13

Giô-a-cha và Giô-ách (Y-sơ-ra-ên)

1Con của Giê-hu là Giô-a-cha lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên vào năm thứ hai mươi ba đời Giô-ách, con A-cha-xia vua Giu-đa. Giô-a-cha làm vua được mười bảy năm tại Sa-ma-ri. 2Vua làm điều ác trước mặt Chúa Hằng Hữu theo đường tội lỗi của Giê-rô-bô-am con Nê-bát, lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội. Vua không hề từ bỏ tội lỗi mình. 3Vì thế, Chúa rất giận Y-sơ-ra-ên. Ngài để cho Ha-xa-ên vua Sy-ri và Bên-ha-đát, con Ha-xa-ên liên tục đánh phá Y-sơ-ra-ên. 4Nhưngđến khi Giô-a-cha cầu cứu Chúa Hằng Hữu, Ngài nhậm lời vua, vì Ngài thấy cảnh vua Sy-ri áp bức Y-sơ-ra-ên. 5Chúa cho Y-sơ-ra-ên có một nhà cứu quốc, giải thoát dân khỏi quyền lực Sy-ri, và họ lại được sống an hòa như xưa. 6Nhưng rồi, họ lại tiếp tục phạm tội, không từ bỏ đường lối của Giê-rô-bô- am, người đã lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội. Họ vẫn thờ cúng thần A-sê-ra tại Sa-ma-ri.
7Lúc ấy, quân của Giô-a-cha chỉ còn có mười ngàn bộ binh, năm mươi kỵ binh và mười chiến xa, vì phần lớn đã bị vua Sy-ri tiêu diệt như cám trong sân đập lúa.
8Các công việc khác của Giô-a-cha và thế lực vua đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên. 9Giô-a-cha an giấc với tổ tiên, được chôn tại Sa-ma-ri; con vua là Giô-ách lên kế vị.
10Con của Giô-a-cha là Giô-ách lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên vào năm thứ ba mươi bảy đời Giô-ách vua Giu-đa và cai trị mười sáu năm tại Sa-ma-ri. 11Vua làm điều ác trước mặt Chúa, không từ bỏ tội của Giê-rô-bô-am con Nê-bát, lôi kéo Y-sơ-ra-ên phạm tội nhưng cứ một mực theo đường lối ấy. 12Các công việc của Giô-ách, cùng các trận chiến với A-ma-xia, vua Giu-đa, đều được chép trong sách lịch sử các vua Y-sơ-ra-ên. 13Giô-ách an giấc với tổ tiên, được chôn tại Sa-ma-ri cùng với các vua Y-sơ-ra-ên khác. Con Giô-ách là Giê-rô-bô-am lên ngôi kế vị.

Ê-li-sê qua đời

14Ê-li-sê mang bệnh, và qua đời. Trước khi Ê-li-sê qua đời, Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên có đến thăm. Nhìn vị tiên tri, vua khóc lóc thở than; "Cha ơi! Cha! Xe và kỵ binh của Y-sơ-ra-ên!" 15Ê-li-sê bảo Giô-ách: "Lấy cung và tên." Giô-ách vâng lời. 16,17Tiên tri tiếp: "Mở cửa sổ phía dông." Vua làm theo. Tiên tri bảo vua giương cung. Giô-ách giương cung. Tiên tri đặt tay mình trên tay vua. Ê-li-sê ra lệnh: "Bán." Giô-ách bắn tên đi. Tiên tri nói: "Đấy là mũi tên của Chúa Hằng Hữu sẽ chiến thắng quân Sy-ri. Vì vua sẽ đánh tan lực lượng Sy-ri tại A-phác." 18Tiên tri lại bảo: "Câm cây tên đập xuống đất." Vua lấy cây tên đập xuống đất ba lần. 19Người của Thượng Đế nổi giận, nói: "Đáng lẽ vua phải đập năm sáu lần, như thế vua mới đánh quân Sy-ri tiêu tan được. Nhưng thế này vua chỉ thắng họ ba trận thôi."
20Ê-li-sê qua đời và được an táng. Trong thời ấy, quân cướp Mô-áp thường đến cướp phá vào mùa xuân. 21Một hôm, người ta đang đi chôn một người chết, thấy quân cướp đến, vội quẳng xác vào mồ Ê-li-sê. Xác vừa đụng xương Ê-li-sê, liền vùng sống lại và đứng lên.
22Suốt thời gian Giô-a-cha cai trị, Ha-xa-ên, vua Sy-ri áp bức người Y-sơ-ra-ên. 23Nhưng Chúa vẫn làm ơn cho họ. Vì lòng thương xót và vì giao ước Ngài đã kết với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, Ngài vẫn không từ bỏ họ và không để họ bị tiêu diệt.
24Khi Ha-xa-ên, vua Sy-ri chết, Bên-ha-đát con Ha-xa-ên lên kế vị. 25Giô-ách đem quân đánh Bên-ha-đát, thắng ba trận lớn, chiếm lại các thành Bên-ha-đát đã chiếm của Y-sơ-ra-ên dưới triều vua Giô-a-cha, cha mình.