13

Yehau‑aha ua vajntxwv kav Yixayee

1Xyoo nees nkaum peb uas Ahaxiya tus tub Yau‑as ua vajntxwv kav Yuda mas Yehu tus tub Yehau‑aha pib ua vajntxwv kav Yixayee hauv lub nroog Xamali, nws kav tau kaum xya xyoo. 2Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem thiab ua txhaum yam nkaus li Nenpa tus tub Yelaunpau‑as tej kev txhaum uas coj cov Yixayee ua txhaum. Yehau‑aha tsis tso tej kev txhaum ntawd tseg li. 3Mas Yawmsaub thiaj li npau taws rau cov Yixayee mas nws thiaj muab lawv rau hauv Alas tus vajntxwv Haxa‑ee txhais tes thiab rau hauv Haxa‑ee tus tub Npeehada txhais tes tsis tu li. 4Mas Yehau‑aha taij thov Yawmsaub ces Yawmsaub kuj mloog nws rau qhov Yawmsaub pom tej kev tsim txom uas Alas tus vajntxwv quab yuam lawv li cas. 5Vim li ntawd Yawmsaub thiaj tsa ib tug cawm cov Yixayee lawv thiaj dim hauv cov Alas txhais tes, cov Yixayee thiaj tau nyob hauv lawv tej vaj tse ib yam li qub. 6Txawm li ntawd los lawv kuj tsis tseg tej kev txhaum uas Yelaunpau‑as caj ces ua uas nws coj cov Yixayee ua txhaum thiab, lawv ua raws nraim tej kev txhaum no. Tej ncej teev dab Asela kuj tseem nyob hauv Xamali. 7Yehau‑aha tsis tshuav tub rog li lawm tsuas yog muaj tsib caug tus tub rog uas caij nees thiab kaum lub tsheb ua rog thiab ib vam tus tub rog mus kotaw, rau qhov Alas tus vajntxwv twb muab lawv ua puam tsuaj tag, ua rau lawv zoo yam nkaus li tej nyuag pluas plav uas ya thaum ntaus qoob loo. 8Lwm yam haujlwm uas Yehau‑aha ua thiab txhua yam uas nws ua thiab nws tus peevxwm mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 9Yehau‑aha txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, lawv muab nws log rau hauv Xamali. Mas nws tus tub Yehau‑a sawv nws chaw ua vajntxwv kav.

Yehau‑a ua vajntxwv kav Yixayee

10Xyoo peb caug xya uas Yau‑as ua vajntxwv kav Yuda mas Yehau‑aha tus tub Yehau‑a pib ua vajntxwv kav Yixayee hauv Xamali, nws kav tau kaum rau xyoo. 11Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, nws tsis tseg Nenpa tus tub Yelaunpau‑as tej kev txhaum uas coj cov Yixayee ua txhaum, nws ua raws nraim tej kev txhaum ntawd. 12Lwm yam haujlwm uas Yehau‑a ua thiab txhua yam uas nws ua thiab nws lub zog uas nws ua rog rau Yuda tus vajntxwv Amaxiya mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog cov Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 13Yehau‑a txawm tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob mas Yelaunpau‑as nyob saum nws lub zwm txwv. Lawv muab Yehau‑a log rau hauv Xamali nrog Yixayee tej vajntxwv ua ke.

Elisa tuag thiab cov Alas ua rog rau cov Yixayee

14Thaum Elisa mob uas nws yuav tuag Yixayee tus vajntxwv Yehau‑a mus cuag nws thiab quaj quaj rau nws tias, “Kuv txiv, kuv txiv, koj yog Yixayee tej tsheb ua rog thiab yog cov tub rog caij nees.” 15Mas Elisa hais rau vajntxwv tias, “Cia li muab ib rab hneev nti thiab xub los.” Vajntxwv thiaj muab rab hneev nti thiab xub los. 16Mas Elisa hais rau Yixayee tus vajntxwv tias, “Cia li rub rab hneev nti.” Ces vajntxwv thiaj rub rab hneev nti mas Elisa muab tes tso rau saum vajntxwv txhais tes. 17Elisa hais tias, “Qhib qhov rais sab hnub tuaj.” Vajntxwv thiaj qheb kiag. Elisa txawm hais tias, “Cia li tua.” Vajntxwv kuj tua. Elisa hais tias, “Koj yog Yawmsaub rab xub uas kov yeej, yog rab xub uas kov yeej cov Alas, rau qhov koj yuav ua rog rau cov Alas ntawm Afe mus txog thaum koj ua rau lawv puam tsuaj tag.” 18Thiab Elisa hais tias, “Cia li muab cov xub los.” Nws kuj muab cov xub los. Elisa hais rau cov Yixayee tus vajntxwv tias, “Muab cov xub nplawm hauv av.” Vajntxwv txawm nplawm peb teg ces cia li lawm. 19Mas Vajtswv tus neeg chim rau vajntxwv thiab hais tias, “Tsim nyog koj ntaus tsib rau teg koj thiaj yuav ntaus yeej cov Alas ua kom lawv puam tsuaj tag. Tiamsis nimno koj tsuas ntaus yeej cov Alas peb zaug xwb.”
20Ces Elisa txawm tuag lawm mas lawv muab nws log. Mau‑a tej pab tub rog pheej tuaj lws lub tebchaws ntawd thaum lub caij ntuj qhua. 21Muaj ib zaug thaum lawv tabtom kwv ib yawg tuag mus log ces lawv pom dheev ib pab tub sab ces lawv txawm muab yawg tuag ntawd pov kiag rau hauv lub qhov uas log Elisa. Thaum yawg tuag ntawd mus nphav raug Elisa cov pob txha nws cia li ciaj sawv los nres nroos.
22Mas Alas tus vajntxwv Haxa‑eefqa tau tsim txom cov Yixayee tag Yehau‑aha sim neej. 23Tiamsis Yawmsaub hlub lawv khuvleej lawv thiab nws tig los saib lawv vim yog tej lus uas nws cog tseg rau Aplahas, Yiha thiab Yakhauj, thiab nws tsis ua rau lawv puam tsuaj thiab tsis tso lawv tseg ntawm nws xubntiag txog niaj hnub nimno.
24Thaum Alas tus vajntxwv Haxa‑ee tuag lawd nws tus tub Npeehada sawv nws chaw ua vajntxwv kav. 25Mas Yehau‑aha tus tub Yehau‑a txeeb tau tej moos ntawm Haxa‑ee tus tub Npeehada rov los, yog tej moos uas Haxa‑ee txeeb tau ntawm Yehau‑aha uas yog Yehau‑a txiv mus lawm. Yehau‑a ntaus yeej Npeehada peb zaug mas txeeb tau Yixayee tej moos rov qab los.