari, jêh ri păng chiă uănh jê̆t ma prau năm. 11Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva mâu chalơi ôh nau tih bơh Y-Jêrôbôam, kon buklâu Y-Nêbat, hŏ nsŭk jêh ăn phung Israel ƀư tih, ƀiălah chuat tĭng tâm nau tih nây. 12Nau kan êng Y-Jôas ƀư lĕ rngôch kan păng ƀư, jêh ri nau katang păng tâm lơh đah Y-Amasia, hađăch Yuda bu hŏ chih da dê jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Rêh Jêng ma Phung Hađăch Israel. 13Pôri Y-Jôas khĭt hăn gŭ ndrel ma phung chô-yau pang, jêh nây Y-Jêrôbôam ntrok gŭ ta sưng hađăch păng. Bu tâp Y-Jôas tâm ƀon Samari ndrel ma phung hađăch Israel.

Nau Y-Êlisê Mbơh Lor Nglĕ Dŭt Jêh Ri Nau Păng Khĭt

14Y-Êlisê gŭ păm ji, ma nau ji nây păng mra khĭt, Y-Jôas, hađăch Israel, tât chop khâl păng jêh ri nhĭm ta năp măt păng lah: "Hơi mbơ̆ gâp! mbơ̆ gâp! Ndeh seh Israel jêh ri phung ncho seh nây!" 15Y-Êlisê lah ma păng, "Sŏk hom du n'gâr na jêh ri hăr." Pôri păng sŏk na jêh ri hăr. 16Y-Êlisê lah ma hađăch Israel pô aơ: "Van hom na" Hađăch van na. Jêh nây Y-Êlisê pah ti păng ta ti hađăch. 17Păng lah: "Pơk hom mpông bloh mpeh palơ." Jêh ri ôbăl pơk. Y-Êlisê lah, "Pănh hom." Jêh ri hađăch pănh. Nôk nây Y-Êlisê lah tay: "Nây jêng tong hăr Yêhôva ma nau dơi, hăr ma nau dơi đah n'gor bri Siri! Yorlah may mra tâm lơh đah phung Siri tâm ƀon Aphek kŏ tât may ƀư rai roh lĕ khân păng." 18Y-Êlisê lah đŏng: "Sŏk hom hăr." Jêh ri ôbăl sŏk. Y-Êlisê lah tay đŏng: "Dong hom ta neh ma hăr nây." Y-Jôas dong pe tơ̆, jêh nây chalơi. 19Bunuyh Brah Ndu hao ji nuih, lah ma hađăch pôaơ: "Tơlah may hŏ dong prăm prao tơ̆, ri mơ may dơi dong n'gor bri Siri kŏ tât may ƀư ăn rai roh lĕ bri nây. Ƀiălah aƀaơ aơ, may mra dong bri Siri kanŏng pe tơ̆."
20Pônây Y-Êlisê khĭt, jêh ri bu tâp păng. Bôk năm taơ geh phung tahan âk phung Môap vay lăp tâm n'gor ŭch gay tâm lơh tâm yan kao si. 21Dôl bu tâp du huê bunuyh, ta aơ khân păng saơ du phung tahan âk nây văch tât, jêh ri bu mƀăr lơi bunuyh phan nây tâm môch Y-Êlisê. Tơlah bunuyh khĭt lĕ bâp kŏ đah nting Y-Êlisê, pôri păng dâk rêh jêh ri dâk.

Y-Jôas Dơi Đah Phung Siri

22Du rnôk rô̆ Y-Jôacha, Y-Hasael, hađăch Siri, tŭn jot phung Israel. 23Ƀiălah Yêhôva yô̆ an jêh ma khân păng pôri njê ma khân păng, jêh ri Yêhôva uănh treng khân păng yor nau Păng hŏ ƀư jêh nau tâm rnglăp đah Y-Abraham Y-Săk jêh ri Y-Yakôb, jêh ri mâu ŭch ƀư rai khân păng, mâu lĕ mprơh khân păng bơh panăp măt Păng n'ho tât ma nar aơ. 24Y-Hasael, hađăch Siri khĭt, Y-Ben-Hadat, kon buklâu păng chiă uănh thoi păng. 25Y-Jôas, kon buklâu Y-Jôacha, sŏk sĭt tay tă bơh ti Y-Ben-Hadat, kon buklâu Y-Hasael, lĕ rngôch ƀon păng lĕ sŏk jêh tă bơh Y-Jôacha mbơ̆ păng tâm nau tâm lơh. Pe tơ̆ Y-Jôas dơi đah păng jêh ri plơ̆ sŏk sĭt tay ƀon phung Israel nây.

Nau Y-Amasia Chiă Uănh